Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1306. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014, stran 3560.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/11) ter 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na 5. seji dne 14. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2014.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014 obsega:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |Skupaj prihodki              |  3.394.875|
|   |                     |     EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |Skupaj odhodki              |  3.566.445|
|   |                     |     EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |Proračunski presežek           | –171.570 EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |    0 EUR|
|   |kapitalskih deležev            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |    0 EUR|
|   |deležev                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in sprememba |    0 EUR|
|   |kapitalskih deležev            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |Zadolževanje               |    0 EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |Odplačilo dolga              |    0 EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računu    | –171.570 EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |Neto zadolževanje             |    0 EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |Neto financiranje             | 171.570 EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Stanje sredstev na računih na dan     | 178.645 EUR|
|   |preteklega leta              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-2/2015
Straža, dne 14. aprila 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti