Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

493. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015, stran 1287.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 653/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in označevanja govejega mesa (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str. 38), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 500/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 v zvezi z dodelitvijo pomoči za spremljevalne ukrepe v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave (UL L št. 145 z dne 16. 5. 2014, str. 12);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1378/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 367 z dne 23. 12. 2014, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1378/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 367 z dne 23. 12. 2014, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 865);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič popravljene s popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 29 z dne 5. 2. 2015, str. 16).
(2) IAKS se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2014/ES uporablja za:
– sheme neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačilih;
– ukrepe iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
– ukrep Dobrobit živali iz predpisa, ki ureja Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja ukrep dobrobit živali).
(3) Posamezni elementi IAKS iz 68. člena Uredbe 1306/2013/ES se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2013/ES uporabljajo za:
– uveljavljanje ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
– uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin iz predpisa, ki ureja trg z vinom, v skladu z 61. členom Uredbe 1306/2013/ES;
– vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske unije pri razdeljevanju sadja in zelenjave otrokom v šolah iz predpisa, ki ureja ureditev sheme šolskega sadja in zelenjave;
– ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na posamezna kmetijska gospodarstva;
– državne pomoči s področja kmetijstva;
– preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejavnosti iz predpisa, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
(4) V predpisih, ki določajo ukrepe iz prejšnjega odstavka, se določi, kateri elementi IAKS-a iz 68. člena Uredbe 1306/2013/ES in v kolikšnem obsegu se uporabijo pri posameznem ukrepu.
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
a) poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK-ih z naslednjimi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah in 1190 – rastlinjak;
b) kmetijska parcela iz točke (a) četrtega odstavka 67. člena Uredbe 1306/2013/EU je strnjena površina zemljišča, ki jo prijavi en upravičenec in zajema eno skupino kmetijskih rastlin iz 17. oziroma 22. člena Uredbe 640/2014/EU. Poljina iz prejšnje točke tega odstavka še dodatno razmeji kmetijsko parcelo za namen ločene prijave posamezne kmetijske rastline;
c) potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat do vključno 2. marca 2015 in je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 2. marca 2015 ter je rjave, lisaste, montbeliard, črnobele, rdečebele, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali sivo tirolske pasme oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
č) potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo govedi je bik ali vol, ki je starejši od devet mesecev v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. oktobra 2015;
d) glavni posevek je kmetijska rastlina, ki je na kmetijski površini pretežni del obdobja, določenega za izpolnjevanje diverzifikacije kmetijskih rastlin iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil;
e) upravičenec do shem pomoči oziroma ukrepov je nosilec kmetijskega gospodarstva, razen če ni s predpisi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe drugače določeno (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
f) upravna kazen je upravna kazen iz Uredbe 1306/2013/EU, Uredbe 640/204/EU in Uredbe 809/2014/EU in pomeni ustrezen znesek zmanjšanja plačil, izključitev plačil, zavrnitev ali ukinitev pomoči ali podpore, ne dodelitev pomoči ali podpore, dodatno kazen in odvzem pravice do sodelovanja v sistemu pomoči ali ukrepu.
3. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec, ki uveljavlja sheme pomoči ali ukrepe podpore iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, mora biti vpisan v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG, in mora imeti v RKG prijavljene vse kmetijske površine, ki jih ima v uporabi v Republiki Sloveniji.
(2) Vse spremembe kmetijskih površin iz prejšnjega odstavka, mora upravičenec sporočiti v RKG najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge iz 7. člena te uredbe. Podatki v RKG o prijavljenih kmetijskih površinah morajo ustrezati dejanskemu stanju v naravi.
(3) Upravičenec mora pri izpolnjevanju vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo uporabljati identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID).
(4) Posamezen upravičenec lahko vloži zbirno vlogo iz 7. člena te uredbe le za eno kmetijsko gospodarstvo.
(5) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) nakazuje sredstva za vloge za pomoč in zahtevke za plačila za podpore iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe upravičencu na en transakcijski račun, ki ga upravičenec po spletnem programu E-kmetija sporoči agenciji v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in v skladu z navodili, ki jih agencija objavi na svoji spletni strani.
(6) Podatke o upravičencih in sredstvih, ki jih posamezen upravičenec prejme v zadevnem proračunskem letu, agencija objavi na svoji spletni v skladu s 111. in 112. členom Uredbe 1306/2013/EU, v skladu s 113. členom Uredbe 1306/2013/EU pa upravičence v zbirni vlogi seznani z objavo podatkov in njihovimi pravicami v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
(7) V skladu s točko (a) prvega odstavka 112. člena Uredbe 1306/2013/EU se v primerih, pri katerih je znesek plačila, ki ga prejme posamezen upravičenec v zadevnem proračunskem letu, enak ali manjši od zneska določenega v tretjem odstavku 44. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15 in 13/15), namesto imena upravičenca objavi koda, ki je petmestna neponovljiva številka.
4. člen
(identifikacijski sistem za kmetijske parcele)
(1) Identifikacijski sistem za kmetijske parcele iz 70. člena Uredbe 1306/2013/EU, deluje na ravni bloka, ki je referenčna parcela v sistemu IAKS. Glede na vrsto dejanske rabe se bloki delijo na GERK-e.
(2) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo iz te uredbe se navede identifikacijska oznaka bloka, za posamezen GERK pa GERK-PID, domače ime GERK-a in vrsta dejanske rabe.
(3) V vlogah za pomoč oziroma zahtevkih za plačilo se podatki o površinah kmetijskih parcel in površinah kmetijskih rastlin navedejo v arih.
5. člen
(splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami)
(1) Za izvajanje 72. člena Uredbe 1306/2013/EU je najmanjša velikost kmetijske parcele, za katero se lahko vloži vloga za posamezno shemo neposrednih plačil na površino, 0,1 hektarja.
(2) Za določitev upravičenih površin trajnega travinja s krajinskimi značilnostmi in drevesi znotraj blokov oziroma GERK-ov se uporablja sorazmerni sistem iz 10. člena Uredbe 640/2014/EU, ki je določen v predpisu, ki ureja RKG.
(3) Površina avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk za operacijo Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, se določi glede na delež površne, ki ga zasedajo sadike avtohtonih in tradicionalnih sort sadnih rastlin v sadovnjaku, vinske trte v vinogradu, hmelja v hmeljišču in oljk v oljčniku.
(4) Kmetijska površina, ki leži v sosednji državi in je v RKG vpisana kot del kmetijskega gospodarstva, se pri obravnavi vlog in zahtevkov upošteva pri izračunu obtežbe za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK) ter pri izračunu letnega vnosa dušika iz 6. člena te uredbe, če leži v neposredni bližini kmetijskega gospodarstva in če upravičenec priloži izjavo, da za to površino ne uveljavlja pomoči v sosednji državi.
6. člen
(letni vnos dušika iz živinskih gnojil)
(1) Za ukrepe iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe se za posamezno kmetijsko gospodarstvo letni vnos dušika na hektar kmetijskih površin izračuna tako, da se za vsako vrsto rejnih živali število živali posamezne kategorije pomnoži z letno količino dušika v živinskih gnojilih iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, zmnožki pa se seštejejo in delijo z ugotovljeno kmetijsko površino iz zbirne vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe. Pri kmetijskih gospodarstvih, ki v tekočem letu oddajajo ali nabavljajo živinska gnojila, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo tudi podatki o količini oddanih in prejetih živinskih gnojilih iz Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil iz prvega odstavka 10. člena te uredbe ter vsebnost dušika v teh gnojilih iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(2) Pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka se za govedo upošteva povprečno število živali posameznih kategorij. Podatke o številu goveda agencija prevzame iz centralnega registra govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) po stanju na dan 1. februar 2015 in na štiri naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi. Za druge rejne živali agencija prevzame podatke o njihovem številu na dan 1. februar 2015 iz evidence rejnih živali, določene v predpisu, ki določa evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih živali). Za prašiče pitance in perutnino, ki se redijo v turnusih, se pri izračunu letnega vnosa dušika upoštevajo podatki o povprečnem številu živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov iz evidence rejnih živali.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za KMG – planina oziroma KMG – skupni pašnik pri izračunu letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil upoštevajo podatki o številu živali in število dni, ko so živali na paši, iz Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik.
(4) Ne glede na določbe drugega in prejšnjega odstavka tega člena se za kmetijsko gospodarstvo in KMG – planina oziroma KMG – skupni pašnik, za katero je izvedena kontrola rejnih živali na kraju samem, pri računanju povprečnega števila živali upoštevajo tudi ugotovitve kontrolorja o številu živali posameznih kategorij goveda, številu drugih rejnih živali, povprečnem številu živali v turnusu in skupnem številu dni vseh turnusov.
(5) Za kmetijsko gospodarstvo, ki za del leta premesti svoje živali na pašo na KMG – planina ali KMG – skupni pašnik, se količina letnega vnosa dušika zmanjša za količino, ki jo te živali prispevajo k izračunu letnega vnosa dušika za KMG – planina ali KMG – skupni pašnik.
II. VLOGE ZA POMOČ IN ZAHTEVKI ZA PLAČILA
7. člen
(zbirna vloga)
(1) Zbirna vloga zajema:
– vloge pomoči za sheme neposrednih plačil,
– vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačilih,
– zahtevke za plačilo za ukrepe iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,
– zahtevke za plačilo za ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali,
– priloge k zbirni vlogi in
– dokazila.
(2) V skladu s poenostavitvami postopkov iz 11. člena Uredbe 809/2014/ES upravičenec ali njegov pooblaščenec iz četrtega odstavka tega člena zbirno vlogo iz prejšnjega odstavka in spremembe zbirne vloge iz 12. člena te uredbe ali umik zbirne vloge ali posameznih vlog, zahtevkov ali prilog, dokazil in izjav iz 13. člena te uredbe pošilja agenciji po elektronski poti. Zbirno vlogo izpolnjuje elektronsko in jo pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge in dokazila nosilec predloži kot skenogram ali jih pošlje preko ponudnika poštnih storitev.
(3) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev iz četrtega odstavka tega člena, z uporabo varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na njegovo kmetijsko gospodarstvo in so potrebni za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vključno z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki mu izda potrdilo o uspešni vložitvi in priloži izpolnjeno izjavo pooblaščenca v skladu s 30.a členom ZKme-1.
(4) Pooblaščenec za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog je lahko le oseba, zaposlena v javni službi za kmetijsko svetovanje.
(5) S podpisom na zbirni vlogi ali posameznem zahtevku upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa opisnih podatkov in pravilnost morebitnega grafičnega vnosa.
(6) V skladu s predpisi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe se za ukrepe kmetijske politike za leto 2015 upoštevajo naslednji podatki, ki jih agencija na stanje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge prenese iz RKG v svoj informacijski sistem v skladu s poenostavitvami postopkov iz drugega odstavka 11. člena Uredbe 809/2014/EU:
– o blokih in GERK-ih,
– o avtohtonih in tradicionalnih sortah sadnih rastlin, vinske trte, hmelja in oljk,
– o sadnih vrstah in številu sadnih dreves ali grmov na hektar,
– o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD),
– o podrobnejši razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v gorska območja iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD,
– o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD in
– o vključenosti GERK-ov v OMD.
(7) Pri uveljavljanju shem pomoči oziroma ukrepov iz prvega odstavka tega člena se uporablja Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči, ki je objavljen na spletni strani agencije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
8. člen
(vnaprej pripravljen obrazec)
(1) Vnaprej pripravljen obrazec vključuje podatke iz RKG in drugih evidenc (register naravnih vrednot, vodovarstvena območja, NATURA 2000, okoljsko občutljivo trajno travinje) ter je namenjen seznanitvi upravičencev iz drugega odstavka tega člena s podatki, ki jih potrebuje pri vnosu zbirne vloge.
(2) Agencija pred rokom za vložitev zbirne vloge za kmetijska gospodarstva, za katera so bila v letu 2014 oddane zbirne vloge, pripravi in na svoji spletni strani objavi vnaprej pripravljene obrazce, ki vključujejo stanje podatkov iz RKG na dan 18. januar 2015 in informacije o vključenosti GERK-a v posamezna območja iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Grafični prikaz podatkov o kmetijskih površinah je omogočen prek grafičnega vmesnika na spletni strani agencije. Dostop do podatkov, objavljenih na spletu, je mogoč z navedbo KMG-MID-a.
(3) Vnaprej pripravljeni obrazec vključuje:
a) podatke o kmetijskem gospodarstvu:
– vrsta kmetijskega gospodarstva,
– razvrstitev v OMD,
– točke kmetijskega gospodarstva v OMD,
– podrobnejša razvrstitev v gorsko območje,
– razvrstitev kmetijskega gospodarstva na podlagi Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003;
b) podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva;
c) podatke o kmetijskih površinah:
– blok-ID,
– površina bloka,
– največja upravičena površina bloka,
– GERK-PID,
– domače ime GERK-a,
– vrsta dejanske rabe GERK-a,
– največja upravičena površina GERK-a, podatek o povprečnem nagibu GERK-a, če je ta večji od 20 odstotkov,
– podatke o naravnih vrednotah iz registra naravnih vrednot, ki se v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za krajinske značilnosti na posameznem GERK-u;
č) podatek o vključenosti bloka ali GERK-a v območja, za katera veljajo določene zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo (vodovarstvena območja (VVO_15) in območje NATURA 2000 (NATURA_15));
d) podatek o okoljsko občutljivem trajnem travinju iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil.
(4) Podatki o kmetijskih površinah iz točke c) prejšnjega odstavka vključujejo ugotovljene površine za ukrepe iz leta 2014.
(5) Če so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje za vpis kmetijskega gospodarstva in zemljišč v RKG, je v vnaprej pripravljenem obrazcu navedena tudi informacija o neusklajenosti.
(6) Izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti, če so podatki v RKG neusklajeni in če v skladu s četrtim odstavkom 5. člena ZKme-1 ni določen namestnik. Neusklajene podatke iz prejšnjega odstavka upravičenec uredi na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.
9. člen
(rok za vložitev zbirne vloge)
(1) Upravičenci morajo od 2. marca do 6. maja 2015 na agencijo vložiti zbirno vlogo, če:
– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 1. člena te uredbe,
– uveljavljajo katerega od ukrepov kmetijske politike iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe,
– so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti iz drugega odstavka 4. člena Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 96/14),
– dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, ali
– bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorju zelenjave v skladu s predpisom o priznavanju organizacije proizvajalcev.
(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka upravičencem, ki imajo v uporabi do 1 ha kmetijskih površin in vzrejajo samo čebele ter uveljavljajo le ukrepe iz nacionalnega programa za čebelarstvo, ni treba vložiti zbirne vloge.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena upravičencem, ki uveljavljajo ukrepe iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, ni treba vložiti zbirne vloge, če je v predpisih, ki urejajo te ukrepe, določeno, da se za preverjanje pogojev za upravičenost posameznega ukrepa lahko uporabijo podatki iz RKG ali drugih evidenc.
(4) Upravičenec, ki uveljavlja ukrep KOPOP oziroma ukrep EK iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, mora imeti pred začetkom vnosa zbirne vloge izdelan program aktivnosti v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.
(5) Upravičenec, ki uveljavlja ukrep Dobrobit živali iz predpisa, ki ureja ukrep dobrobit živali, mora imeti vsaj en dan pred začetkom vnosa zbirne vloge, izdelan program dobrobiti živali v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.
(6) Upravičenec, ki prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD in vloži zbirno vlogo iz prvega odstavka tega člena, mora imeti najpozneje do 25. septembra 2015 izdelan individualni načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva iz konvencionalne v ekološko pridelavo v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.
(7) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena lahko upravičenec na agencijo vloži Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil iz 2. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe, najpozneje do 15. novembra 2015 oziroma v katastrskih občinah iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, najpozneje do 1. decembra 2015.
(8) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega odstavka tega člena lahko upravičenec Vlogo za sodelovanje v shemi za male kmete iz 10. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe vloži ali umakne do 15. oktobra 2015.
10. člen
(vsebina zbirne vloge)
(1) Zbirno vlogo sestavljajo:
1. Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, izjave, soglasja in v primeru iz prvega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU navedba upravičenca, da je vključen na seznam nekmetijskih podjetij in dejavnosti;
2. Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil;
3. Geoprostorski obrazec za vloge in zahtevke na površino (v nadaljnjem besedilu: geoprostorski obrazec), ki vključuje:
a) za glavne posevke:
– prijavo vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin,
– vlogo za izplačilo podpore za strna žita,
– vlogo za izplačilo podpore za beljakovinske rastline,
– vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice,
– prijavo kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom,
– zahtevke za plačila na površino za naslednje ukrepe: KOPOP, EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD);
b) za naknadne neprezimne posevke:
– zahtevke za neprezimne posevke za nekatere operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP,
– prijavo naknadnih posevkov in podsevkov trave za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom;
c) za naknadne prezimne posevke:
– zahtevke za prezimne posevke za nekatere operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP,
– prijavo naknadnih posevkov in podsevkov trave za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom;
4. Vloga za dodelitev plačilnih pravic v letu 2015;
5. Vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve;
6. Vloga za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic in vloga za izplačilo plačila za zeleno komponento;
7. Vloga za izplačilo plačila za mlade kmete;
8. Vloga za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih;
9. Vloga za izplačilo podpore za rejo govedi;
10. Vloga za sodelovanje v shemi za male kmete;
11. Zahtevek za operacijo ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
12. Zahtevek za ukrep dobrobit živali;
13. Zahtevek za ukrep EK – plačilo za ekološko čebelarjenje.
(2) Prijava vseh kmetijskih površin, kmetijskih rastlin in vlog ter zahtevkov na površino iz 3. točke prejšnjega odstavka se vnaša grafično prek vmesnika, ki temelji na geografskem informacijskem sistemu.
(3) Obvezne sestavine zbirne vloge so podatki iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ter, če ima kmetijsko gospodarstvo kmetijske površine, prijava vseh upravičenih površin in kmetijskih rastlin iz prve alineje 3. točke pod a) prvega odstavka tega člena. Predložitev Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil je obvezna, če kmetijsko gospodarstvo oddaja oziroma prejema živinska gnojila.
(4) Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil iz 2. točke prvega odstavka tega člena vloži upravičenec, ki oddaja oziroma prejema živinska gnojila, prejemnik živinskih gnojil pa s podpisom računalniškega izpisa tega obrazca potrdi prejem živinskih gnojil. Podatki s tega obrazca se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za posamezne ukrepe kmetijske politike za kmetijsko gospodarstvo, ki oddaja živinska gnojila, in za kmetijsko gospodarstvo, ki je prejemnik živinskih gnojil.
(5) Če upravičenec uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz četrte alineje 3. točke pod a) prvega odstavka tega člena in ima na površini, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, v obdobju iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, zaporedno več različnih zelenjadnic, navede na obrazcu iz 3. točke prvega odstavka tega člena razen glavnega posevka tudi zelenjadnice, ki bodo sledile glavnemu posevku.
(6) Vloge za izplačilo podpor za mleko v gorskih območjih in vloge za izplačilo podpor za rejo govedi iz 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena se vložijo v skladu s četrtim odstavkom 21. člena Uredbe 809/2014/EU z uporabo podatkov iz CRG.
(7) Na geoprostorskem obrazcu iz 3. točke prvega odstavka tega člena upravičenec grafično in numerično prijavi:
1. glavne posevke, ki jih poseje ali posadi jeseni leta 2014 ali spomladi leta 2015,
2. naknadne neprezimne posevke, ki jih poseje ali posadi za glavnim posevkom in jih uveljavlja:
– za površino z ekološkim pomenom ali
– za zahteve za ukrep KOPOP, POZ_NEP: Neprezimni medonosni posevki, VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki, POZ_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) in VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje),
3. naknadne prezimne posevke, ki jih poseje ali posadi za glavnim posevkom ali za naknadnim neprezimnim posevkom in jih uveljavlja:
– za površino z ekološkim pomenom ali
– za zahtevi za ukrep KOPOP POZ_ZEL: Ozelenitev njivskih površin ali VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin.
11. člen
(priloge zbirne vloge)
(1) Podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo konoplje iz točke b) in c) sedmega odstavka 17. člena Uredbe 809/2014/EU ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 31. julija 2015.
(2) Podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za pridelavo vrtnega maka ministrstvo pošlje agenciji najpozneje do 31. julija 2015.
(3) Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik upravičenec pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 2015, če uveljavlja ukrep OMD za KMG-planina ali KMG-­skupni pašnik oziroma ukrep KOPOP za operacijo Planinska paša, določeno v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.
(4) Izjavo o številu pastirjev na planini upravičenec pošlje agenciji najpozneje do 30. junija 2015, če za KMG-planina uveljavlja zahtevo KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem določeno v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD.
(5) Podatki iz obrazca Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik se v skladu z Odločbo Komisije 2001/672/ES z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL L št. 235 z dne 4. 9. 2001, str. 23), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije z dne 25. maja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2001/672/ES glede obdobij premikov govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL L 127 z dne 26. 5. 2010, str. 19), uporabijo za sporočanje podatkov o premiku govedi v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi. Upravičenec mora poslati en izvod tega obrazca pooblaščeni veterinarski organizaciji najpozneje v petnajstih dneh po prigonu živali na pašo.
12. člen
(spremembe zbirne vloge)
(1) Spremembe zbirne vloge po poteku roka za vlaganje iz 9. člena te uredbe upravičenec sporoči agenciji najpozneje do 31. maja 2015 v skladu s 15. členom Uredbe 809/2014/EU.
(2) Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka mora upravičenec v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, sporočiti spremembo kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge le, če spremenjena kmetijska rastlina vpliva na višino plačila ali izpolnjevanje pogojev za ukrep KOPOP operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo, zahteva POZ_KOL: Petletni kolobar ali izpolnjevanje pogojev za zeleno komponento iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil.
(3) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec sporočiti vsako spremembo kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge, če gre za konopljo ali vrtni mak. Spremembo kmetijske rastline mora vedno sporočiti tudi, kadar katero koli drugo kmetijsko rastlino nadomesti s konopljo ali vrtnim makom.
13. člen
(umik vlog, zahtevkov in izjav)
(1) Umik vlog za pomoč, vlog za podporo, zahtevkov za plačilo in drugih izjav se izvede v skladu s 3. členom Uredbe 809/2014/EU.
(2) Za potencialno upravičeno žival iz točke c) 2. člena te uredbe se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe 809/2014/EU priglasitev premika ženskega goveda, ki zapusti kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje kot pisni umik vloge za posamezno žival, razen priglasitev premikov v obdobju obvezne reje na KMG-planina, na KMG-­skupni pašnik, na sejem ali razstavo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, štejejo kot del obdobja obvezne reje.
(3) Za potencialno upravičeno žival iz točke d) 2. člena te uredbe se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe 809/2014/EU priglasitev premika bika ali vola, ki zapusti kmetijsko gospodarstvo v obdobju obvezne reje, v CRG šteje kot pisni umik vloge za posamezno žival, razen priglasitev premikov v obdobju obvezne reje na KMG-planina, na KMG-skupni pašnik, na sejem ali razstavo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, štejejo kot del obdobja obvezne reje.
(4) Umik iz sheme za male kmete za ukrepe leta 2016 upravičenec sporoči do 1. januarja 2016 na obrazcu Vloga za izstop iz sheme za male kmete.
14. člen
(javna služba za kmetijsko svetovanje)
(1) Če upravičenec zbirne vloge, vključno z geoprostorskim obrazcem iz 9. do 13. člena te uredbe, ne izpolni in vlaga sam, mu to storitev nudi javna služba za kmetijsko svetovanje. Stroški izpolnitve in vložitve zbirne vloge, ki jih upravičenec plača javni službi za kmetijsko svetovanje, znašajo 15,70 eura na vsakih začetih trideset minut vnosa.
(2) Oseba, zaposlena v javni službi za kmetijsko svetovanje, ima za opravljanje nalog iz te uredbe in nalog, določenih v predpisih iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, možnost vpogleda v:
– podatke iz RKG;
– podatke iz evidence o finančnih pomočeh za tekoče in predhodna leta (podatke iz zbirnih vlog);
– podatke o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka iz evidence o mlečnih kvotah;
– podatke iz CRG;
– podatke iz centralnega registra drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD);
– podatke iz centralnega registra prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš);
– podatke iz centralnega registra kopitarjev (v nadaljnjem besedilu: CRK);
– evidence, ki se uporabljajo za preverjanje navzkrižne skladnosti ter ukrepov KOPOP, EK in OMD;
– podatke zemljiškega katastra in zemljiškokatastrski prikaz, ortofoto in dejansko rabo iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
III. SISTEMI KONTROL IN KAZNI
1. Splošno
15. člen
(klavzula o izogibanju)
V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija ne odobri vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe, če ugotovi, da je upravičenec ustvaril umetne pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev plačil za ukrepe, tako ustvarjeni ukrepi pa niso v skladu s cilji, ki jih določajo ukrepi iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe.
16. člen
(pregledi)
(1) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili, določenimi v Prilogi I Uredbe 907/2014/EU, za posamezna kmetijska gospodarstva, za katera je bil v tekočem letu izveden pregled na kraju samem, opravi pregled zaradi preverjanja ustreznosti izvedenih kontrol na kraju samem (v nadaljnjem besedilu: superkontrola). Zaradi preverjanja dela kontrolorjev se s superkontrolo delno ali v celoti ponovijo že izvedeni pregledi na kraju samem ali pa se superkontrola izvede sočasno s pregledom na kraju samem.
(2) Če agencija pri upravnih pregledih ali pregledih na kraju samem v skladu s 24. členom Uredbe 809/2014/EU pri upravičencu, ki uveljavlja ukrep KOPOP v kombinaciji z ukrepom EK, ugotovi nepravilnosti ali kršitve v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.
(3) Če agencija pri pregledih na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč za sheme pomoči na površino in zahtevki za plačilo za ukrepe podpore na površino v skladu s 37. in 38. členom Uredbe 809/2014/EU pri upravičencu, ki uveljavlja ukrep EK, ugotovi čezmerno prijavo površin iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU ali ne prijavo vseh površin iz 16. člena Uredbe 640/2014/EU, o tem obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju, pri kateri je upravičenec v tekočem letu vključen v kontrolo.
(4) Vloge za pomoč in zahtevki za plačila se zavrnejo, če upravičenec ali njegov pooblaščenec prepreči izvedbo pregleda na kraju samem, zlasti tako, da ne dovoli ali ne omogoči izvedbe pregleda.
2. Upravni pregledi
17. člen
(upravni pregledi)
Agencija izvaja upravne preglede v skladu z 28. in 29. členom Uredbe 809/2014/EU, pri čemer je navzkrižno preverjanje avtomatizirano z uporabo računalniških sredstev tako, da se podatki iz vlog preverjajo glede na podatke iz podatkovnih zbirk ministrstva in drugih državnih organov, in sicer:
1. podatki o kmetijskih površinah in trajnih nasadih se preverjajo s podatki o blokih in GERK-ih iz RKG;
2. glavna dejavnost se za nosilca kmetijskega gospodarstva in v primeru kmetije za člane kmetije preverja glede na Poslovni register Slovenije za namen tretje alineje tretjega odstavka 6. člena iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil;
3. izpolnjevanje pogojev za dodelitev plačilnih pravic se preverja s podatki iz registra plačilnih pravic vzpostavljenega na podlagi Pravilnika o podrobnejših podatkih registra plačilnih pravic (Uradni list RS, št. 45/10 in 2/15);
4. pri vlogah za izplačila plačil za mlade kmete se starost upravičenca v primeru kmetije preverja glede na podatke o datumu rojstva iz EMŠO iz RKG in v primeru pravnih oseb starost fizične osebe, ki se šteje za mladega kmeta v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil;
5. podatki iz vlog za izplačilo plačila za zeleno komponento se preverjajo s podatki iz geoprostorskega obrazca iz 3. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe in okoljsko občutljivim trajnim travinjem (OOTT_15) iz Priloge 2 Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15 in 13/15);
6. podatki iz vlog za izplačila podpor za mleko v gorskih območjih se preverjajo glede na podatke iz CRG na dan 1. november 2015, glede na podatke o realizirani oddaji in neposredni prodaji mleka na dan 31. marec 2015 iz evidence o mlečnih kvotah, iz predpisa, ki urejajo dajatve za mleko in mlečne proizvode in glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v gorsko območje v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
7. podatki iz vlog za izplačilo podpor za rejo govedi se preverjajo glede na podatke iz CRG na dan 1. december 2015;
8. podatki iz zahtevkov za ukrep OMD se preverjajo glede na podatke o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev iz Elaborata območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji z dne 15. februarja 2003, podatke o vključenosti GERK-ov v OMD in podatke o točkah kmetijskega gospodarstva v OMD iz RKG v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
9. podatki za posamezne zahteve za ukrep KOPOP se preverjajo glede na podatke iz naslednjih evidenc:
a) evidence območij grbinastih travnikov (GRB_15);
b) evidence območja pojavljanja medveda in volka (MV1_15) za zahtevo KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami;
c) evidence območja pojavljanja medveda in volka (MV2_15) za zahtevi KRA_VARPA: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja in KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi;
č) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Pregara – travišča, Bela Krajina, Dobličica, vinorodne Haloze, Dolina Vipave, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah, Mura, Drava, Goričko, Reka, Dolina Reke, Javorniki – Snežnik, Notranjski trikotnik, Snežnik – Pivka, Planinsko polje, Vrbina, Sava – Medvode – Kresnice, Ljubljansko barje, Bohor, Marindol, Osrednje Slovenske gorice, Dravinja s pritoki, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje (HAB1_15);
d) evidence ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje druga ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov (HAB2_15);
e) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev, ki vključuje območja Cerovec, vinorodne Haloze, Libanja, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah, Mura, Goričko, Reka, Dolina Vipave, Trnovski gozd – Nanos, Javorniki – Snežnik, Notranjski trikotnik, Ljubljansko barje, Osrednje Slovenske gorice, Dravinja s pritoki (MET1_15);
f) evidence ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev, ki vključuje druga ekološko pomembna območja traviščnih habitatov metuljev (MET2_15);
g) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov, ki vključuje območje Ljubljanskega barja (STE1_15);
h) evidence ekološko pomembnih območij steljnikov, ki vključuje druga ekološko pomembna območja steljnikov (STE2_15);
i) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ki vključuje območja Snežnik – Pivka, dolina Reke, Ljubljansko barje, Planinsko polje (VTR1_15);
j) evidence območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ki vključuje druga območja pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR2_15);
k) grafične evidence strmin (S50_15);
l) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, ki vključuje območje Dravske kotline (NUV-D_15);
m) evidence prispevnih območij vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, ki vključuje druga območja (NUV-O_15);
n) evidence najožjih vodovarstvenih območij – državni nivo (VVO-I_15);
10. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, se preverjajo s podatki iz rodovniških knjig v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo;
11. podatki iz zahtevkov za ukrep KOPOP za operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo se preverjajo glede na podatke o zasnovi kolobarja iz programa aktivnosti iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020;
12. podatki iz zahtevkov za ukrepa KOPOP in EK se preverjajo glede na podatke o usposabljanju upravičencev iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: evidenca o izobraževanju) in uporabljeni storitvi svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020;
13. podatki iz zahtevkov za ukrep EK se preverjajo glede na: podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil in podatke o številu čebeljih družin iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil; podatke o izdelanih načrtih preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, podatke o dobaviteljih semenskega materiala kmetijskih rastlin iz registra iz predpisa, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
14. podatki iz zahtevkov za ukrep dobrobit živali se preverjajo glede na podatke iz CRPš in podatke o usposabljanju upravičencev iz evidence o izobraževanju;
15. podatki iz okoljevarstvenega dovoljenja se preverjajo za uporabnike komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod, iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
16. podatki iz zahtevkov, če je tako določeno v predpisih iz drugega in tretjega odstavka 1. člena te uredbe se preverjajo glede na evidenco o finančnih podporah in ugotovitve inšpekcijskega nadzora RKG;
17. ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva in članov kmetije se preverja glede na podatke iz RKG;
18. podatki o poslovnih subjektih se preverjajo glede na podatke iz poslovnega registra Slovenije.
3. Pregledi na kraju samem
18. člen
(pregledi na kraju samem za površine)
Pregledi na kraju samem za ukrepe na površino iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izvajajo v skladu s 30. do 32. členom in 34. do 41. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu z določbami predpisa, ki ureja RKG.
19. člen
(pregledi na kraju samem za živali)
(1) Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu s 33. členom in 42. do 43. členom Uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:
– Uredbi Komisije (ES) št. 1082/2003 z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7);
– Uredbi Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 280 z dne 12. 10. 2006, str. 3), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1033/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1505/2006 glede letnih poročil držav članic o rezultatih pregledov, opravljenih v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 5);
– predpisu, ki ureja sheme neposrednih plačilih;
– predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD;
– predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Pri uporabi zmanjšanj, zavrnitev, ukinitev in kazni v skladu s 5. in 6. členom Uredbe 809/2014/EU se pri izračunu plačil za ukrepe drugega odstavka 1. člena te uredbe upoštevajo tudi podatki o nadzoru, ki ga opravijo uradni veterinarji organa, pristojnega za veterinarstvo, in podatki o nadzoru, ki ga opravi Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR).
20. člen
(stopnja kontrole)
(1) Agencija stopnjo kontrole za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi v skladu s 30., 31. in 33. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu z določbami tega člena.
(2) Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem zajema vsaj:
– 20 odstotkov površin s konopljo v skladu s šestim odstavkom 36. člena Uredbe 809/2014/EU;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo vloge za izplačilo podpore za mleko v gorskih območjih, pri čemer izbrani kontrolni vzorec zajema vsaj pet odstotkov vseh živali, za katere se zaprosi za podporo;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo vloge za izplačilo podpore za govedo, pri čemer izbrani kontrolni vzorec zajema vsaj pet odstotkov vseh živali, za katere se zaprosi za podporo;
– pet odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo vloge za izplačilo proizvodno vezanih plačila na površino za strna žita, za zelenjadnice in za beljakovinske rastline;
– deset odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za ukrep dobrobit živali.
21. člen
(pregledi z daljinskim zaznavanjem)
(1) Agencija izvede del pregledov na kraju samem z daljinskim zaznavanjem v skladu s 40. členom Uredbe 809/2014/EU.
(2) Pregled z daljinskim zaznavanjem vključuje fotointerpretacijo prijavljenih vlog in zahtevkov na ortofotih, narejenih iz satelitskih ali letalskih posnetkov posnetih v letu 2015 za ugotavljanje vrste dejanske rabe, vrste kmetijskih rastlin in merjenja površin.
(3) Če s fotointerpretacijo ni mogoče nedvoumno potrditi pravilnosti prijav dejanske rabe, vrste kmetijske rastline ali površine vlog ali zahtevkov za posamezno kmetijsko parcelo, je treba opraviti hiter terenski ogled, ki je v skladu s Smernicami Evropske komisije za kontrole na kraju samem in meritve površin za leto 2015 sestavni del pregleda z daljinskim zaznavanjem. Kontrolor o izvedbi hitrega terenskega ogleda ne obvešča upravičenca in lahko opravi ogled brez njegove navzočnosti.
22. člen
(poročilo o kontroli)
(1) Kontrolor poročilo o kontroli za pregled na kraju samem za ukrepe na površino pripravi v skladu s 41. členom Uredbe 809/2014/EU, za sheme pomoči za živali in ukrepe podpore na žival pa v skladu s 43. členom Uredbe 809/2014/EU in določbami tega člena.
(2) Pri pregledih z daljinskim zaznavanjem iz prejšnjega člena, pri katerih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti oziroma ni bila ugotovljena neustrezno prijavljena dejanska raba GERK-a in če se ugotovitve superkontrole z daljinskim zaznavanjem ne razlikujejo od ugotovitev pregledov z daljinskim zaznavanjem, podpis upravičenca v poročilu o kontroli v skladu z drugim odstavkom 41. člena Uredbe 809/2014/EU ni potreben.
(3) Če je ugotovitev neskladja pri pregledu na kraju samem, ki se nanaša na posamezen blok ali GERK, prostorsko opredeljena, je sestavni del poročila o kontroli tudi grafični podatek.
(4) Če je po pregledu na kraju samem ponovno izveden pregled ali superkontrola na kraju samem za preveritev izpolnjevanja pogojev za posamezen ukrep iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, se v skladu s pogoji za posamezen ukrep upoštevajo ugotovitve iz poročil o kontrolah za vse izvedene preglede. Ne glede na določbe prejšnjega stavka se pri pregledu površine in vrste dejanske rabe bloka ali GERK-a upošteva ugotovitev zadnjega izvedenega pregleda za posamezno površino, razen če je upravičenec k zadnjemu poročilu o kontroli vložil pripombe glede ugotovitve površine oziroma vrste dejanske rabe GERK-a. V tem primeru se presojajo vsa poročila o kontrolah za vse izvedene preglede.
(5) Če je po pregledu na kraju samem ponovno izveden pregled ali pa superkontrola na kraju samem za preverjanje izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti, se v skladu z zahtevami navzkrižne skladnosti upoštevajo ugotovitve iz poročil o kontrolah za vse izvedene preglede.
23. člen
(preverjanje konoplje na kraju samem)
Preverjanje konoplje se izvaja v skladu s 45. členom Uredbe 809/2014/EU. Inšpektor IRSKGLR v skladu s to uredbo in predpisom, ki določa pogoje za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, opravi inšpekcijski pregled ter ugotovitve preverjanja za konopljo predloži ministrstvu in agenciji, ki jih upoštevata pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za vlogo za pomoč ali zahtevek za plačilo.
IV. KONTROLNI SISTEM IN KAZNI V ZVEZI Z NAVZKRIŽNO SKLADNOSTJO
24. člen
(kontrolni sistem in kazni)
(1) Kontrolni sistem in zmanjšanje ali izključitev plačil v zvezi z navzkrižno skladnostjo izvaja agencija v skladu s 65. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU in 37. do 41. členom Uredbe 640/2014/EU.
(2) Agencija ima s pristojnimi organi za preverjanje izvajanja predpisov, ki se upoštevajo pri izpolnjevanju pogojev za navzkrižno skladnost, sklenjene protokole, na podlagi katerih ji navedeni pristojni organi pošljejo podatke o ugotovitvah nadzora.
(3) Agencija pri določanju znižanj in izključitev zaradi neizpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti upošteva tudi podatke o ugotovitvah nadzora iz prejšnjega odstavka.
25. člen
(kontrola navzkrižne skladnosti)
(1) Agencija izvaja kontrolo navzkrižne skladnosti v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Za kontrolo navzkrižne skladnosti se uporabljajo naslednji podatki:
– vodovarstvena območja (VVO_15), območje NATURA 2000 – ptice (NATURA – ptice_15), NATURA 2000 – habitati (NATURA – habitati_15), naravne vrednote iz registra naravnih vrednot, ki se v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, štejejo za krajinske značilnosti,
– podatki iz evidence rejnih živali ter iz CRG, CRD, CRPš, registra primarnih proizvajalcev krme in živil rastlinskega izvora,
– podatki z Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil,
– podatki iz Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik,
– podatki o kmetijski površini iz geoprostorskega obrazca,
– podatki o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos komposta ali digestata 1. razreda kakovosti, ki ni proizvod,
– podatki o nadzoru, ki ga opravi inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter IRSKGLR.
(3) Kontrola navzkrižne skladnosti za letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili se izvede z upravnimi pregledi določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe 809/2014/EU za vse upravičence, ki redijo živali, nabavljajo ali oddajajo živinska gnojila, tako da se letni vnos dušika izračuna po postopku iz 6. člena te uredbe.
(4) Kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš se izvedejo z upravnimi pregledi določenimi v četrtem odstavku 71. člena Uredbe 809/2014/EU. Pri tem se najmanjše stopnje kontrole za pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG določi v skladu z 22. členom Uredbe 1760/2000/ES, za pravočasnost priglasitve v CRD v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovac (UL L št. 280 z dne 12. 10. 2006, str. 3) ter za pravočasnost priglasitve v CRPš, v skladu z Direktivo Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2008, str. 31).
(5) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš za leto 2015 se preverja za obdobje od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2015.
(6) Pravočasnost priglasitve dogodkov v CRG, CRD in CRPš za leto 2016 se preverja za obdobje od 1. septembra 2015 do 31. avgusta 2016.
(7) Podatke o priglasitvah dogodkov v CRG, CRD, CRPŠ iz petega odstavka tega člena agencija prevzame iz CRG, CRD in CRPš na dan 1. oktober 2015.
26. člen
(sistem zgodnjega opozarjanja)
(1) Sistem zgodnjega opozarjanja za primere neskladnosti iz drugega odstavka 99. člena Uredbe 1306/2013/EU je vzpostavljen v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost.
(2) Agencija primere neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, ki se nanašajo na pravočasnost priglasitve govedi v CRG, drobnice v CRD in prašičev v CRPš, ugotavlja z upravnimi pregledi podatkov v CRG, CRD in CRPš.
(3) Upravičenca se o neskladnostih iz sistema zgodnjega opozarjanja iz prejšnjega odstavka ne obvešča.
(4) Neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost in niso navedene v drugem odstavku tega člena, kontrolor ugotavlja na kraju samem in jih navede v poročilu o kontroli na kraju samem. Če upravičenec odpravi neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja med pregledom na kraju samem, kontrolor to navede v poročilu o kontroli. Če pa neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja med pregledom na kraju samem ni odpravljena, jo mora upravičenec odpraviti in pisno poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti.
(5) Šteje se, da je neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja zaradi nepopolne označitve goveda odpravljena, če je iz CRG razvidno, da so bili dvojniki ušesnih znamk naročeni v petnajstih dneh od dneva, ko je bil upravičenec s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da se za nepopolno označene živali dvojniki ušesnih znamk hranijo na kmetijskem gospodarstvu, mora upravičenec nemudoma odpraviti neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja ali pisno poslati agenciji dokazila o njeni odpravi v petnajstih dneh od dneva, ko je bil s poročilom o kontroli obveščen o tej neskladnosti. Če upravičenec neskladnosti iz sistema zgodnjega opozarjanja iz tega člena ne odpravi, se v skladu z 99. členom Uredbe 1306/2013/EU uporabi en odstotek zmanjšanja plačil.
(6) Kot dokazila iz četrtega in petega odstavka tega člena se štejejo kopije listin, izjave upravičenca ali druga dokazila, iz katerih je razvidno, da je neskladnost odpravljena.
(7) Če v roku iz četrtega in petega odstavka tega člena neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja ni bila ustrezno odpravljena in upravičenec ni poslal dokazil o njeni odpravi, se ne šteje več za neskladnost iz sistema zgodnjega opozarjanja in se ugotovitve pregleda na kraju samem v zvezi s to neskladnostjo upoštevajo v skladu s 73. do 75. členom Uredbe 809/2014/EU.
V. IZRAČUN POMOČI IN KAZNI
27. člen
(znižanje plačil in kazni)
(1) Pri čezmernih prijavah se uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev pomoči ali podpore na površino, ukinitev plačil, kazen in dodatna kazen iz 19., 21. in 24. do 28. člena Uredbe 640/2014/ES ter določbe tega člena.
(2) Če upravičenec vloži vlogo ali zahtevek za kmetijsko površino ali za kmetijsko rastlino, pri kateri zadevna vloga ali zahtevek ni mogoč, se taka vloga ali zahtevek zavrne in se površina, za katero je vložena vloga ali zahtevek, ne šteje kot prijavljena površina. Določba tega odstavka se ne uporablja, če je to neskladje ugotovljeno s pregledom na kraju samem.
(3) Vloge in zahtevki za kmetijske parcele, ki so manjše od površine parcele, določene v prvem odstavku 5. člena te uredbe, se zavrnejo in se ta površina parcele ne šteje kot prijavljena površina za posamezno skupino rastlin, razen za skupine rastlin iz tretjega odstavka 20. člena in četrtega odstavka 22. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15 in 13/15).
(4) Če je za posamezno kmetijsko parcelo, prijavljeno na geoprostorskem obrazcu, ugotovljena površina manjša od površine parcele, določene v prvem odstavku 5. člena te uredbe, se zavrne celotna prijavljena površina kmetijske parcele in se za tako zavrnjeno površino uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(5) Če upravičenci, ki niso upravičeni do plačil zaradi dvojne prijave vlog ali zahtevkov na istih površinah, ne umaknejo vlog oziroma zahtevkov in površin, prijavljenih na geoprostorskem obrazcu, se za zavrnjeno površino uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
28. člen
(kazni za proizvodno vezane podpore)
(1) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za katero so v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, vložene vloge za izplačilo proizvodno vezanih podpor za strna žita, zelenjadnice ali beljakovinske rastline, pri upravnih pregledih ugotovi, da skupna površina, za katero uveljavlja posamezen proizvodno vezan ukrep, znaša manj od 0,3 ha, se zahtevek za posamezno podporo zavrne in se šteje, da ne gre za čezmerno prijavo, ter se ne uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(2) Če se za posamezno kmetijsko gospodarstvo, za katero so v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačila, vložene vloge za izplačilo proizvodno vezane podpore za strna žita, zelenjadnice ali beljakovinske rastline, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da skupna površina, za katero uveljavlja posamezen ukrep, znaša manj od 0,3 ha, se uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(3) Če se za vlogo za izplačilo podpore za strna žita, oddano v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in pete alineje 28. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15 in 13/15), se uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz člena 19. Uredbe 640/2014/EU.
(4) Če se za vlogo za podporo za zelenjadnice, oddano v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje 37. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15 in 13/15), se uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(5) Če se za vlogo za izplačilo podpore za beljakovinske rastline, oddano v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge alineje 40. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15 in 13/15) se uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 19. člena Uredbe 640/2014/EU.
(6) Če je za potencialno upravičene živali za vlogo za izplačilo podpore za mleko v gorskem območju oziroma za vlogo za izplačilo podpore za rejo govedi pri pregledu na kraju samem ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z identifikacijo in registracijo iz predpisov, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi, se uporabijo znižanja plačil, ne dodelitev plačil ali dodatne kazni iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU.
VI. SKUPNE DOLOČBE
29. člen
(višja sila ter izjemne in naravne okoliščine)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih v 2. členu Uredbe 1306/2013/EU ali v predpisu, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD in Uredbi 1305/2013/EU, upravičenec ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi z vlogami za pomoč ali zahtevki za plačilo za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ali obveznosti v zvezi z obdobjem obvezne reje za živali za podporo za mleko v gorskih območjih ali podporo za rejo govedi iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil za katere je vložena vloga, se njegova vloga oziroma zahtevek obravnava v skladu s 4. členom Uredbe 640/2014/EU, če v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, primere višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji in priloži ustrezna dokazila.
(2) Upravičenec neizpolnitev obveznosti obdobja obvezne reje za vloge na žival iz drugega odstavka 1. člena te uredbe zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka in izločitev ali nadomestitev živali sporoči agenciji na obrazcu Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali in priloži ustrezna dokazila.
(3) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin upravičenec sporoča tudi namero za odstop od obveznosti za ukrep KOPOP, ukrep EK in ukrep OMD, primere višje sile in izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji v petnajstih delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, na obrazcu Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin in namere za odstop od obveznosti za ukrepe KOOP, EK in OMD ter priloži ustrezna dokazila.
(4) Če upravičenec zaradi naravnih okoliščin določenih v 32. členu Uredbe 640/2014/EU ne more izpolniti zahtev za upravičenost ali drugih obveznosti, ki vplivajo na čredo ali trop, to pisno sporoči agenciji v desetih delovnih dneh od ugotovitve kakršnega koli zmanjšanja števila živali na obrazcu iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.
30. člen
(izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)
(1) Neupravičeno izplačane zneske mora upravičenec vrniti v skladu s 7. členom Uredbe 809/2014/EU ter v skladu s prvim in drugim odstavkom 54. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija v skladu s točko (a) pod (ii) tretjega odstavka 54. člena Uredbe 1306/2013/EU za neupravičeno izplačani znesek za posamezen ukrep, ki brez obresti ne presega 100 eurov, lahko opusti izterjavo.
(3) Agencija ne izterja neupravičeno dodeljenih plačilnih pravic v skladu s petim odstavkom 23. člena Uredbe 809/2014/EU, če je njihova vrednost v registru plačilnih pravic ob preverjanju 50 eurov ali manj.
31. člen
(roki za izdajo odločb)
Odločbe o izplačilih za ukrepe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe se izdajo najpozneje do 30. junija 2016.
32. člen
(priloge)
Obrazci, ki jih določa ta uredba, so kot priloga sestavni del te uredbe in so dostopni tudi na spletni strani agencije.
VII. KONČNA DOLOČBA
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2015
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2014-2330-0031
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost