Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba), stran 3583.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 (skl. US)) je Občinski svet Občine Žalec na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) na 6. redni seji dne 16. aprila 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje (SD) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09), in sicer za območja F1, F2, F3 in delno F6. Za funkcionalni enoti F1 in F2 se spreminja z OPN (Uradni list RS, št. 64/13) določena podrobnejša namenska raba, in sicer iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti (CD).
2. člen
SD OPPN je potrebna zaradi spremembe dejavnosti na območju F2, ter spremembe števila objektov in velikosti območij v ostalih območjih. Spremembe in dopolnitve so razvidne iz tekstualnega in grafičnega dela tega odloka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
V 1. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Mirna Peč, pod št. U1328/ 2015.«
4. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Na obravnavanem območju je predvidena gradnja novega cestnega omrežja, ki ureditveno območje deli na 12 funkcionalnih enot, znotraj katerih je predvidena gradnja 10 večstanovanjskih objektov, 10 prosto stoječih stanovanjskih hiš, 51 vrstnih hiš, 4 večstanovanjskih objektov tipa »grozd«, 11 stanovanjsko poslovnih objektov, 5 trgovskih oziroma poslovno-trgovskih objektov, doma upokojencev, objekta varovanih stanovanj, vrtca ter ureditev parkovnih površin.«
5. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Funkcionalne enote F1, F2 in F3 so namenjene gradnji trgovskega oziroma poslovno-trgovskega objekta.«
6. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Funkcionalne enote F5, F7, F9, F10, F11 in F12 so namenjene stanovanjski pozidavi (vila bloki, večstanovanjski objekti, večstanovanjski objekti tipa »grozd«, vrstne hiše in prosto stoječe stanovanjske hiše).«
7. člen
V tretjem odstavku 6. člena se prva in druga alineja spremenita tako, da se po novem glasita:
»– F1, F2 in F3: poslovna in trgovska dejavnost;
– F5, F7, F9, F10, F11, F12: stanovanja in bivanje;«
8. člen
V četrtem odstavku 6. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Dopustna je tudi ureditev večnamenskih prostorov, kot na primer knjižnica, prireditveni prostor za srečanja, razstave, učne delavnice.«
9. člen
V drugem odstavku 7. člena se v zadnjem stavku črta »F2«.
10. člen
V tretjem odstavku 7. člena se črta »F2«.
11. člen
V tretjem odstavku 7. člena se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– ograje in nadstrešnice znotraj celotnega območja doma starejših občanov za potrebe zagotavljanja ustreznega senčenja odprtih površin in ustrezne ograditve kompleksa doma starejših občanov.«
12. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4, F6 in F8 je dovoljena postavitev objektov za oglaševanje. V F4, F6 in F8 površina oglasnega sporočila ne sme presegati 5 m2, višina prosto stoječega reklamnega stolpa ali panoja pa ne sme biti višja kot 4 m. V funkcionalni enoti F2 površina posameznega oglasnega sporočila ne sme presegati 5 m2, višina prostostoječega reklamnega stolpa pa ne sme biti višja kot 12 m. V enoti F3 je pod obstoječim daljnovodom pri postavitvi objektov za oglaševanje potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.«
13. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V funkcionalnih enotah F1, F2 in F3 je predvidena gradnja trgovskega oziroma poslovno-trgovskega objekta (PT).
Tlorisni gabariti (gradbene meje – GM):
   objekt PT1:  36 m x 66 m
  objekt PT2:  36–48 m x 55 m
  objekt PT3:  24 m x 28 m
  objekt PT4:  42 m x 137 m
  objekt PT5:  33 m x 33 m
  Etažnost:   P+1
Objekti so lahko tudi manjši, vendar ne manj kot 70% osnovne površine znotraj GM.
Izven okvirov gradbenih mej objekta PT1 je dopustna postavitev nadstreškov do globine 3,6 m, pri objektu PT2 nadstrešek lahko presega gradbeno mejo le na severni in vzhodni strani objekta. Objekt PT4 je možno graditi v dveh fazah, prva faza pa ne more biti manjša od 3/5 celotnega objekta. Pri objektu PT4, nadstrešek lahko presega gradbeno mejo le na vzhodni in zahodni strani objekta.«
14. člen
Tretji odstavek 8. člena se v celoti črta. Odstavki od 4 do 8 se preštevilčijo v odstavke od 3 do 7.
15. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Fasade so lahko klasične, ometane ali v izvedbi novejše tehnologije, priporoča se kombinacija z lesenimi elementi. Zasnovane morajo biti sodobno ter iz kakovostnih in trajnih materialov, barve fasad naj bodo svetle in nenasičene. Dopustni so intenzivnejši barvni poudarki s temnejšimi in nasičenimi toni, ki so lahko le na četrtini posameznih fasadnih površin, barva stavbnega pohištva mora biti na celotni stavbi enaka. V enotah F1, F2 in F3 je zaradi vidne izpostavljenosti robnih pasov vzdolž regionalne ceste potrebno arhitekturnemu oblikovanju nameniti večji poudarek, predvsem kakovostnemu in atraktivnemu oblikovanju fasad. Zaradi velike gradbene mase objekta PT4, je severno fasado objekta potrebno členiti. Investitor si je za področje oblikovanja objektov v F1, F2 in F3, pred izdajo gradbenega dovoljenja dolžan pridobiti soglasje k projektnim rešitvam od občinskega organa, pristojnega za prostor.«
16. člen
V tretjem odstavku 9. člena se spremenita prva in druga alineja, tako da se po novem glasita:
»– v F1, F2 in F3 je streha objekta ravna, minimalni naklon je skrit za fasadnim vencem; na ravni strehi morajo biti tehnične naprave, ki so tam nameščene, oblikovno zastrte ali umeščene za fasadni venec;
– v F6 in F11 so strehe objektov enokapne z naklonom do 8° ali ravne, dopustna je kombinacija enokapnih in ravnih streh;«
17. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Gradnja skupne kletne etaže za zagotovitev parkirnih in servisnih prostorov je obvezna v funkcionalnih enotah F5 in F11.
V funkcionalni enoti F5 je predvidena delno vkopana klet, nad kletno ploščo pa je predvidena ureditev skupnih tlakovanih in zelenih površin.
V funkcionalni enoti F11 je predvidena v celoti vkopana klet, v kateri je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest za potrebe celotne funkcionalne enote.«
18. člen
V osmem odstavku 9. člena se črta »F2«.
19. člen
V devetem odstavku 9. člena se spremeni prvi stavek tako, da se po novem glasi:
»Najvišji dopustni višinski gabarit objektov etažnosti P+3 je 15,5 m nad koto terena pri vhodu v objekt.«
20. člen
V 9. členu se dodata nova, sedemnajsti in osemnajsti odstavek, ki se glasita:
»(17) V funkcionalnem območju F6 je območje med vzhodnim in zahodnim objektom Doma starejših občanov možno pozidati s pritličnimi objekti, odprtimi, nadkritimi in zelenimi površinami v poljubni tlorisni zasnovi v celotnem območju. Gradnja vzhodnega objekta je možno delno ali v celoti opustiti, lahko se izvede kot členjen pritlični objekt.
(18) Reklamni piloni morajo imeti enotno dimenzijo po celotni višini, izmiki in konzole niso dovoljeni.«
21. člen
V drugem odstavku 13. člena se črta »F2«.
22. člen
Sedmi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pri izgradnji komunalne infrastrukture in objektov je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih, pri čemer je potrebno kotirati višinske kote in dopustne medsebojne odmike, na te rešitve pa nato pridobiti soglasja k projektnim rešitvam s strani pristojnih upravljavcev komunalnih vodov in naprav. Minimalna dopustna globina posameznega podzemnega komunalnega voda, ki bo vgrajen pod vozišče ceste namenjene javnemu prometu, znaša 0,90 m od temena voda do kote asfalta. V projektni dokumentaciji se predvidi ustrezno mehansko zaščito za vkopane komunalne vode, ki bodo vgrajeni pod povozne površine. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno.«
23. člen
V osmem odstavku 15. člena se za zadnjim doda nov stavek, ki se glasi:
»Rešitve na območju SD OPPN so razvidne iz načrtov, Zasnova ureditve omrežja GJI, list št. 2.2.5.1 Zasnova ureditve omrežja GJI – prometne infrastrukture in priključevanja gradbenih enot ter list št. 2.2.5.2 Zasnova ureditve omrežja GJI – energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture ter priključevanja objekta.«
24. člen
V 15. členu se za zadnjim odstavkom dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»(10) Novo zgrajeni odseki fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja morajo biti po pridobitvi uporabnega dovoljenja predani v last in upravljanje Občini Žalec, vključno s pravico služnosti, kjer trase potekajo izven tras javnih cest in drugih javnih površin.
(11) Vse nove javne prometne površine in novi javni podzemni komunalni vodi, potrebni za priključitev objekta/ov na območju urejanja na omrežje občinskih cest in na omrežja drugih komunalnih vodov, morajo biti zgrajeni, predani v uporabo in v last ter upravljanje Občini Žalec pred izdajo uporabnih dovoljenj za novozgrajene objekte.«
25. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ureditveno območje OPPN Žalec zahod se bo na zahodu, severu in v osrednjem delu prometno navezovalo na regionalno cesto R2 – 447/0367 Žalec-Šempeter, na vzhodu pa na lokalno Gotoveljsko cesto, LC 490611.«
26. člen
V drugem odstavku 16. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»V osrednjem delu se na regionalno cesto R2-447/0367 priključi območje F2. Na tem priključku je predviden je desno-­desni režim zavijanja. Obveznost gradnje priključka za zavijanje desno-desno je na strani investitorja trgovskega objekta PT4.«
27. člen
V 16. členu se za zadnjim dvanajstim odstavkom dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»(13) Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves po pogojih odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine (Uradni list RS, št. 64/13).
(14) Vozišče ceste I se razširi na širino 6,00 m. Do razširitve ceste I je na njej dovoljen le enosmerni prometni režim.
(15) Vozišče ceste G se severno od križišča s cesto F razširi na širino 6,00 m.
(16) Vse parkirne in druge prometne površine znotraj karejev F1 in F3, vključno s pripadajočo meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, so v zasebni lasti.
(17) Vse parkirne in druge prometne površine znotraj kareja F2, vključno s pripadajočo meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, se predvidijo kot zasebna lastnina, z njimi pa upravlja vsakokratni lastnik. Obveznosti ureditve lastništva iz tega odstavka morajo biti urejene pred izdajo uporabnega dovoljenja za novozgrajen trgovski objekt v kareju F2.
(18) Pri izdelavi PGD, PZI projektne dokumentacije za gradnjo v varovanem pasu železniške proge Celje–Velenje, je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja železniškega prometa.«
28. člen
V drugem odstavku 17. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Za sekundarno vodovodno omrežje je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 4,0 m.«
29. člen
V četrtem odstavku 17. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.«
30. člen
V 17. členu se za zadnjim, petim, odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi NL dn 400 mm, ki poteka po območju urejanja.«
31. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Na območju urejanja je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo.«
32. člen
Drugi odstavek 18. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo za nove in obstoječe objekte ob upoštevanju obstoječe poselitve.«
33. člen
V tretjem odstavku 18. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z veljavno zakonodajo.«
34. člen
V petem odstavku 18. člena se pred zadnjim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Predvidi se zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Ponikovanje se opredeli na podlagi končnih prometnih površin v sklopu priprave dokumentacije PGD/PZI.«
35. člen
V 18. členu se za zadnjim, sedmim, odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(8) Na trasi javne kanalizacije ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.
(9) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Agencija RS za okolje.«
36. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ob robu območja F3, kjer se predvideva objekt PT5, poteka obstoječi SN podzemni vod v kabelski kanalizaciji, katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znaša 1 m od skrajnega dela kabelske kanalizacije v obe smeri. Pri posegih v varovanem pasu obstoječega omrežja se obstoječi (podzemni) vodi zakoličijo in zaščitijo.«
37. člen
V 19. členu se za zadnjim, petim, odstavkom dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»(6) Objekt PT3 se bo napajal preko obstoječega objekta PT1, za obstoječimi meritvami porabe električne energije na merilnem mestu 2-214057, katero se napaja iz transformatorske postaje TP Žalec dom upokojencev – NN izvod Hofer. Odjemna moč bo znašala predvidoma 15 kW. Preko iste TP Žalec dom upokojencev se bo napajal tudi objekt PT4. Predvidena odjemna moč bo znašala cca 0,5 MW. Objekt PT5 se bo prav tako napajal preko TP Žalec dom upokojencev. Predvidena odjemna moč bo znašala cca 15 kW.
(7) Funkcionalno enoto F3 križa obstoječi DV 110 kV Laško–Podlog. V varovalnem pasu predmetnega daljnovoda gradnja trgovskega oziroma poslovno-trgovskega objekta ni dovoljena.
(8) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju prostorskega akta je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura naj bo projektno obdelana v posebni mapi. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega, bremenijo investitorja predmetnih del. Pri delih v bližini el. vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Zaradi tega se omeji doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave, je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d.«
38. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Predvidijo naj se optični kabli, uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm in PEHD cevi premera 50 mm ter jašek in stebriček na začetku območja, ki omogoča vgraditev prenosnega medija.«
39. člen
V 23. členu se za zadnjim, četrtim, odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(5) Plinomeri se postavijo na mesto in na način, ki ga določi predstavnik sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Mesto plinovodov mora biti lahko dostopno za odčitavanje in nadzor.
(6) Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.«
40. člen
Drugi in tretji odstavek 24. člena se spremenita tako, da se po novem glasita:
»(2) Znotraj gradbenih parcel posameznih objektov je za vsak objekt potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:
– funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem,
– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih površinah,
– vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega do odjemnega mesta je lahko max. 15% v strmini oziroma max. 4% v klančini,
– med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni,
– širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,
– kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščeni zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik,
– tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,
– zbirno mesto urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika.«
41. člen
Za tretjim odstavkom 24. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»(4) S posameznimi vrstami odpadkov je treba ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
(5) Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do zbiralnice ločenih frakcij. Minimalna širina transportne poti naj bo 3 m.«
42. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih objektov je zaradi zaščite zdravja ljudi pred hrupom cestnega prometa potrebno izdelati model hrupa in na osnovi ugotovitev modela določiti minimalno obodno zvočno izolativnost zunanje lupine načrtovanih stanovanjskih objektov (predvsem oken in vrat) tako, da bodo v notranjih prostorih stavb pričakovane ravni hrupa skladne s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12).«
43. člen
V 30. členu se za zadnjim, četrtim, odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica pozidave, mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju ureditvenega območja.«
44. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Preko SV dela obravnavanega območja (enota F3) poteka elektroenergetski koridor obstoječega 110 kV daljnovoda Laško–Podlog. V varovalnem pasu predmetnega daljnovoda gradnja objektov za stalno oziroma občasno bivanje ni dovoljena.«
45. člen
V 32. členu se za zadnjim drugim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»(3) Za vsak dovoljeni poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja, ki obdeluje približevanje in križanje s prenosnimi vodi ter predvideti tudi ustrezno zaščito pred vplivi DV.«
46. člen
Tretji odstavek 35. člena se po novem glasi:
»(3) Pred gradnjo objektov v funkcionalni enoti F2 morajo biti izvedene rekonstrukcija obstoječega štiri-krakega semaforiziranega križišča regionalne ceste R2-447/0367 z Gotoveljsko cesto LC 490611, rekonstrukcija zahodnega roba Gotoveljske ceste do ceste I, cesta I in cesta G na odseku od križišča s cesto F do parkirišča trgovskega objekta v kareju F2, ki mora biti na tem odseku vključno s križiščem rekonstruirana na širino vozišča 6 m. Do razširitve vozišča ceste I na širino 6 m se cesta I predvidi kot enosmerna cesta s smerjo vožnje od Gotoveljske ceste proti trgovskemu objektu v kareju F2.«
47. člen
V 35. členu se za zadnjim, osmim, odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»(9) Gradnja v kareju F2 se izvaja v dveh fazah: prvo fazo predstavlja rekonstrukcija in dograditev javnih cest, pločnikov, javne razsvetljave ter ostale potrebne komunalne infrastrukture na območju kareja F2, ki obsega tudi razširitev obstoječega odseka ceste G na širino vozišča 6 m, dograditev manjkajočega dela ceste G s pločniki in kolesarskimi stezami in ureditev križišča ceste G s cesto F. Strošek izgradnje omenjenega odseka dograditve in razširitve ceste G, namenjenega dostopu do trgovskega objekta v kareju F2, bremeni investitorja gradnje tega trgovskega objekta. Znotraj trase cest in drugih prometnih površin se hkrati zgradijo tudi vsi še potrebni podzemni komunalni vodi. Drugo fazo predstavlja gradnja samega objekta (objektov) v kareju F2 znotraj območja in izgradnja pripadajočih manipulativnih površin. Druga etapa se lahko razdeli na več posameznih etap.«
48. člen
V drugem odstavku 36. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Za varnost prometa na z gradnjo tangirani občinski cesti in za zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati veljavno zakonodajo s področja cest in cestnega prometa. Odgovoren je za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste.«
49. člen
V 36. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Investitor si je za področje rekonstrukcije in dograditve cestnega omrežja za dostope v kare F2 in za prometne ureditve v kareju F2 dolžan pridobiti soglasja k projektnim rešitvam PGD projektov na osnovi predmetnega akta, pri čemer morajo biti upoštevane smernice Občine Žalec.«
Dosedanji četrti odstavek se preštevilči v peti odstavek.
50. člen
V prvem odstavku 37. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo objektov je ±0,50 m. V funkcionalnem območju F6 je za objekt Doma starejših občanov toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo objektov ±2,00 m. V funkcionalnem območju F2 pa je toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo objekta ±3,00 m.«
51. člen
V drugem odstavku 37. člena se na koncu prvega stavka doda besedilo, ki se glasi:
»Objekt PT4 ne more biti manjši od 3/5 maximalne, predvidene tlorisne površine.«
52. člen
V tretjem odstavku 38. člena se na koncu dodajo alineje, ki se glasijo:
»– Umestitev novega priključka v km 1+630 m, v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskega načrta OPPN Žalec zahod, št. 1242-U (Lineal d.o.o., julij 2014)
– Sklep Občinskega sveta Občine Žalec, ki je na 23. redni seji, dne 18. 12. 2013 ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja EUP ŽA-1/7 s SD OPPN
– Strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja OPPN Žalec zahod (Struktura d.o.o, februar 2015).«
53. člen
40. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na:
– Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo,
– Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.«
54. člen
Na celotnem območju OPPN se komunalni prispevek obračuna skladno z obstoječim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09).
55. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2013
Žalec, dne 16. aprila 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti