Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1313. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2014, stran 3565.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09 in spremembe) in 19. ter 99. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 5. redni seji dne 22. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šentrupert za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentrupert za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2015-7
Šentrupert, dne 22. aprila 2015
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti