Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015

Kazalo

1157. Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine Gornji Petrovci, stran 3114.

Na podlagi šestega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 14. 4. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila, višino in način določanja plačil, do katerih so upravičeni funkcionarji Občine Gornji Petrovci, člani organov občine, člani njihovih delovnih teles in člani drugih, z zakonom določenih teles, ki niso občinski funkcionarji.
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15).
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora, volilne komisije in drugim občinskim organom pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz drugega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
3. člen
Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača, ki je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Prav tako pripada za poklicno opravljanje funkcije plača podžupanu, ki jo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določi župan, glede na obseg dela, ki mu ga je določil župan.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
4. člen
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu ne pripada sejnina za udeležbo na sejah občinskega sveta ali sejah delovnega telesa občinskega sveta.
III. SEJNINE IN NAGRADE
5. člen
Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na sejah občinskega sveta ali sejah delovnega telesa občinskega sveta.
Letni obseg sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
6. člen
Članom občinskega sveta pripadajo sejnine v višini določenih odstotkov mesečne županove plače, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo, na naslednji način:
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 3,10%;
– za vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,00%;
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, v višini 1,25%.
Za žalne in slavnostne seje ter korespondenčne seje, ki jih opravi občinski svet, članom občinskega sveta ne pripada sejnina.
Podlaga za izplačilo je ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta. Župan v začetku mandata s sklepom določi posameznemu članu nominalno vrednost sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in za vodenje delovnega telesa občinskega sveta ter za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu župana skladno z zakonodajo izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu podžupanu izda župan in z njo seznani Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša 1,00% osnovne plače župana.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji:
– predsedniku v višini 3,10% osnovne plače župana,
– članom v višini 1,55% osnovne plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora, ki lahko znaša največ 7,2% osnovne plače župana.
Višino nagrade za izvedbo posameznega nadzora določi v okviru zgoraj določene višine nadzorni odbor.
Podlaga za izplačilo nagrad je sklep občinskega sveta o izvolitvi predsednika in članov nadzornega odbora.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter posebne občinske volilne komisije in njihovim namestnikom pripada za opravljanje dela v zvezi s splošnimi volitvami nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12).
Za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in drugih oblik glasovanja imajo predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki pravico do ustreznega nadomestila v višini 50% nadomestila, določenega za opravljanje dela v zvezi s splošnimi volitvami.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Gornji Petrovci. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
Pravice uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma podžupan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačila za opravljanje funkcije, sejnin in drugih prejemkov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plačila, sejnine, nagrade in drugi prejemki, določeni v tem pravilniku, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/99, 24/03, 18/07, 9/10 in 68/12).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-10
Gornji Petrovci, dne 16. aprila 2015
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti