Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

494. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 1318.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil
1. člen
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15) se drugi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo:
1. v primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka:
– za pridelavo kmetijskih proizvodov: računi za prodane kmetijske proizvode, ki so izdani v obdobju od 1. januarja 2013 do vključno 15. junija 2013 v skladu s predpisom, ki ureja davek na dodano vrednost, in predpisom, ki ureja dohodnino,
– za rejo govedi: vpis govedi kmetijskega gospodarstva v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) v obdobju od 1. januarja 2013 do vključno 15. maja 2013,
– za rejo drobnice: vpis drobnice kmetijskega gospodarstva v Centralni register drobnice in v Register drobnice na gospodarstvu v obdobju od 1. januarja 2013 do vključno 15. maja 2013 ali
– za rejo prašičev: vpis prašičev kmetijskega gospodarstva v Centralni register prašičev in v Register prašičev na gospodarstvu v obdobju od 1. januarja 2013 do vključno 15. maja 2013;
2. v primeru iz pete alineje prejšnjega odstavka: kupoprodajna pogodba, na podlagi katere je postal lastnik kmetijskega gospodarstva, ali zakupna pogodba, ki je vpisana v zemljiško knjigo.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru dedovanja, sprememb pravnega statusa ali poimenovanja ter združitev in razdružitev kmetijskih gospodarstev se uporablja 14. člen Uredbe 639/2014/EU, pri čemer se združitev kmetijskih gospodarstev šteje za združitev le, če se vsaj eno izmed prvotnih kmetijskih gospodarstev izbriše iz RKG. Kot ustrezna dokazila se upoštevajo:
– podatki iz RKG;
– v primeru dedovanja: sklep o dedovanju;
– v primeru združitve in razdružitve kmetijskega gospodarstva, ko nosilci zadevnih kmetijskih gospodarstev niso zakonci ali osebe, ki živijo v zunajzakonski skupnosti, partnerji v registrirani istospolni partnerski skupnosti ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena ter v svaštvu v prvem kolenu: kupoprodajna pogodba ali zakupna pogodba, za katero je bil začet postopek vpisa v zemljiško knjigo pred dnem oddaje vloge za dodelitev plačilnih pravic;
– v primeru sprememb pravnega statusa ali poimenovanja: kopije aktov, na katerih temelji sprememba pravnega statusa ali poimenovanja.«.
2. člen
V drugem odstavku 20. člena se besedilo »30. septembra« nadomesti z besedilom »31. julija«.
3. člen
V drugem odstavku 22. člena se v prvi alineji besedilo »30. junija« nadomesti z besedilom »31. julija«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– površine pod naknadnimi posevki ali površine pod travno rušo. Kot naknadni posevek se šteje mešanica vsaj dveh naslednjih kmetijskih rastlin: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, krmna repica, krmna ogrščica, oljna redkev, oves, krmni radič, proso, ajda, rjava gorjušica, lan in grašica. Površina pod travno rušo je izključno trava v obliki podsevka med glavno kmetijsko rastlino. Setev naknadnih posevkov je treba opraviti od 1. junija do 1. septembra tekočega leta, hkrati je treba zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta do vsaj 16. oktobra tekočega leta.«.
4. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 24. člena se črtajo.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane drugi odstavek, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je član poslovodstva pravne osebe in ima vsaj polovico glasovalnih pravic v pravni osebi,«.
Dosedanji šesti odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »3,3 t/ha« nadomesti z besedilom »3,75 t/ha«.
6. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za mleko v gorskih območjih, če je njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če je v kvotnem letu 2014/2015 oddaja in neposredna prodaja mleka znašala več kot 5.167 kg in če v tekočem letu redi eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
– so prisotne na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, do 30. septembra tekočega leta;
– so na dan 1. januarja 2015 v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, vpisane v CRG kot rjave, lisaste, črnobele, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
– so telile vsaj enkrat do začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi mrtvo po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
– so na dan 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatke o ženskih govedih se prevzame iz CRG.«.
7. člen
V prvem odstavku 34. člena se na koncu pete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– je bik ali vol na dan 1. januarja tekočega leta mlajši od treh let.«.
8. člen
Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je za posamezno žival upravičen do podpore za rejo govedi le enkrat v življenju živali.«.
9. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedilo »17 t/ha« nadomesti z besedilom »14,7 t/ha«.
10. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »4,3 t/ha« nadomesti z besedilom »5,5 t/ha«.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2015
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2015-2330-0073
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti