Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1307. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža, stran 3560.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – odl. US in 21/13) ter. 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 5. redni seji dne 14. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način odstranjevanja, hrambe in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih vozil, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »cesta« je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– »pooblaščeni izvajalec« je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odstranjevanja, hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil; izvajalec se izbere v skladu s predpisi o javnem naročanju;
– »javna cesta« je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– »lastnik vozila je neznan«, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
– »lastnik nepravilno parkiranega vozila« je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;
– »lastnik zapuščenega vozila« je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– »nekategorizirana cesta« je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
– »nepravilno parkirano vozilo«, za katerega teče postopek odstranitve, je vozilo v smislu 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa;
– »parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili;
– »pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za nepravilno parkirano vozilo« je policist ali občinski redar (razen na državni cesti zunaj naselja);
– »pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo« je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest;
– »zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja pravila cestnega prometa, in zakon, ki ureja ceste.
II. POGOJI IN NAČIN ODSTRANITVE VOZIL
3. člen
(zapuščeno vozilo)
Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba), na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči pooblaščenemu izvajalcu, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
4. člen
(nepravilno parkirano vozilo)
Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: nepravilno parkirano vozilo), odredi odstranitev oziroma odvoz vozila pooblaščenemu izvajalcu.
Pooblaščeni izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena dolžan odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.
5. člen
Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba fotografirati zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja.
Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– tip in barvo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– opis stanja zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– lokacijo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– rok odstranitve zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila ter
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila.
6. člen
Vozilo, s katerim pooblaščeni izvajalec izvaja odvoz in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo ne poškoduje.
Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec ob prisotnosti pooblaščene uradne osebe, ki je odredila odstranitev na kraju samem zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
7. člen
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo v treh dneh od dneva odvoza. O odvozu nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo takoj po opravljenem odvozu.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
8. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
9. člen
Izvajalec mora voditi ločeni evidenci prevzetih zapuščenih oziroma nepravilno parkiranih vozil.
Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati:
– podatke o stanju zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila (odredba in zapisnik iz drugega odstavka 6. člena tega odloka);
– podatke o datumu in uri odvoza zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o lastniku zapuščenega (če je ta znan) oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka;
– potrdilo o plačilu stroškov iz petega odstavka 10. člena tega odloka v primeru nepravilno parkiranega vozila ter
– podatke o datumu in uri predaje zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila lastniku (zapisnik iz drugega odstavka 10. člena tega odloka).
10. člen
Izvajalec preda zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik vozila oziroma ima pravico uporabljati vozilo.
Izvajalec o predaji zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in EMŠO);
– podatke o stanju vozila pri predaji;
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo, in
– podpis lastnika vozila.
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe.
Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega in nepravilno parkiranega vozila določi župan z odredbo.
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila poravnati še vse stroške zavarovanja ter morebitnega obvoza kraja nepravilno parkiranega vozila, razen če dokaže, da mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto.
O predaji vozila in podatkih o lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v treh dneh od dneva predaje vozila lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila.
IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva izdaje odredbe iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, se vozilo lahko proda ali uniči.
12. člen
Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Straža, najkasneje v treh dneh po poteku trimesečnega roka iz 11. člena tega odloka, zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije).
V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega člena.
Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena breme občinskega proračuna.
V. IZVAJALEC ODVOZA IN HRAMBE VOZIL
13. člen
Pooblaščeni izvajalec odvoza in hrambe vozil je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil.
Pooblaščenega izvajalca se izbere po postopku, ki ga določajo predpisi o javnem naročanju.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na delo izvajalca, izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
O morebitnih nedoslednostih ali kršitvah določb tega odloka oziroma pogodbe med Občino Straža in izvajalcem pisno obvesti občinsko upravo in župana Občine Straža Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Pogodba med Občino Straža in izvajalcem mora vsebovati tudi določbe o pogodbenih kaznih za morebitno izvajalčevo nespoštovanje določb tega odloka oziroma ravnanje, ki bi bilo neskladno zlasti z določbami drugega odstavka 3. člena, drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka 6. člena, 7. člena, 8. člena, 9. člena, 10. člena ali prvega odstavka 12. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Odredbo iz četrtega odstavka 10. člena tega odloka sprejme župan v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2015-5
Straža, dne 14. aprila 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti