Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2015 z dne 22. 4. 2015

Kazalo

1151. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, stran 3101.

Na podlagi drugega odstavka 299. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določa način oblikovanja izhodiščne cene oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, in sicer:
– vrste in merila za določitev upravičenih stroškov;
– elementi izhodiščne cene, ki vključujejo fiksni in variabilni del;
– merila oziroma mehanizem za prilagajanje posameznih elementov izhodiščne cene spremembam upravičenih stroškov;
– vrste podatkov, oblika in način posredovanja podatkov, potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne cene
na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 283. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
   – dejavnost distribucije pomeni izvajanje dejavnosti
  toplote:         distribucije toplote z ali brez
               lastne proizvodnje toplote;
  – dejavnost proizvodnje pomeni izvajanje dejavnosti
  toplote:         proizvodnje toplote v pravni ali
               fizični osebi, ki je ločena od pravne
               ali fizične osebe, ki izvaja
               dejavnost distribucije toplote;
  – distributer:      pomeni pravno ali fizično osebo, ki
               izvaja dejavnost distribucije toplote
               in toploto kupuje od druge pravne ali
               fizične osebe;
  – distributer z lastno  pomeni pravno ali fizično osebo, ki
  proizvodnjo toplote:   izvaja dejavnost distribucije toplote
               in v isti pravni ali fizični osebi
               zagotavlja tudi proizvodnjo toplote;
  – izhodiščna cena:    je cena brez davka na dodano vrednost
               (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki je
               razdeljena na variabilni del in na
               fiksni del in jo v skladu z določbami
               tega akta na podlagi upravičenih
               stroškov oblikuje distributer z
               lastno proizvodnjo toplote,
               distributer oziroma reguliran
               proizvajalec toplote;
  – načrtovana       je načrtovana distribuirana (prodana)
  distribuirana toplota  toplota končnim odjemalcem;
  di­stributerja z lastno
  proizvodnjo toplote in
  distributerja:
  – obračunska moč:    je zakupljena in nastavljena moč na
               toplotni postaji odjemalca toplote (v
               nadaljnjem besedilu: odjemalec), ki
               je lahko enaka ali manjša od
               priključne moči toplotne postaje,
               določene s projektno dokumentacijo
               strojnih inštalacij in strojne
               opreme. Obračunska moč se pisno
               potrdi ob nastavitvi v toplotni
               postaji s strani pooblaščene osebe
               distributerja z lastno proizvodnjo
               toplote oziroma distributerja;
  – primarni        je tisti del distribucijskega
  distribucijski sistem:  sistema, ki je neposredno povezan s
               proizvodnim virom toplote.
II. REGULIRANJE CENE OSKRBE S TOPLOTO ZA DALJINSKO OGREVANJE
3. člen
(upravičeni stroški)
(1) Reguliranje cene toplote za daljinsko ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: cena toplote) se izvaja na podlagi upravičenih stroškov.
(2) Upravičeni stroški so stroški, ki so nujni za opravljanje gospodarske javne službe dejavnost distribucije toplote oziroma proizvodnje toplote, in so posledica opravljanja navedenih dejavnosti.
4. člen
(struktura cene)
(1) Cena toplote, ki jo distributer z lastno proizvodnjo toplote zaračuna odjemalcem, je sestavljena iz:
– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stroške proizvodnje in distribucije toplote ter se zaračunava kot cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh, in
– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške proizvodnje in distribucije toplote, to je upravičene stroške za obratovanje proizvodnega in distribucijskega sistema ter se zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/MW/leto
in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote.
(2) Cena toplote, ki jo distributer zaračuna odjemalcem, je sestavljena iz:
– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stroške distribucije toplote ter se zaračunava kot cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh, in
– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške distribucije toplote, to je upravičene stroške za obratovanje distribucijskega sistema ter se zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/MW/leto
in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote, ki se zaračunavajo posebej.
(3) Cena toplote reguliranega proizvajalca toplote je sestavljena iz:
– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stroške proizvodnje toplote, in
– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške proizvodnje toplote, to je upravičene stroške za obratovanje proizvodnega sistema,
in se distributerju ali distributerju z lastno proizvodnjo toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem, zaračunava v EUR/MWh ter ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote.
5. člen
(reguliranje cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote)
(1) Variabilni del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote zajema naslednje upravičene stroške:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo);
– stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem;
– stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote in na distribucijskem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave);
– stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno.
(2) Fiksni del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja distribucijskega in proizvodnega sistema, in sicer:
– stroške materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote, vključenih v variabilni del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote;
– stroške storitev;
– stroške dela;
– stroške vzdrževanja;
– amortizacijo;
– druge odpise vrednosti;
– druge odhodke (stroške) poslovanja;
– odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.
6. člen
(reguliranje cene distribucije toplote brez lastne proizvodnje toplote)
(1) Variabilni del cene distribucije toplote brez lastne proizvodnje toplote zajema naslednje upravičene stroške:
– stroške nabavljene toplote;
– stroške energije za obratovanje naprav na distribucijskem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave).
(2) Fiksni del cene distribucije toplote brez lastne proizvodnje toplote zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja distribucijskega sistema, in sicer:
– stroške materiala brez stroškov nabavljene toplote, vključenih v variabilni del cene distribucije toplote;
– stroške storitev;
– stroške dela;
– stroške vzdrževanja;
– amortizacijo;
– druge odpise vrednosti;
– druge odhodke (stroške) poslovanja;
– odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.
7. člen
(reguliranje cene proizvodnje toplote)
(1) Variabilni del cene proizvodnje toplote zajema naslednje upravičene stroške:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo);
– stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote;
– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave);
– stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno.
(2) Fiksni del cene proizvodnje toplote zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja proizvodnega sistema, in sicer:
– stroške materiala brez stroškov energentov, vključenih v variabilni del cene proizvodnje toplote;
– stroške storitev;
– stroške dela;
– stroške vzdrževanja;
– amortizacijo;
– druge odpise vrednosti;
– druge odhodke (stroške) poslovanja;
– odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.
8. člen
(merila za določitev upravičenih stroškov)
(1) Stroški energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo) so stroški, ki vključujejo stroške proizvajalca toplote za posamezni energent. V ceno posameznega energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani države. Pri ugotavljanju upravičenih stroškov energentov se priznavajo cene posameznih energentov največ do višine, ki se v enakih ali primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu za posamezni energent.
(2) Stroški energije za obratovanje naprav so stroški energije pri proizvodnji toplote in pri distribuciji toplote, ki vključujejo tudi vse dajatve, predpisane s strani države.
(3) Stroški električne energije za pogon črpalk ter stroški vode in kemične priprave vode (v nadaljnjem besedilu: KPV) so stroški pri proizvodnji toplote in pri distribuciji toplote.
(4) Stroški nabavljene toplote so stroški distributerja z lastno proizvodnjo toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem, oziroma distributerja, ki nastajajo z nakupom toplote od reguliranega ali nereguliranega proizvajalca toplote. Pri ugotavljanju upravičenih stroškov nabavljene toplote se priznavajo stroški največ do višine, ki se v enakih ali primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi se dosegli na trgu za nabavljeno toploto ob upoštevanju primerljive tehnologije proizvodnje toplote.
(5) Stroški materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote vključujejo stroške pomožnega materiala, pisarniškega materiala, strokovne literature in druge stroške materiala.
(6) Stroški storitev vključujejo stroške prevoznih storitev, najemnine, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in bančnih storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne premije in stroške drugih storitev.
(7) Stroški dela vključujejo stroške plač in druge stroške dela po veljavni kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah.
(8) Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave delov za stroje in naprave ter nadomestnih delov za opremo, stroške materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev ter storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev. Deli za stroje in naprave ter nadomestni deli za opremo ne povečujejo nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
(9) Amortizacija sredstev v uporabi, potrebnih za izvajanje dejavnosti proizvodnje toplote oziroma distribucije toplote, se prizna kot upravičeni strošek do višine, izračunane na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija sredstev se izračuna glede na amortizacijsko osnovo in amortizacijsko stopnjo, ki upošteva predvideno dobo koristnosti sredstev. Amortizacija, izračunana na podlagi amortizacijskih stopenj, ki so višje od davčno priznanih, se ne prizna kot upravičeni strošek.
(10) Drugi odpisi vrednosti vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih.
(11) Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida.
(12) Odhodki financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv zajemajo odhodke financiranja, ki se nanašajo na dejavnost proizvodnje toplote oziroma distribucije toplote, ter dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv dejavnosti proizvodnje toplote oziroma distribucije toplote, ugotovljen na podlagi sodil za ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti v skladu z določbami 305. člena EZ-1.
(13) Med upravičenimi stroški se ne priznavajo stroški in odhodki, vezani na usredstvene lastne proizvode in storitve v višini izkazanih prihodkov za te namene.
III. NAČIN OBLIKOVANJA IZHODIŠČNE CENE IN RAZLOGI ZA NJENO SPREMEMBO
9. člen
(oblikovanje izhodiščne cene ob začetku opravljanja dejavnosti)
Distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer oziroma reguliran proizvajalec toplote mora pred začetkom opravljanja dejavnosti izračunati in oblikovati izhodiščno ceno po posameznih elementih cene v skladu z merili za določitev upravičenih stroškov, določenimi v 8. členu tega akta.
10. člen
(vloga za izdajo soglasja k izhodiščni ceni)
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer oziroma reguliran proizvajalec toplote mora najmanj 120 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) posredovati vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani.
(2) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributer posreduje vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni ločeno po posameznih distribucijskih sistemih. Če se distribucijski sistemi nahajajo na območju iste lokalne skupnosti, kjer distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributer izvaja gospodarsko javno službo dejavnost distribucije toplote, lahko posreduje eno vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni za vse distribucijske sisteme skupaj.
(3) Sestavni del vloge za izdajo soglasja so naslednji podatki in dokumentacija:
– ime, sedež in matična številka vlagatelja vloge iz poslovnega registra;
– seznam dejavnosti, ki jih oziroma jih bo vlagatelj vloge opravljal;
– podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot reguliran proizvajalec toplote v skladu z 8. točko 283. člena EZ-1;
– podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot izbirne gospodarske javne službe v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 284. člena EZ-1;
– pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj vloge izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote;
– navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote;
– predvidena letna struktura energentov, potrebnih za proizvodnjo toplote;
– dokumentacija, s katero se utemeljujejo cene vhodnih energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene;
– izračun izhodiščne cene (brez DDV);
– izračun povprečne cene (brez DDV);
– predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve izhodiščne cene;
– načrtovane količine distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– načrtovana obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denarnih tokov za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano poslovno leto, če gre za začetek izvajanja dejavnosti distribucije toplote oziroma proizvodnje toplote v obstoječem podjetju;
– načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov, ki se upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov v skladu z določbami tretjega odstavka 305. člena EZ-1;
– obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžina omrežja v času vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za dejavnost proizvodnje oziroma distribucije toplote;
– dokazilo o vročitvi kopije vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni lokalni skupnosti, na območju katere se izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote.
11. člen
(prvo oblikovanje izhodiščne cene)
Izračun prvič oblikovane izhodiščne cene se izvede ločeno za variabilni in fiksni del.
12. člen
(prvič oblikovani variabilni del cene)
Pri izračunu variabilnega dela cene se upoštevajo skupno načrtovani upravičeni variabilni stroški časovnega obdobja (t), ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni, in načrtovana količina distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma načrtovana količina prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote za isto obdobje, kot izhaja iz naslednje enačbe:
kjer oznake pomenijo:
   VC(i)  je prvič oblikovan variabilni del cene
       v EUR/MWh;
  VSTR(t) je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih
       stroškov distribucije toplote z lastno proizvodnjo
       toplote, distribucije toplote brez lastne
       proizvodnje toplote, oziroma proizvodnje toplote v
       EUR;
  Q(t)   je zbir celotne načrtovane distribuirane toplote
       distributerja z lastno proizvodnjo toplote,
       distributerja oziroma prodane toplote reguliranega
       proizvajalca toplote v MWh
       v časovnem obdobju;
  t    je časovno obdobje.
13. člen
(prvič oblikovani fiksni del cene)
Pri izračunu fiksnega dela cene se upoštevajo skupno načrtovani upravičeni fiksni stroški časovnega obdobja (t), ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni, in načrtovana obračunska moč odjemalcev distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja oziroma reguliranega proizvajalca toplote za isto obdobje, kot izhaja iz naslednje enačbe:
kjer oznake pomenijo:
   FC(i)  je prvič oblikovani fiksni del cene v EUR/MW
       v časovnem obdobju;
  FSTR(t) je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov
       distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote,
       distribucije toplote brez lastne proizvodnje toplote
       oziroma proizvodnje toplote v EUR;
  P(t)   je zbir obračunske moči odjemalcev distributerja z
       lastno proizvodnjo toplote, distributerja, oziroma
       reguliranega proizvajalca toplote v MW v časovnem
       obdobju;
  t    je časovno obdobje.
14. člen
(prvič oblikovana povprečna cena)
(1) Prvič oblikovana povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi:
kjer oznake pomenijo:
   PC     je povprečna cena v EUR/MWh;
  Q(t)    je zbir celotne načrtovane distribuirane toplote
        distributerja z lastno proizvodnjo toplote,
        distributerja oziroma prodane toplote reguliranega
        proizvajalca toplote v MWh
        v časovnem obdobju;
  C(i=1,…n) so cene po posameznih kategorijah predlaganega
        prodajnega cenika za distribuirano toploto
        distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma
        distributerja oziroma za prodano toploto
        reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh;
  K(i=1,…n) so načrtovane količine prodane toplote
        distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma
        distributerja oziroma reguliranega proizvajalca
        toplote po posameznih kategorijah prodajnega cenika
        v časovnem obdobju v MWh;
  CP(i=1,…n) so cene po posameznih kategorijah prodajnega cenika
        za obračunsko moč
        v EUR/MW;
  P(i=1,…n) so načrtovane količine obračunske moči po
        posameznih kategorijah prodajnega cenika
        v časovnem obdobju v MW;
  DP     so drugi prihodki distribucije oziroma proizvodnje
        toplote (prihodki iz meritev, števnin, prodaje
        emisijskih kuponov in drugo) v EUR;
  VSTR(t)  je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih
        stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote
        oziroma distributerja oziroma reguliranega
        proizvajalca toplote v EUR;
  FSTR(t)  je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov
        distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma
        distributerja oziroma reguliranega proizvajalca
        toplote v časovnem obdobju v EUR;
  t     je časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu po
        letu vložitve vloge za izdajo soglasja
        k izhodiščni ceni.
(2) Povprečna cena na MWh ne sme presegati stroškovne cene na MWh oziroma vsota načrtovanih prihodkov ne sme presegati vsote upravičenih stroškov.
15. člen
(sprememba izhodiščne cene)
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributer oziroma reguliran proizvajalec toplote, ki že opravlja navedeno dejavnost, v izjemnih primerih, kot so:
– večje tehnološke spremembe;
– sprememba tarifnega sistema v povezavi s sistemskimi obratovalnimi navodili;
– sprememba načrtovanih količin distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote za več kot 20 odstotkov glede na načrtovane količine pri prvem oblikovanju izhodiščne cene;
– sprememba načrtovanih obračunskih moči odjemalcev za več kot deset odstotkov glede na načrtovane obračunske moči odjemalcev pri prvem oblikovanju izhodiščne cene;
– začetek ali opustitev opravljanja posamezne dejavnosti podjetja, kar vpliva na spremembo sodil za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov,
agenciji posreduje vlogo za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani. Vlogo posreduje najmanj dva meseca pred predvideno uveljavitvijo spremembe izhodiščne cene.
(2) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka so naslednji podatki in dokumentacija:
– ime, sedež in matična številka vlagatelja vloge iz poslovnega registra;
– seznam novih dejavnosti, ki jih je vlagatelj vloge začel na novo opravljati od vložitve prve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– seznam dejavnosti, ki jih je vlagatelj vloge prenehal opravljati od vložitve prve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot reguliran proizvajalec toplote v skladu z 8. točko 283. člena EZ-1;
– podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot izbirne gospodarske javne službe v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 284. člena EZ-1;
– pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj vloge izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote;
– navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote;
– obrazložitev razloga spremembe izhodiščne cene;
– predvidena letna struktura energentov, potrebnih za proizvodnjo toplote;
– dokumentacija, s katero se utemeljujejo cene vhodnih energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene;
– izračun izhodiščne cene (brez DDV);
– izračun povprečne cene (brez DDV);
– cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim), ki se uporablja na dan vložitve vloge, in odstotek spremembe teh cen za zadnje in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma vložitve vloge;
– predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve izhodiščne cene;
– načrtovane količine distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– načrtovana obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denarnih tokov za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano poslovno leto;
– ločeni računovodski izkazi za dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge v skladu z določbami prvega odstavka 305. člena EZ-1 za zadnje in predzadnje končano poslovno leto in mnenji revizorja o ustreznosti in pravilnosti uporabljenih sodil za omenjeni poslovni leti;
– načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k spremembi izhodiščne cene;
– sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov, ki se upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov v skladu z določbami tretjega odstavka 305. člena EZ-1;
– obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžina omrežja v času vložitve vloge za izdajo soglasja;
– količine distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za obdobje od začetka leta do zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja in za zadnje končano poslovno leto;
– znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za dejavnost proizvodnje oziroma distribucije toplote;
– dokazilo o vročitvi kopije vloge za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni lokalni skupnosti, na območju katere se izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote.
(3) Izračun izhodiščne in povprečne cene se izvede v skladu z določbami od 12. do 14. člena tega akta.
IV. PRILAGAJANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV IZHODIŠČNE CENE SPREMEMBAM UPRAVIČENIH STROŠKOV
16. člen
(sprememba variabilnega oziroma fiksnega dela cene)
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributer oziroma reguliran proizvajalec toplote lahko zaradi spremembe upravičenih stroškov uveljavi spremembo variabilnega oziroma fiksnega dela cene.
(2) Tri dni pred uveljavitvijo oziroma najpozneje prvi delovni dan po uveljavitvi spremembe cene mora oseba iz prejšnjega odstavka o tem obvestiti agencijo na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani.
(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– ime, sedež in matično številko vlagatelja vloge iz poslovnega registra;
– seznam dejavnosti, ki jih vlagatelj vloge opravlja;
– podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot reguliran proizvajalec toplote v skladu z 8. točko 283. člena EZ-1;
– podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot izbirne gospodarske javne službe v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 284. člena EZ-1;
– pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj vloge izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote;
– navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja gospodarska javna služba distribucija toplote;
– obrazložitev razloga spreminjanja variabilnega oziroma fiksnega dela cene;
– navedba spremenjene strukture vhodnih energentov;
– dokumentacija, s katero se utemeljujejo spremembe cene vhodnih energentov oziroma stroškov nabavljene toplote;
– izračun novega variabilnega oziroma fiksnega dela cene po metodologiji iz 17. do 19. člena tega akta;
– izračun nove povprečne cene po metodologiji iz 20. člena tega akta;
– cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim), ki se uporablja na dan posredovanja obvestila o spremembi cene in odstotek spremembe teh cen za zadnje in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma posredovanja obvestila o spremembi cene;
– predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve novih cen;
– načrtovane količine distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za poslovno leto po letu uveljavitve spremembe variabilnega oziroma fiksnega dela cene;
– načrtovana obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe za poslovno leto po letu uveljavitve spremembe variabilnega oziroma fiksnega dela cene;
– izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denarnih tokov za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano poslovno leto;
– ločene računovodske izkaze za dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge v skladu z določbami prvega odstavka 305. člena EZ-1 za zadnje in predzadnje končano poslovno leto in mnenji revizorja o ustreznosti in pravilnosti uporabljenih sodil za omenjeni poslovni leti;
– načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za dejavnost distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge za poslovno leto po letu uveljavitve spremembe variabilnega oziroma fiksnega dela cene;
– zadnja povprečna izplačana bruto plača v podjetju;
– obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžina omrežja v času oddaje obvestila;
– količine distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za obdobje od začetka leta do zadnjega dne v mesecu pred posredovanjem obvestila o spremembi cene in za zadnje končano poslovno leto;
– znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za dejavnost proizvodnje oziroma distribucije toplote.
(4) Podatki iz prve do osme alineje in petnajste do devetnajste alineje prejšnjega odstavka so obvezni podatki ob prvem obvestilu o spremembi cen v letu in ob spremembi podatkov med letom, podatki iz ostalih alinej pa ob vsakem obvestilu o spremembi cen.
17. člen
(sprememba variabilnega dela cene za distributerje z lastno proizvodnjo toplote oziroma za regulirane proizvajalce toplote)
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma reguliran proizvajalec toplote lahko zaradi spremembe upravičenih stroškov uveljavi spremembo variabilnega dela cene ob zvišanju cene energentov ali spremembi strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje variabilnega dela cene ob znižanju cen energentov in spremembi strukture vhodnih energentov.
(2) Sprememba variabilnega dela cene za distributerje z lastno proizvodnjo toplote oziroma za regulirane proizvajalce toplote se izračuna na podlagi naslednje enačbe:
a(1)+a(2)+……+a(n)=1¸
kjer oznake pomenijo:
   VC(p)   je novi variabilni del cene za distributerja
        z lastno proizvodnjo toplote oziroma za
        reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh (brez
        DDV);
  VC(0p)   je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni
        spremembi v EUR/MWh (brez DDV);
  a(i)    je ponder posamezne vrste energenta v strukturi
        energentov za proizvodnjo toplote;
  E(i)    je nova cena energenta v strukturi energentov za
        proizvodnjo toplote v EUR/enoto;
  E(0i)   je veljavna cena energenta v strukturi energentov
        za proizvodnjo toplote v EUR/enoto.
(3) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi za distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma za reguliranega proizvajalca toplote (VC(0p)) je cena toplote, ki je bila za distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma za reguliranega proizvajalca toplote opredeljena kot zadnji uveljavljeni variabilni del cene v skladu s tem aktom.
(4) Novi variabilni del cene za distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma za reguliranega proizvajalca toplote (VC(p)) je cena, ki je izračunana na podlagi tega člena metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.
(5) Veljavna cena energenta (E(0i)) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo je distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma reguliran proizvajalec toplote upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene spremembe variabilnega dela cene. V ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.
(6) Nova cena energenta (E(i)) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega energenta, ki se izračuna na podlagi stroškov nabave energenta v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju upoštevaje nabavljene količine energenta. V ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV. Pri ceni energenta je treba upoštevati določbe 8. člena tega akta o merilih za določitev upravičenih stroškov energentov.
(7) Ponderji (a(i)) pomenijo delež posameznega energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100% oziroma 1.
(8) Odvisno od sistema se pri proizvodnji toplote kot energenti lahko uporabljajo:
– plin,
– EL kurilno olje,
– mazut,
– premog,
– les,
– odpadki,
– električna energija za proizvodne potrebe in pogon črpalk.
(9) Poleg energentov iz prejšnjega odstavka je zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi KPV (njena poraba oziroma izgube) in stroški emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno.
(10) Novi variabilni del cene za distributerje z lastno proizvodnjo toplote oziroma za regulirane proizvajalce toplote se izračunava in usklajuje najpogosteje vsak mesec oziroma v ustreznem obračunskem obdobju.
18. člen
(sprememba variabilnega dela cene za distributerje)
(1) Distributer lahko zaradi spremembe upravičenih stroškov uveljavi spremembo variabilnega dela cene ob zvišanju stroškov nabavljene toplote in energije ter medija za prenos toplote in mora uveljaviti znižanje variabilnega dela cene ob znižanju stroškov nabavljene toplote in energije ter medija za prenos toplote.
(2) Sprememba variabilnega dela cene za distributerje se izračuna po naslednji enačbi:
b(1)+b(2)+……+b(n)=1¸
kjer oznake pomenijo:
   VC(d)   je novi variabilni del cene za distributerja
        v EUR/MWh (brez DDV);
  VC(0d)   je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni
        spremembi za distributerja v EUR/MWh (brez DDV);
  b(i)    je ponder toplote in energije ter medija za prenos
        toplote;
  E(i)    je nova cena za nabavljeno toploto in energijo
        ter medij za prenos toplote v EUR/enoto;
  E(0i)   je veljavna cena za nabavljeno toploto in energijo
        ter medij za prenos toplote v EUR/enoto.
(3) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi za distributerja (VC(0d)) je cena toplote, ki je bila za distributerja opredeljena kot zadnji uveljavljeni variabilni del cene v skladu s tem aktom.
(4) Novi variabilni del cene za distributerja (VC(d)) je cena, ki je izračunana na podlagi tega člena metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.
(5) Veljavna cena za nabavljeno toploto in energijo ter medij za prenos toplote (E(0i)) je cena postavke, ki jo je distributer upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene spremembe variabilnega dela cene. V ceno posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.
(6) Nova cena za nabavljeno toploto in energijo ter medij za prenos toplote (E(i)) je povprečna cena posamezne postavke, izračunana na podlagi stroškov in količin nabavljene toplote in energije ter medija za prenos v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju. V ceno posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV. Pri ceni za nabavljeno toploto je treba upoštevati določbe 8. člena tega akta o merilih za določitev upravičenih stroškov nabavljene toplote.
(7) Ponderji (b(i)) pomenijo delež posamezne postavke v strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100% oziroma 1.
(8) Novi variabilni del cene za distributerja se izračunava in usklajuje najpogosteje vsak mesec oziroma v ustreznem obračunskem obdobju.
19. člen
(sprememba fiksnega dela cene za distributerje z lastno proizvodnjo toplote, distributerje in regulirane proizvajalce toplote)
Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji oziroma regulirani proizvajalci toplote lahko uveljavljajo zvišanje fiksnega dela cene enkrat letno, pri čemer se zaradi tega učinka povprečna cena, ki velja pred uveljavitvijo zvišanja fiksnega dela cene, ne sme povečati za več kot dva odstotka.
20. člen
(izračun nove povprečne cene)
(1) Nova povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi:
kjer oznake pomenijo:
   PCN     je nova povprečna cena v EUR/MWh;
  Q(t)     je zbir celotne načrtovane distribuirane toplote
         distributerja z lastno proizvodnjo toplote
         oziroma distributerja oziroma prodane toplote
         reguliranega proizvajalca toplote v MWh v
         časovnem obdobju;
  C(i=1,…n)  so cene po posameznih kategorijah novega
         prodajnega cenika za distribuirano toploto
         distributerja z lastno proizvodnjo toplote
         oziroma distributerja oziroma za prodano toploto
         reguliranega proizvajalca toplote
         v EUR/MWh;
  K(i=1,…n)  so načrtovane količine prodane toplote
         distributerja z lastno proizvodnjo toplote
         oziroma distributerja oziroma reguliranega
         proizvajalca toplote po posameznih kategorijah
         prodajnega cenika v časovnem obdobju v MWh;
  CP(i=1,…n)  so cene po posameznih kategorijah prodajnega
         cenika za obračunsko moč
         v EUR/MW;
  P(i=1,…n)  so načrtovane količine obračunske moči po
         posameznih kategorijah prodajnega cenika
         v časovnem obdobju v MW;
  DP      so drugi prihodki distribucije oziroma
         proizvodnje toplote (prihodki iz meritev,
         števnin, prodaje emisijskih kuponov in drugo) v
         EUR;
  VSTR(t)   je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih
         stroškov distributerja z lastno proizvodnjo
         toplote oziroma distributerja oziroma
         reguliranega proizvajalca toplote v EUR;
  FSTR(t)   je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih
         stroškov distributerja z lastno proizvodnjo
         toplote oziroma distributerja oziroma
         reguliranega proizvajalca toplote v EUR;
  t      je časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu
         po letu uveljavitve spremembe variabilnega
         oziroma fiksnega dela cene.
(2) Povprečna cena na MWh iz prejšnjega odstavka ne sme presegati stroškovne cene na MWh.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(rok za vložitev vlog za izdajo soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni)
(1) Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji in regulirani proizvajalci toplote morajo agenciji vloge za izdajo soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni z veljavnostjo od 1. januarja 2016 dalje v skladu z določbami tega akta posredovati najkasneje do 30. junija 2015.
(2) Sestavni del vloge za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka so poleg podatkov in dokumentacije iz tretjega odstavka 10. člena tega akta tudi naslednji podatki:
– količine distribuirane toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote ali distributerja oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za zadnji dve končani poslovni leti in za obdobje od začetka leta do zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
– letna struktura energentov, potrebnih za proizvodnjo toplote, za zadnja tri poslovna leta pred posredovanjem vloge iz prvega odstavka.
22. člen
(oblikovanje in spreminjanje cen toplote do 31. decembra 2015)
Cena oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje se od 24. aprila 2015 do 31. decembra 2015 oblikuje in spreminja na naslednji način:
– fiksni del cene se izračunava in usklajuje v skladu z določbami 23. člena tega akta enkrat letno;
– variabilni del cene se izračunava in usklajuje v skladu z določbami 24. in 25. člena tega akta najpogosteje vsak mesec oziroma v ustreznem obračunskem obdobju.
23. člen
(sprememba fiksnega dela cene za distributerje z lastno proizvodnjo toplote, distributerje in regulirane proizvajalce toplote)
(1) Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji in regulirani proizvajalci toplote, ki v obdobju od 1. januarja 2015 do 23. aprila 2015 niso spreminjali fiksnega dela cene, lahko v obdobju od 24. aprila 2015 do 31. decembra 2015 uveljavljajo zvišanje fiksnega dela cene enkrat, pri čemer se zaradi tega učinka povprečna cena, ki velja pred uveljavitvijo zvišanja fiksnega dela cene, ne sme povečati za več kot dva odstotka.
(2) Nova povprečna cena se izračunava v skladu z določbami 20. člena tega akta.
24. člen
(sprememba variabilnega dela cene pri distributerjih z lastno proizvodnjo toplote in pri reguliranih proizvajalcih toplote do 31. decembra 2015)
(1) Variabilni del cene pri distributerjih z lastno proizvodnjo toplote in pri reguliranih proizvajalcih toplote od dneva uveljavitve tega akta do 31. decembra 2015 zajema:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo);
– stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem;
– stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote in na distribucijskem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave);
– stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno
in se spreminja v skladu z naslednjo enačbo:
a(1)+a(2)+……+a(n)=1¸
kjer oznake pomenijo:
   VC(p)    je novi variabilni del cene za distributerja
        z lastno proizvodnjo toplote oziroma za
        reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh (brez
        DDV);
  VC(0p)   je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni
        spremembi v EUR/MWh (brez DDV);
  a(i)    je ponder posamezne vrste energenta v strukturi
        energentov za proizvodnjo toplote;
  E(i)    je nova cena energenta v strukturi porabljenih
        energentov za proizvodnjo toplote v EUR/enoto;
  E(0i)    je veljavna cena energenta v strukturi porabljenih
        energentov za proizvodnjo toplote
        v EUR/enoto.
(2) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi za dobavljeno toploto (VC(0p)) je cena toplote, ki je bila opredeljena za distributerja z lastno proizvodnjo toplote in za reguliranega proizvajalca toplote kot zadnja uveljavljena cena v skladu s tem aktom.
(3) Novi variabilni del cene za dobavljeno toploto (VC(p)) je cena, ki je izračunana na podlagi tega člena metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.
(4) Veljavna cena energenta (E(0i)) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo je distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma reguliran proizvajalec toplote upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene spremembe variabilnega dela cene. V ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.
(5) Nova cena energenta (E(i)) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega energenta, ki se izračuna na podlagi stroškov nabave energenta v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju upoštevaje nabavljene količine energenta. V ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.
(6) Ponderji (a(i)) pomenijo delež posameznega energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100% oziroma 1.
(7) Odvisno od sistema se pri proizvodnji toplote kot energenti lahko uporabljajo:
– plin,
– EL kurilno olje,
– mazut,
– premog,
– les,
– odpadki,
– električna energija za proizvodne potrebe in pogon črpalk.
(8) Poleg energentov iz prejšnjega odstavka je vključena tudi KPV (njena poraba oziroma izgube).
25. člen
(sprememba variabilnega dela cene pri distributerjih do 31. decembra 2015)
(1) Variabilni del cene pri distributerjih od dneva uveljavitve tega akta do 31. decembra 2015 zajema:
– stroške nabavljene toplote;
– stroške energije za obratovanje naprav na distribucijskem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave)
in se spreminja v skladu z naslednjo enačbo:
b(1)+b(2)+……+b(n)=1¸
kjer oznake pomenijo:
   VC(d)   je novi variabilni del cene za distributerja
       v EUR/MWh (brez DDV);
  VC(0d)  je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni
       spremembi za distributerja v EUR/MWh (brez DDV);
  b(i)   je ponder toplote ter energije in medija
       za prenos toplote;
  E(i)   je nova cena za prevzeto toploto in energijo
       ter medij za prenos toplote v EUR/enoto;
  E(0i)   je veljavna cena za prevzeto toploto in energijo ter
       medij za prenos toplote v EUR/enoto.
(2) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi za dobavljeno toploto (VC(0d)) je cena toplote, ki je bila opredeljena za distributerja kot zadnja uveljavljena cena v skladu s tem aktom.
(3) Nov variabilni del cene za dobavljeno toploto (VC(d)) je cena, ki je izračunana na podlagi tega člena tega akta in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.
(4) Veljavna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (E(0i)) je cena postavke, ki jo je distributer upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene spremembe variabilnega dela cene. V ceno posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.
(5) Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (E(i)) je povprečna cena posamezne postavke, izračunana na podlagi stroškov in količin nabavljene energije v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju. V ceno posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.
(6) Ponderji (b(i)) pomenijo delež posamezne postavke v strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100% oziroma 1.
(7) Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote sta predvideni postavki:
– nabavljena toplota in
– električna energija za pogon črpalk.
(8) Poleg postavk iz prejšnjega odstavka je vključena tudi KPV (njena poraba oziroma izgube).
26. člen
(obveščanje o spremembah cene do 31. decembra 2015)
Od dneva uveljavitve tega akta do 31. decembra 2015 morajo distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer in reguliran proizvajalec toplote najpozneje tri dni pred uveljavitvijo oziroma najpozneje prvi delovni dan po uveljavitvi spremembe cene o tem obvestiti agencijo na obrazcih v elektronski obliki, ki jih agencija objavi na svoji spletni strani.
27. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati 24. aprila 2015.
Št. 23-1/2015-14/435
Maribor, dne 10. aprila 2015
EVA 2015-2430-0042
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti