Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1325. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014, stran 3597.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji dne 22. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 obsega:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)            |
+------+----------------------------------------+---------------+
|l.  |Skupaj prihodki             |  3.613.065,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |Skupaj odhodki             |  3.512.875,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |Proračunski presežek          |   100.189,73|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja|      0,00|
|   |kapitalskih deležev           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih |      0,00|
|   |deležev                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila       |      0,00|
|   |in sprememba kapitalskih deležev    |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINACIRANJA                      |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |Zadolževanje              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |Odplačilo dolga             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računu   |   100.189,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |Neto zadolževanje            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |Neto financiranje            |  –100.189,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Stanje sredstev na računih na zadnji dan|   554.089,48|
|   |preteklega leta             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2015
Dolenjske Toplice, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti