Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

146. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, stran 375.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru (odlok o OPPN objavljen v Uradni list RS, št. 30/10) – v nadaljevanju: OPPN
Povod za spreminjanje OPPN je pobuda investitorja, ki ima na območju OPPN avtokleparsko in avtoličarsko delavnico ter želi k obstoječemu objektu prizidati lakirnico, proizvodnih dejavnosti in industrijskih objektov pa določila OPPN ne dopuščajo. Poleg dopolnitev določil glede objektov in dejavnosti na območju OPPN se sočasno skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi OPPN spreminjajo in dopolnjujejo določila glede uporabe javnih parkirišč in začasnih ureditev površin.
V postopku priprave akta bo možno v spremembe in dopolnitve vključiti tudi druge ustrezne predloge z vsebino, ki omogoča skrajšan postopek sprememb in dopolnitev in ki ne zahteva sodelovanja nosilcev urejanja prostora.
2. Območje
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del OPPN, ki velja za celotno območje OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
Spremembe in dopolnitve OPPN ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo občina vodila skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OPPN kot ga določa 61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
4. Roki za pripravo
Predvideni časovni potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je naslednji: osnutek v januarju 2015, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v februarju 2015, obravnava in sprejem predloga na seji občinskega sveta v marcu 2015.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Spremembe in dopolnitve ne bodo spreminjale pogojev, ki izhajajo iz smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, pridobljenih v postopku sprejemanja OPPN. Predvidena vsebina sprememb in dopolnitev OPN ne zahteva sodelovanja nosilcev urejanja prostora.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN prevzame Občina Šempeter - Vrtojba.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-8/2014-2
Šempeter, dne 16. januarja 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti