Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1302. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014, stran 3557.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2014
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014.
+-------------------------------------+------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |  PRORAČUN| REALIZACIJA|
+-------------------------------------+    2014|    2014|
|Skupina/Podskupina kontov      |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 18.856.004| 18.991.494|
+-------------------------------------+------------+------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  9.282.683| 10.117.902|
+-------------------------------------+------------+------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI          |  8.307.383|  8.144.805|
+-------------------------------------+------------+------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček   |  6.820.078|  6.820.078|
+-------------------------------------+------------+------------+
|703 Davki na premoženje       |  1.293.705|  1.118.198|
+-------------------------------------+------------+------------+
|704 Domači davki na blago in     |   193.600|   206.529|
|storitve               |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|706 Drugi davki           |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI         |   975.300|  1.973.097|
+-------------------------------------+------------+------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki  |   741.000|   961.772|
|od premoženja            |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|711 Takse in pristojbine       |    4.400|    4.717|
+-------------------------------------+------------+------------+
|712 Denarne kazni          |   51.500|   51.233|
+-------------------------------------+------------+------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in   |   20.000|   18.083|
|storitev               |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki     |   158.400|   937.292|
+-------------------------------------+------------+------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI        |   418.093|   102.534|
+-------------------------------------+------------+------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih   |   329.474|     38|
|sredstev               |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog    |   15.000|    9.712|
+-------------------------------------+------------+------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in |   73.619|   92.784|
|neopredmetenih dolgoročnih sredstev |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|73 PREJETE DONACIJE         |    2.000|    2.327|
+-------------------------------------+------------+------------+
|730 Prejete donacije iz domačih   |    2.000|    2.327|
|virov                |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|731 Prejete donacije iz tujine    |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI        |  9.153.228|  8.768.731|
+-------------------------------------+------------+------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih  |   464.800|  1.675.558|
|javnofinančnih institucij      |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|741 Prejeta sredstva iz državnega  |  8.688.428|  7.093.173|
|proračuna iz sredstev proračuna EU  |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 18.856.004| 17.837.759|
+-------------------------------------+------------+------------+
|40 TEKOČI ODHODKI          |  2.848.982|  2.611.926|
+-------------------------------------+------------+------------+
|400 Plače in drugi izdatki      |   484.141|   460.865|
|zaposlenim              |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|401 Prispevki delodajalcev za    |   83.131|   77.122|
|socialno varnost           |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|402 Izdatki za blago in storitve   |  2.146.710|  1.938.825|
+-------------------------------------+------------+------------+
|403 Plačila domačih obresti     |   130.000|   130.114|
+-------------------------------------+------------+------------+
|409 Rezerve             |    5.000|    5.000|
+-------------------------------------+------------+------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI         |  3.884.473|  3.824.198|
+-------------------------------------+------------+------------+
|410 Subvencije            |   45.300|   27.919|
+-------------------------------------+------------+------------+
|411 Transferi posameznikom in    |  1.412.575|  1.375.073|
|gospodinjstvom            |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|412 Transferi neprofitnim      |   476.587|   468.852|
|organizacijam in ustanovam      |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi  |  1.950.011|  1.952.354|
+-------------------------------------+------------+------------+
|414 Tekoči transferi v tujino    |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI       | 11.944.349| 11.233.309|
+-------------------------------------+------------+------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih    | 11.944.349| 11.233.309|
|sredstev               |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   178.200|   168.326|
+-------------------------------------+------------+------------+
|431 Investicijski transferi     |   133.000|   124.326|
+-------------------------------------+------------+------------+
|432 Investicijski transferi     |   45.200|   44.000|
+-------------------------------------+------------+------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  |      0|  1.153.735|
|II.)                 |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |      |
|NALOŽB                |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|      0|
|PRODAJA KAP. DELEŽEV         |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil  |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev   |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|      0|
|KAPITALSKIH DELEŽEV         |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH |      0|      0|
|DELEŽEV               |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|440 Dana posojila          |      0|      0|
+-------------------------------------+------------+------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in |      0|      0|
|naložb                |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz    |      0|      0|
|naslova privatizacije        |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|      0|
|SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA        |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |   300.000|   300.000|
+-------------------------------------+------------+------------+
|50 ZADOLŽEVANJE           |   300.000|   300.000|
+-------------------------------------+------------+------------+
|500 Domače zadolževanje       |   300.000|   300.000|
+-------------------------------------+------------+------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)     |   570.000|   554.628|
+-------------------------------------+------------+------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA          |   570.000|   554.628|
+-------------------------------------+------------+------------+
|550 Odplačila domačega dolga     |   570.000|   554.628|
+-------------------------------------+------------+------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |  –270.000|   899.107|
|NA RAČUNIH              |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE         |  –270.000|  –254.628|
+-------------------------------------+------------+------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE        |      0| –1.153.735|
+-------------------------------------+------------+------------+
|9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO     |  –762.318|   136.789|
+-------------------------------------+------------+------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2014 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2014.
3. člen
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2015
Cerknica, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti