Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1301. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3a), stran 3510.

Na podlagi 27. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3a)
1. člen
V postopku izdaje tega splošnega akta so bile upoštevane vse zahteve Direktive 98/34/EC (TRIS št. 2014/565/SI).
2. člen
V četrti alinei tretjega člena, v tretji alinei šeste točke (6) prvega odstavka četrtega člena in v tretji točki (3) drugega odstavka četrtega člena se med besedami "dokumenta" in "iz Priloge C" doda tekst "ali posebnega tehničnega pogoja".
3. člen
V deveti točki (9) prvega odstavka četrtega člena in v peti točki (5) drugega odstavka četrtega člena se text (harmonizirani evropski standardi – EN) črta in nadomesti s tekstom "(harmonizirani evropski standardi – SIST EN) v skladu z zakonom, ki določa tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti."
4. člen
V prvi točki (1) osmega člena:
– se črta četrta alinea:
"spisek dokumentov v prilogi C.7 (standardi).",
– v tretji alinei se "," črta in nadomesti s ".".
5. člen
V Prilogi "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se v devetem stolpcu naslovne vrstice tabele za tekstom "STANDARD" doda tekst "SIST EN".
6. člen
V Prilogi "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se v devetem stolpcu tabele pri navedbah standardov "EN 3nn nnn" črta "EN_", tako da ostane tekst v obliki "3nn nnn".
7. člen
V Prilogi "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se v tabeli v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove: 40,980 – 41,015 MHz, 41,015 – 44 MHz, 44 – 46,4 MHz, 46,4 – 47,0 MHz, 75,2 – 87,5 MHz, 108,0 – 117,975 MHz, 117,975 – 137 MHz, 174 – 223 MHz, 223 – 230 MHz, 235 – 267 MHz, 470 – 790 MHz, 790 – 862 MHz, 862 – 870 MHz, 880 – 915 MHz, 925 – 960 MHz, 1452 – 1492 MHz, 1530 – 1535 MHz, 1610 – 1610,6 MHz, 1610,6 – 1613,8 MHz, 1613,8 – 1626,5 MHz, 1626,5 – 1660 MHz, 1670 – 1675 MHz, 1710 – 1785 MHz, 1800 – 1805 MHz, 1805 – 1880 MHz, 1880 – 1900 MHz, 1900 – 1930 MHz, 1930 – 1980 MHz, 1980 – 2010 MHz, 2110 – 2120 MHz, 2120 – 2170 MHz, 2170 – 2200 MHz, 2300 – 2400 MHz, 2400 – 2450 MHz, 2450 – 2483,5 MHz, 2483,5 – 2500 MHz, 2500 – 2520 MHz, 2520 – 2655 MHz, 2655 – 2670 MHz, 2670 – 2690 MHz, 3410 – 3600 MHz, 3600 – 3800 MHz, 5925 – 6700 MHz, 10 – 10,15 GHz, 10,15 – 10,3 GHz, 10,3 – 10,45 GHz, 10,45 – 10,50 GHz, 10,50 – 10,55 GHz, 10,55 – 10,60 GHz, 10,60 – 10,68 GHz, 11,70 – 12,50 GHz, 24,50 – 24,65 GHz, 24,65 – 24,75 GHz, 24,75 – 25,25 GHz, 25,50 – 26,50 GHz, 27,50 – 28,50 GHz, 28,50 – 29,10 GHz, 29,10 – 29,50 GHz, 92 – 94 GHz, 94 – 94,1 GHz, 94,1 – 95 GHz in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
8. člen
V Prilogi "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se v šesti in sedmi stolpec tabele pri vsaki od aplikaciji "radioamaterska" in " radioamaterska satelitska" pred vrstico oznako dokumenta "ERC/REC T/R 61-01" vrine vrstica z oznako dokumenta "ECC/REC/(14)05".
9. člen
V prilogi "A.2 Dodatna tabela / Additional table:" se v celoti črtajo tekst in tabele in se nadomestijo s tekstom in tabelami iz priloge tega splošnega akta.
10. člen
V prilogi "B) Kratice / Abbreviations:" se v tabela v celoti črta in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
11. člen
Naslov priloge "C.1" "Slovenski dokumenti (http://www. apek.si) / National documents:" se črta in se nadomesti s tekstom "Slovenski dokumenti / National documents (http://www. akos-rs.si):".
12. člen
V prilogi "C.1.1. Zakon in podzakonski akti / Legislation:" se naslovna vrstica tabele in vrstici "1", "4" in "5" črtajo. Nadomestijo se z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
13. člen
V prilogi "C.1.2. navodila za vloge / Applications:" se tabela v celoti črta in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
14. člen
V prilogi "C.1.3. letna plačila za frekvence/ annual frequency fee:" se naslovna vrstica tabele in vrstici "4" in "7" črtajo.
Nadomestijo se z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
15. člen
Doda se priloga "C.1.4. posebni tehnični pogoji / special technical condition:" vključno s tekstom in tabelo iz priloge tega splošnega akta.
16. člen
V prilogi "C.2 Mednarodni sporazumi / international agreements:" se naslovna vrstica tabele črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
17. člen
Naslov priloge "C.3" "EU dokumenti (http://europa.eu.int) / EU documents:" se črta in se nadomesti s tekstom "EU dokumenti/ EU documents (http://eur-lex.europa.eu/):".
18. člen
V prilogi "C.3.1 Direktive EU / EU directives:":
– naslovna vrstica tabele in vrstici "2" in "3" se črtajo. Nadomestijo se z vrsticami iz priloge tega splošnega akta,
– Vrstice od "1" do "6" postanejo vrstice od "2" do "7",
– V tabelo se doda vrstica "1" iz priloge tega splošnega akta.
19. člen
V prilogi "C.3.2 Sklepi EU / EU decisions, recommendations:":
– naslovna vrstica tabele in vrstice "1", "13", "15", "19" in "20" se črtajo. Nadomestijo se z vrsticami iz priloge tega splošnega akta,
– vrstica "21" se črta,
– vrstice od "22" do "31" postanejo vrstice od "23" do "32",
– vrstice od "1" do "20" postanejo vrstice od "3" do "22",
– v tabelo se dodata vrstici "1" in "2" iz priloge tega splošnega akta.
20. člen
V prilogi "C.3. 3 Oprema razreda 1 in 2/ Class 1and 2 equipment":
– pod naslov se doda tekst "http://www.cept.org/ecc/topics/ srd-regulations- and-indicative-list-of- equipment-sub-classes",
– tabela se v celoti črta in se nadomesti s tabelo iz priloge tega splošnega akta.
21. člen
V prilogi "C.4":
– naslov priloge "Sporazumi med upravami (administracijami) (www.apek.si) / agreements between administrations:" se črta in se nadomesti s tekstom "Sporazumi med upravami (administracijami) / agreements between administrations (www. akos-rs.si):",
– naslovna vrstica tabele in vrstice "3", "15" in "19" črtajo. Nadomestijo se z vrsticami iz priloge tega splošnega akta,
– Vrstica "1" in "2" se črtata,
– Vrstice od "3" do "21" postanejo vrstice od "1" do "19",
– V tabelo se doda vrstica "20" iz priloge tega splošnega akta.
22. člen
Naslov priloge "C.5" "CEPT dokumenti (http:// www.ero.dk):" se črta in se nadomesti s tekstom "CEPT dokumenti / documents (http:// www.cept.org/ecc):".
23. člen
V prilogi "C.5.1 odločbe / decissions:":
– naslovna vrstica tabele in vrstica "2" se črtata. Nadomestita se z vrsticama iz priloge tega splošnega akta,
– vrstici "25" in "40" se črtata,
– vrstice od "26" do "39" postanejo vrstice od "27" do "40",
– vrstice od "1" do "24" postanejo vrstice od "3" do "26",
– v tabelo se dodata vrstici "1" in "2" iz priloge tega splošnega akta.
24. člen
V prilogi "C.5.1.1 odločbe (ostali dokumenti) / decissions (other documents):":
– naslovna vrstica tabele se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– vrstice "13", "25", "28", "30", "31", "32", 33", "40", "41", "42", "43", "45", "46", "47", "48", "49", "53", "55", "56", "57", "58", "59", "60" in "62" se črtajo,
– vrstice od "14" do "24" postanejo vrstice od "13" do "23",
– vrstice "26", "27" in "29" postanejo vrstice "24", "25" in "26",
– vrstice od "34" do "39" postanejo vrstice od "27" do "32",
– vrstica "44" postane vrstica "33",
– vrstice od "50" do "52" postanejo vrstice od "34" do "36",
– vrstici "54" in "61" postaneta vrstici "37" in "38",
– vrstice od "63" do "66" postanejo vrstice od "39" do "42".
25. člen
V prilogi "C.5.2":
– naslov priloge "priporočila, poročila / recommendations, reports:" se črta in se nadomesti s tekstom "priporočila / recommendations:",
– naslovna vrstica tabele se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– vrstice "25", "28", "29", "42", "62" in "72" se črtajo,
– vrstice od "63" do "71" postanejo vrstice od "64" do "72",
– vrstice od "43" do "61" postanejo vrstice od "45" do "63",
– vrstice od "30" do "41" postanejo vrstice od "33" do "44",
– vrstici "26" in "27" postaneta vrstici "31" in "32",
– vrstice od "1" do "24" postanejo vrstice od "7" do "30",
– v tabelo se dodajo vrstice od "1" do "6" iz priloge tega splošnega akta.
26. člen
V prilogi "C.5.2.1" priporočila, poročila (ostali dokumenti) / recommendations, reports (other documents):":
– naslov priloge "priporočila, poročila (ostali dokumenti) / recommendations, reports (other documents):" se črta in se nadomesti s tekstom "priporočila (ostali dokumenti) / recommendations (other documents):",
– naslovna vrstica tabele se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– vrstice "2", "4", "5", "9", "10", "11", "12", "15", "16" in "17" se črtajo,
– vrstica "3" postane vrstica "2",
– vrstice od "6" do "8" postanejo vrstice od "3" do "5",
– vrstici "13" in "14" postaneta vrstici "7" in "8",
– v tabelo se doda vrstica "6" iz priloge tega splošnega akta.
27. člen
V prilogi "C.6":
– Naslov priloge "ITU dokumenti kot breference v tem splošnem aktuv / ITU documents as reference in this General Act (http://www.itu.int):" se črta in nadomesti s tekstom "ITU dokumenti kot reference v tem splošnem aktu / ITU documents as reference in this General Act (http:// www.itu.int):",
– naslovna vrstica se tabele črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
28. člen
V prilogi "C.7 ISO/IEC dokumenti / ISO/IEC documents:" se naslovna vrstica tabele črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
29. člen
Priloga "C.8 Informacija o slovenskih standardih / information on implemented Slovene standards:" se črta v celoti.
30. člen
(popravki)
V tabeli Priloge "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se spremeni:
– v vrsticah za frekvenčna pasova 8,3 – 9kHz in 9 – 11,3 kHz:
– "Meteorološka: 8,3 – 11,3 kHz" se črta in nadomesti z "Meteorološka: sistemi za detekcijo bliskanja: 8,3 – 11,3 kHz",
– "Meteorology: 8,3 – 11,3 kHz" se črta in nadomesti z " Meteorology: Lightning detection systems: 8,3 – 11,3 kHz",
– v vrsticah za frekvenčna pasova 435 – 472 kHz in 472 – 479 kHz se črta "GMDSS: Navtex: 490 kHz, ITU RR AP15",
– v vrsticah za frekvenčne pasove 11600 – 11650 kHz, 11650 – 12050 kHz in 12050 – 12100 kHz:
– "radiodifuzna (prizemeljska): 10600 – 12100 kHz" se črta in nadomesti z "radiodifuzna (prizemeljska): 11600 – 12100 kHz",
– "Broadcasting (terrestrial): 10600 – 12100 kHz" se črta in nadomesti z "Broadcasting (terrestrial): 11600 – 12100 kHz",
– v vrsticah za frekvenčna pasova 26175 – 26200 kHz in 26200 – 26350 kHz se črta navedba " CB radio: 26960 – 27410 kHz, ECC/DEC/(11)03",
– v vrstici za frekvenčni pas 28000 – 29700 kHz se "radioamaterska satelitska:" črta in nadomesti z "radioamaterska satelitska: 28000 – 29700 kHz",
– v vrstici za frekvenčni pas 162,0375 –174 MHz:
– "sistemi za nujno ukrepanje: PPDR:" se črta in nadomesti s "PPDR:",
– "Emergency services: PPDR:" se črta in nadomesti s "PPDR:",
– v vrstici za frekvenčni pas 2690 – 2700 MHz se "Passive sensors (satellite): 2690 – 2700 MHz, ECC/DEC/(06)08" črta in nadomesti s "Passive sensors (satellite): 2690 – 2700 MHz",
– v vrstici za frekvenčni pas 47,50 – 47,90 GHz se "HDFSS: 45,7 – 47,9 GHz" črta in nadomesti s "HDFSS: 47,5 – 47,9 GHz".
KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. aprila 2015
EVA 2014-3330-0067
direktor
Franc Dolenc l.r.
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:

Ministrstvo za obrambo 381-8/2015-23
z dne 30. 3. 2015
 
Ministrstvo za notranje zadeve 007-48/2015/4 (2841-03)
z dne 19. 3. 2015
 
Ministrstvo za infrastrukturo 007-6/2015/9-00611141
z dne 3. 4. 2015
 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 405-3/2015/15
z dne 13. 4. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti