Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015

Kazalo

1153. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014, stran 3111.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je občinski svet občine na 5. redni seji dne 1. aprila 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletni strani občine.
Št. 007-0006/2015-1
Dobrova, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti