Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

118. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, stran 338.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12 – ZFfS-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), označevanje FFS in semena, tretiranega s FFS, pristojbine, nadzor in kazenske določbe za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, Uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 8. junij 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev (UL L št. 155 z dne 11. 6. 2011, str. 176), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 547/2011/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi iz uredb iz prejšnjega člena.
(2) Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi uporabljajo tudi izrazi z naslednjim pomenom:
– vloga pomeni zahtevek v skladu s 30., 33., 40., 43., 45., 47., 48. in 51. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– FFS z majhnim tveganjem pomenijo FFS, izdelana na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, ki se registrirajo v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
(3) Kot registracija FFS se štejejo registracija FFS iz 28. in 30. člena Uredbe 1107/2009/ES, vzajemno priznavanje registracije FFS iz 40. člena Uredbe 1107/2009/ES, podaljšanje registracije FFS iz 43. člena Uredbe 1107/2009/ES, prenehanje ali sprememba registracije FFS iz 44. in 45. člena Uredbe 1107/2009/ES, registracija FFS z majhnim tveganjem iz 47. člena Uredbe 1107/2009/ES, registracija FFS, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem, iz 48. člena Uredbe 1107/2009/ES in razširitev registracije FFS za manjše uporabe iz 51. člena Uredbe 1107/2009/ES.
3. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(2) V delu, ki se nanaša na registracijo FFS, Uprava odloča o registraciji FFS na podlagi soglasja Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: URSK), ki temelji na oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije. Soglasje URSK ni potrebno v primerih postopkov registracije, ki ne zahtevajo ocene fitofarmacevtskih sredstev za zdravje ljudi in okolje, ali postopkov spremembe registracije, ki ne vplivajo na rezultate te ocene. Če se v zvezi s fitofarmacevtskim sredstvom, za katerega je bilo že izdano soglasje, pojavijo nove okoliščine, ki vplivajo na rezultate ocene, lahko URSK že izdano soglasje umakne.
(3) Pristojni organ za izvajanje nadzora iz uredb iz 1. člena te uredbe in za posredovanje poročila o opravljenem nadzoru Evropski Komisiji iz prvega odstavka 68. člena Uredbe 1107/2009/ES je Uprava.
(4) Koordinacijski nacionalni organ iz drugega odstavka 75. člena Uredbe 1107/2009/ES je Uprava.
4. člen
(nujni ukrepi)
Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 49. oziroma 69. člena Uredbe 1107/2009/ES, minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z 71. členom Uredbe 1107/2009/ES sprejme odredbo, s katero prepove ali omeji promet oziroma uporabo FFS oziroma semen, tretiranih s FFS.
5. člen
(vloga in dokumentacija za registracijo FFS)
(1) Za registracijo FFS se v vlogi poleg podatkov, zahtevanih za registracijo FFS v Uredbi 1107/2009/ES, navedejo tudi naslednji podatki:
– osebno ime ali firma,
– naslov ali sedež in
– vrsta registracije FFS.
(2) V skladu s petim odstavkom 33. člena Uredbe 1107/2009/ES mora biti vloga za registracijo FFS v slovenskem jeziku, dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Evropske unije, če Uprava predhodno s tem soglaša.
(3) Osnutek etikete iz četrtega odstavka Priloge 1 Uredbe 547/2011/EU in navodilo za uporabo, ki sta sestavni del dokumentacije, morata biti v slovenskem jeziku.
6. člen
(odločba o registraciji FFS)
(1) V odločbi o registraciji FFS se poleg podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka 31. člena ter 32. člena Uredbe 1107/2009/ES navedejo tudi:
– dodatne zahteve glede prometa in uporabe FFS, če je to potrebno za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi in okolja,
– odobritev etikete in navodila za uporabo,
– časovni razmaki med zaporednimi tretiranji,
– delovna karenca (časovni razmak med tretiranjem in vstopom ljudi ali živali na tretirano območje) in
– velikost embalaže ter material, v katerega je pakirano FFS.
(2) Če je moral imetnik registracije FFS v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 605/2014 z dne 5. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 167 z dne 6. 6. 2014, str. 36), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES), spremeniti ali dopolniti z odločbo o registraciji FFS odobreno etiketo v delu, ki se nanaša na razvrščanje ali označevanje, mora vzorec tako spremenjene ali dopolnjene etikete nemudoma posredovati Upravi v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 31. člena Uredbe 1107/2009/ES.
7. člen
(dovoljenja FFS)
(1) Vloga za vzporedno trgovanje v skladu z 52. členom Uredbe 1107/2009/ES, za dovoljenje za nujne primere v skladu s 53. členom Uredbe 1107/2009/ES in za dovoljenje za raziskave in razvoj v skladu s 54. členom Uredbe 1107/2009/ES se lahko vloži na obrazcu za posamezno vrsto dovoljenja, ki je dostopen na spletni strani Uprave.
(2) Za izvajanje prvega odstavka 53. člena Uredbe 1107/2009/ES se vlogi za izdajo dovoljenja za nujne primere iz prejšnjega odstavka priloži tudi natančno utemeljitev potrebe po FFS.
(3) Za izvajanje 54. člena Uredbe 1107/2009/ES se vlogi za izdajo dovoljenja za raziskave in razvoj iz prvega odstavka tega člena priloži tudi:
– varnostni list za FFS v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij,
– natančen načrt in lokacijo preskusa, pri katerem se bo FFS uporabljalo.
8. člen
(obveščanje)
Uprava v skladu s 57. členom Uredbe 1107/2009/ES na svoji spletni strani objavlja podatke iz izdanih odločb o registracijah FFS, lahko pa tudi podatke iz izdanih dovoljenj iz prejšnjega člena, če s tem soglaša imetnik dovoljenja.
9. člen
(označevanje FFS zaradi varstva čebel)
(1) V skladu s četrtim odstavkom Priloge I Uredbe 547/2011/EU morajo biti FFS v prometu opremljena z etiketo skupaj z navodilom za uporabo v slovenskem jeziku.
(2) Za izvajanje tretjega odstavka 65. člena Uredbe 1107/2009/ES se zaradi varovanja čebel na etiketi FFS zahteva tudi uporaba grafičnega znaka narisane čebele iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Grafični znak je sestavljen iz čebele črne barve na beli podlagi z rdečo obrobo v obliki kvadrata postavljenega na oglišče. Grafični znak obsega najmanj petnajstino površine etikete, vendar najmanjša površina ne sme biti manjša od 1 cm2. Znak se namesti na prvi strani etikete.
10. člen
(označevanje semena, tretiranega s FFS)
Seme, tretirano s FFS, mora imeti na etiketi podatke iz odločbe o registraciji FFS v skladu s četrtim odstavkom 49. člena 1107/2009/ES, navedene v slovenskem jeziku.
11. člen
(pristojbine)
(1) Vlagatelj za nastale stroške v Republiki Sloveniji, povezane s postopki vključitve aktivnih snovi, registracije FFS ali izdaje dovoljenj FFS v skladu s 74. členom Uredbe 1107/2009/ES, plača pristojbino, kot je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pristojbine po tem členu so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačajo na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(3) Uprava vlagatelju sporoči vrsto in višino pristojbin za njegovo vlogo in določi rok za plačilo pristojbine.
(4) Če vlagatelj iz prejšnjega odstavka ne plača pristojbine v določenem roku, ga Uprava pozove, da pristojbino plača v 15 dneh od prejema poziva.
(5) Če vlagatelj tudi v 15 dneh po prejemu poziva iz prejšnjega odstavka ne plača pristojbine, Uprava izda sklep o ustavitvi postopkov iz prvega odstavka tega člena.
(6) Uprava preplačilo ali napačno plačilo pristojbine vrne zavezancu.
12. člen
(nadzor)
Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru lahko inšpektor Uprave, pristojen za fitofarmacevtska sredstva:
– prepove promet in uporabo FFS in pomožnih sredstev, ki niso registrirana ali nimajo ustreznega dovoljenja, izdanega v skladu z Uredbo 1107/2009/ES,
– prepove promet in uporabo FFS in pomožnih sredstev, če niso v skladu z odločbo o registraciji ali dovoljenjem, izdanim v skladu z Uredbo 1107/2009/ES,
– prepove dajanje FFS in pomožnih sredstev v promet, ki so pakirana na način, da se lahko zamenjajo z embalažo za hrano, pijačo ali krmo,
– prepove dajanje v promet FFS in pomožnega sredstva, ki ni pravilno označeno, pakirano in razvrščeno,
– prepove uporabo FFS, če ugotovi, da se FFS ne uporablja v skladu s 55. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– preverja vodenje evidence o prometu in uporabi FFS,
– prepove nepravilno oglaševanje FFS,
– opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe, potrebne za izvajanje Uredbe 1107/2009/ES in te uredbe.
13. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– da v promet ali uporabi FFS, ki ni registrirano v skladu z 28. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS ali seme, tretirano s FFS, v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo uporabe iz 4. člena te uredbe,
– ne obvesti Uprave o možnih škodljivih ali nesprejemljivih učinkih v skladu s prvim odstavkom 56. člena Uredbe 1107/2009/ES.
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 2.000 do 3.000 eurov se kaznuje tudi posameznik za prekršek iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena.
14. člen
(drugi prekrški)
(1) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– uporabi FFS v nasprotju z odločbo o registraciji FFS iz 31. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi seme, tretirano s FFS, v nasprotju z 49. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS v nasprotju z dovoljenjem za vzporedno trgovanje v skladu z 52. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS v nasprotju z dovoljenjem za nujne primere v skladu s 53. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet ali uporabi FFS v nasprotju z dovoljenjem za raziskave in razvoj v skladu s 54. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– uporabi FFS v nasprotju s 55. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet pomožna sredstva, ki niso registrirana v skladu z 58. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet FFS, ki je pakirano na način, ki je v nasprotju s prvim odstavkom 64. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet FFS, ki ni označeno, pakirano in razvrščeno v skladu s prvim oziroma tretjim odstavkom 65. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– da v promet seme, tretirano s FFS, ki ni označeno v skladu z 10. členom te uredbe,
– oglašuje FFS v nasprotju s 66. členom Uredbe 1107/2009/ES,
– ne vodi in hrani evidence o prometu ali uporabi FFS v skladu s prvim odstavkom 67. člena Uredbe 1107/2009/ES,
– ne zagotovi podatkov o obsegu prodaje FFS v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Uredbe 1107/2009/ES.
(2) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 400 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje tudi posameznik za prekršek iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in dvanajste alineje prvega odstavka tega člena.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/11).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2015
Ljubljana, dne 22. januarja 2015
EVA 2014-2330-0189
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost