Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1323. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja, ki se ureja s PIP OPN za del EUP CE51/1, CE 51/3 IN CE53/1 v Loškem pri Cerknici, stran 3595.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja, ki se ureja s PIP OPN za del EUP CE51/1, CE 51/3 IN CE53/1 v Loškem pri Cerknici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje, ki se ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji (PIP) občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPN) za del območij enot urejanja prostora (EUP) CE51/1, CE 51/3 in CE53/1 v Loškem pri Cerknici – v nadaljevanju: program opremljanja. Program opremljanja je izdelalo podjetje Ipsum, okoljske investicije, d. o. o. iz Domžal, št. proj. 044-106/15, april 2015.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del programa opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme,
– obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme,
– podlage in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij po posameznih vrstah komunalne opreme.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Cerknica.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
8. Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
4. člen
(komunalna oprema)
Na območju iz 1. člena tega odloka je urejena naslednja obstoječa komunalna oprema:
– cestno omrežje s cestno razsvetljavo,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– kanalizacija komunalne odpadne vode in
– kanalizacija padavinske odpadne vode.
Na območju je urejena sledeča druga gospodarska javna infrastruktura (GJI):
– elektroenergetsko omrežje s transformatorsko postajo,
– telekomunikacijsko (TK) omrežje in
– TV kabelsko omrežje.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
5. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunsko območje za predvideno in obstoječo komunalno opremo se nahaja znotraj območja iz 1. člena tega odloka.
(2) V obračunskem območju so zajete parcele objektov v skupni površini 21.393 m2 in skupna neto tlorisna površina objektov 6.462 m2.
IV. OBRAČUNSKI STROŠEK INVESTICIJE V NOVO KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški obstoječe komunalne opreme obsegajo stroške za pripravo zemljišč in stroške gradnje komunalne opreme.
(2) Obračunski stroški so skupni stroški zmanjšani za sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni in obračunski stroški enaki.
(3) V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek izgradnje elektroenergetskega, telekomunikacijskega (TK) in TV kabelskega omrežja, ki ne spadajo med obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja in objekte grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine).
(4) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na območju znašajo 990.811 € (brez 22% DDV).
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
7. člen
(1) Osnova za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo.
(2) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške, za posamezno vrsto komunalne opreme, preračuna na m2 parcele objekta (Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct).
(3) Obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 parcele objekta (Cpi), so:
+------------------------------------------------+---------+
|                        |   Cpi|
|                        |  [€/m2]|
+------------------------------------------------+---------+
|CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA          |  24,17|
+------------------------------------------------+---------+
|KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE       |   7,70|
+------------------------------------------------+---------+
|KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE      |   9,29|
+------------------------------------------------+---------+
|VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE         |   5,15|
+------------------------------------------------+---------+
|                     SKUPAJ|  46,31|
+------------------------------------------------+---------+
(4) Obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta (Cti), so:
+------------------------------------------------+---------+
|                        |   Cpi|
|                        |  [€/m2]|
+------------------------------------------------+---------+
|CESTE IN CESTNA RAZSVETLJAVA          |  80,03|
+------------------------------------------------+---------+
|KANALIZACIJA KOMUNALNE ODPADNE VODE       |  25,48|
+------------------------------------------------+---------+
|KANALIZACIJA PADAVINSKE ODPADNE VODE      |  30,77|
+------------------------------------------------+---------+
|VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE         |  17,05|
+------------------------------------------------+---------+
|                     SKUPAJ|  153,33|
+------------------------------------------------+---------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v obstoječo (v nadaljevanju zavezanec) je investitor oziroma lastnik parcele z objektom, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Faktor dejavnosti (K(dejavnost)) za posamezne vrste objektov se določi na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica.
(3) Delež površine parcele (Dp) in delež neto tlorisne površine objekta (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka sta Dp = 0,3 in Dt = 0,7.
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva indeks cen gradbenih storitev, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.
(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek, na podlagi predloženih listinskih dokazov: sklenjenih pogodbah z ustreznimi pravnimi osebami in potrdilih izvedenih plačil.
(6) Komunalni prispevek se odmeri in poravna pred izdajo gradbenega dovoljenja.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP(i) = Ʃ(A(p) * C(pi) * D(p)) + (K * A(t) * C(ti) * D(t)))
KP =Vsota KP(i) * i
pri čemer je:
   KP      – komunalni prispevek
  A(parcela)  – površina parcele objekta (m2)
  A(tlorisna) – neto tlorisna površina objekta (m2)
  i      – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
         objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
         za področje nizkih gradenj
  C(p)     – cena opremljanja glede na površino parcele
         objekta (€/m2)
  C(t)     – cena opremljanja glede na neto tlorisno
         površino stavbe (€/m2)
  D(p)     – delež površine parcele pri izračunu (0,6)
  D(t)     – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,4)
  K      – faktor dejavnosti za posamezno vrsto objekta.
(2) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo. Pri odmeri se upošteva že plačan komunalni prispevek.
(3) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti v roku 15 dni.
O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja.
(2) Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v številu obrokov kot jih določa veljavni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na novo vlogo investitorja odmeri na novo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja s prilogami iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Cerknica.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Sklep o sprejemanju programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja C-13-11 S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 91/03).
13. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/0005/2015
Cerknica, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti