Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

491. Uredba o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije, stran 1134.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje 47. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU).
2. člen
(organ)
Organ iz prejšnjega člena je Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Odbor za spremljanje).
3. člen
(naloge)
Odbor za spremljanje opravlja naloge, opredeljene v 49. in 110. členu Uredbe 1303/2013/EU.
4. člen
(sestava Odbora za spremljanje)
(1) V Odbor za spremljanje se imenujejo člani kot predstavniki naslednjih institucij ali organov:
1. ministrstev, služb in uradov:
– štirje predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– trije predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– en predstavnik Ministrstva za finance,
– dva predstavnika Ministrstva za infrastrukturo,
– dva predstavnika Ministrstva za okolje in prostor,
– dva predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– trije predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Ministrstva za zdravje,
– dva predstavnika Ministrstva za pravosodje,
– en predstavnik Ministrstva za javno upravo,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.
2. gospodarskih in socialnih partnerjev:
– en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
– en predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– en predstavnik KNSS – Neodvisnost, konfederacije novih sindikatov Slovenije,
– en predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
– en predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije.
3. nevladnih organizacij in področja enakosti:
– dva predstavnika Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,
– en predstavnik Zagovornika načela enakosti.
4. lokalnih skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in sveta regij:
– dva predstavnika Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija,
– dva predstavnika Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija,
– en predstavnik Združenja občin Slovenije,
– en predstavnik Skupnosti občin Slovenije,
– en predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije.
5. invalidskih organizacij:
– en predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.
(2) Predsedniku Odbora za spremljanje in posameznim institucijam oziroma organom iz posameznih alinej od 1. do 5. točke prejšnjega odstavka pripada en glas.
(3) Predsednik Odbora za spremljanje je eden od predstavnikov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
(4) Predsednika in člane Odbora za spremljanje imenuje Vlada Republike Slovenije.
5. člen
(ostali udeleženci)
Pri delu Odbora za spremljanje lahko na predlog Evropske komisije ali Odbora za spremljanje v svetovalni vlogi sodeluje predstavnik Evropske komisije. Predstavnika Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada lahko sodelujeta pri delu Odbora za spremljanje v svetovalni vlogi za tisti del operativnega programa, h kateremu prispevata svoja sredstva Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad.
6. člen
(nadomeščanje)
Člane Odbora za spremljanje v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti na sejah Odbora za spremljanje nadomeščajo s strani članov pisno pooblaščeni namestniki.
7. člen
(sekretariat Odbora za spremljanje)
Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata Odbora za spremljanje imenuje predsednik Odbora za spremljanje.
8. člen
(materialni in tehnični pogoji)
Materialne in tehnične pogoje za delovanje Odbora za spremljanje in njegovega sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
9. člen
(povrnitev potnih stroškov)
Člani Odbora za spremljanje, ki niso predstavniki vladnih organov in služb in nimajo pokritih potnih stroškov iz drugih virov, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov, ki jih imajo zaradi sodelovanja na sejah Odbora za spremljanje, in sicer v višini in pod pogoji, kot je to urejeno za javne uslužbence.
10. člen
(poslovnik)
Organizacijo in način delovanja Odbora za spremljanje in njegovega sekretariata Odbor za spremljanje podrobneje uredi s poslovnikom.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2015
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2015-1541-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost