Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

149. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi, stran 380.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 14. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec; Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljuje za enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznako VR-3/3 osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo kot površine za turizem (BT). Za širše območje (v katerem se nahaja tudi predmetna EUP) je sprejet občinski lokacijski načrt Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju OLN). V naravi predstavlja območje deloma nepozidane, peščene travniške površine (začasno parkirišče) in zelene robne površine ob levem bregu potoka Struga, v pretežni meri pa utrjene peščene površine bivše betonarne. Po robu potoka Struga poteka meja s Krajinskim parkom ribnik Vrbje z zaledjem.
Razlogi za pripravo:
– Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju OPPN) je namera po umestitvi učnega centra zdravega in aktivnega življenja Vrbje – ekokamp (v nadaljevanju ekokamp) v območje OLN ter ustrezna oprema območja z vso potrebno komunalno infrastrukturo. Veljavni odlok o OLN namreč ne omogoča drugačnega umeščanja objektov ter drugih ureditev za potrebe predvidenega ekokampa.
Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za krajinski park (Uradni list RS, št. 56/08),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 26/07),
– Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (Uradni list RS, št. 19/04),
– Idejna zasnova ureditve športnega parka v Vrbju (IDZ, strokovna podlaga za OPN in OPPN (RC Planiranje Celje, št. proj. 426/08, februar 2009),
– Idejni projekt (IDP) Ureditev ekokampa v Vrbju (RC Planiranje Celje, št. proj. 628/11, avgust 2012),
– Hidrološka hidravlična presoja za gradnjo objektov športnega parka – območje kampa (Hidrosvet d.o.o. Celje, oktober 2009),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Umestitev glavnega objekta ekokampa in ostalih objektov za potrebe ekokampa,
– Umestitev in ureditev površin za avtodome, počitniške prikolice, bungalove, šotorišča, sanitarne in druge objekte za potrebe ekokampa, ureditev brežin potoka Struge ipd.;
– Ureditve zunanjih in drugih površin, ki zagotavljajo ustrezno povezavo s krajinskim parkom in hkrati pogoje za ohranjanje obvodne vegetacije potoka Struge,
– Ureditev vseh ostalih komunalnih ureditev, ki so potrebne za realizacijo in funkcioniranje ekokampa.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje parcele 1823/78, 1823/79, 1823/80, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 1823/289, 1823/290, 1823/310, 1823/428, 1823/436, 1823/461, 1823/471, 1823/488, 1823/489, 1823/491, 1940/3 – del, 1940/19, vse k.o. Žalec.
Po potrebi je možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Velikost ureditvenega območja je cca 2 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razlaga),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 56/07), ki ga je izdelal RC planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 053/04, januar 2007),
ter:
– idejnega projekta Ureditev ekokampa v Vrbju, ki ga je izdelal RC planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 628/11, avgust 2012),
– analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06,110/07, 106/10, 63/13, 17/14),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razlaga),
– Idejni projekt Ureditev ekokampa v Vrbju, ki ga je izdelal RC planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 628/11, avgust 2012),
– Geodetski načrt (št. načrta 2015/14-01), ki ga je v januarju 2015 izdelal Geoinženiring d.o.o. Žalec,
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN,
– Objava sklepa o začetku pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO,
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic,
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za prostor in gospodarstvo OŽ se bo seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 15 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ,
– KS Vrbje (v nadaljevanju KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni),
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec,
– Pobudnik in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila),
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi),
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 15 dni),
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča župana Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni),
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice,
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec,
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za prostor in gospodarstvo, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 15 dni),
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za CPVO),
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, Celje
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
8. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
9. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
10. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
11. KS Vrbje, Vrbje 68, Žalec ter
12. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
13. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV divizije 14, Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN, vključno z geodetskim posnetkom ter vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le ta potreben), bo financiral pobudnik in naročnik. Sredstva so zagotovljena v proračunu OŽ za leto 2015.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2014
Žalec, dne 14. januarja 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost