Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

498. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 1322.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 204. člena in druge alinee 2. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12, 12/13 in 12/14; v nadaljevanju sklep) se v točki (b) tretjega odstavka 13. člena črta besedilo ", občasno tudi z zamudo od 31 do 90 dni".
V točki (b) četrtega odstavka 13. člena se črta besedilo ", občasno tudi z zamudo od 91 do 180 dni".
Točka (c) petega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(c) za katere je banka v računovodskih izkazih prenehala obračunavati obresti,".
Točka (f) petega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(f) ki plačujejo obveznosti z zamudo nad 90 do 360 dni,".
V devetem odstavku 13. člena se med besedilom "tudi določila 18." in besedilom "člena tega sklepa" vstavi besedilo "in 18a.".
2. člen
Za 17. členom se vstavi novi 17a. člen, ki se glasi:
"17a. člen
(Razvrščanje finančnih sredstev in prevzetih obveznosti glede na boniteto dolžnika)
(1) Banka mora za potrebe poročanja po tem sklepu poleg razvrstitve po kriterijih iz 13. člena tega sklepa opraviti tudi razvrstitev finančnih sredstev in prevzetih obveznosti glede na boniteto dolžnika v skupine od A do E tako, da upošteva kriterije iz točk a) in b) drugega odstavka ter tretjega do šestega odstavka 13. člena tega sklepa (brez upoštevanja prvovrstnih in primernih zavarovanj ter zavarovanj z zastavo premičnin in nepremičnin). Ne glede na prejšnji stavek banki na ta način ni potrebno razvrstiti finančnih sredstev in prevzetih obveznosti do fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti.
(2) Banka na način iz prvega odstavka tega člena opravi razvrstitev tudi za finančna sredstva in prevzete obveznosti, ki so na podlagi sedmega odstavka 13. člena tega sklepa razvrščeni v skupino P.".
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo "(z aneksom)".
4. člen
Četrti odstavek 18b. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"(4) Finančna sredstva ostanejo v poslovnih knjigah označena kot restrukturirana, dokler niso istočasno izpolnjeni vsi pogoji iz 157., 176., 177. in 179. odstavka Dela 2 Priloge V Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 191/2014 in 48/2015).
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se med besedilom "iz 13. člena" in besedilom "tega sklepa," vstavi besedilo "in v skupine glede na boniteto dolžnika v skladu s kriteriji iz 17a. člena".
6. člen
Banka prva poročila po tem sklepu izdela po stanju na dan 31. marca 2015.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost