Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

126. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, stran 366.

Na podlagi trinajstega odstavka 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in trinajstega odstavka 45. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
1. člen
V Pravilniku o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 57/13) se v 1. členu besedilo v prvem oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2«,
v drugem oklepaju pa se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se v oklepaju za besedilom »št. 90/12« doda besedilo »in 90/14 – ZDU-1I«.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se beseda »sklenejo« nadomesti z besedo »skleneta«, besedilo »ministrstvo, pristojno za finance,« pa se črta.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se črta besedilo »ministrstvu, pristojnem za finance, ali«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-936/2014/5
Ljubljana, dne 12. januarja 2015
EVA 2014-1611-0116
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost