Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015

Kazalo

1391. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč, stran 3753.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 4. redni seji dne 21. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 47/12, 81/12) se nadomesti vsebina tretjega in četrtega odstavka 17. člena z naslednjo vsebino:
(3) Stavbam za rastlinsko predelavo (12711), stavbam za rejo živali (12712) in drugim nestanovanjskim kmetijskim stavbam (12714) se komunalni prispevek zniža za 60 %. V primeru investitorja, ki je nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ima status kmeta in je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, se olajšava oziroma znižanje komunalnega prispevka šteje kot državna pomoč. V tem primeru se lahko prizna maximalno dopustno znižanje komunalnega prispevka le do višine s katero ne bodo presežene kvote na podlagi predpisov, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči, vendar ne več kot za 60 %. Občina mora oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(4) Investitorji, ki na območju Občine Mirna Peč investirajo v izgradnjo nestanovanjskih stavb in industrijskih gradbenih objektov v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), lahko uveljavljajo posebno olajšavo na podlagi pisne zahteve, če izpolnjujejo posebej za to predpisane kriterije in merila. Pri uveljavljanju posebne olajšave bodo upoštevana določila in predpisi, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Investitorji, katerim se za gradnjo stavb, navedenih v tretjem odstavku 17. člena, prizna znižanje komunalnega prispevka, se ne sme upoštevati posebna olajšava po četrtem odstavku 17. člena odloka.
Posebna olajšava iz četrtega odstavka tega člena stopi v veljavo s sklenitvijo pogodbe med Občino Mirna Peč in investitorjem.
Občinska uprava v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka pripravi pravilnik o podrobnejših kriterijih, merilih in načinu dodeljevanja olajšave po tretjem odstavku tega člena in posebne olajšave iz četrtega odstavka tega člena. Pravilnik sprejme občinski svet.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2012-4
Mirna Peč, dne 21. aprila 2015
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost