Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Ob-4198/14 , Stran 2800
Ob-4198/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/20 – ZDU-1G) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih premičnin (reševalno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/750-82-20, faks: 01/750/82-22. 2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Transporter 2,5 TDi – 4M, leto izdelave 2004, opis: vozno, izhodiščna cena 5.000 EUR. Vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zd-logatec.si. 3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral nobenega ponudbika. 4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transkacijski račun prodajalca pri UJP, št. SI56 0126 4603 0922 280. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb morajo ponudnuki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transkacijski račun pri UJP, št. SI56 0126 4603 0922 280. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti. 7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko 01/750-82-20. 8) Predložitev ponudb: a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 5. 1. 2015, do 9. ure. Ponudbo se označi: Ponudba za nakup reševalnega vozila – Ne odpiraj.« Ponudbi (izpolnjena Priloga št. 1) je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec. c) Veljavnost ponudbe: do 19. 2. 2015 oziroma do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval s pogajanji. 9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb do dne 5. 1. 2015 ob 10. uri, v sejni sobi Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec.
Zdravstveni dom Logatec

AAA Zlata odličnost