Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2015 z dne 4. 5. 2015

Kazalo

1300. Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1D), stran 3510.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2015.
Št. 003-02-3/2015-7
Ljubljana, dne 4. maja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1D)
1. člen
V Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) se v prvem odstavku 70. člena beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
2. člen
Drugi odstavek 75. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Akt o ratifikaciji vključuje besedilo mednarodne pogodbe v slovenskem jeziku, v tujem pa le, kadar mednarodna pogodba ni sklenjena v slovenskem jeziku. Ne glede na to se, če je bilo besedilo mednarodne pogodbe že objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, v aktu o ratifikaciji navede samo sklic ter ustrezna povezava na Uradni list Evropske unije, aktu o ratifikaciji pa se priloži mednarodna pogodba.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Akt o ratifikaciji lahko vsebuje še:
– pridržke in interpretativne izjave k pogodbi,
– določbe o zagotovitvi finančnih sredstev za izvajanje pogodbe,
– naročila glede uskladitve notranjih predpisov z mednarodno pogodbo,
– navodilo pristojnim organom v zvezi z izvajanjem mednarodne pogodbe.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mednarodna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe. V primeru iz drugega stavka drugega odstavka 75. člena tega zakona se v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe objavi akt o ratifikaciji, v katerem se navede neposredna (aktivna) in trajna elektronska povezava na besedilo mednarodne pogodbe, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.«.
V tretjem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/15-8/10
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EPA 467-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti