Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Št. 478-221/2014-1-41/31 Ob-4197/14 , Stran 2796
Št. 478-221/2014-1-41/31 Ob-4197/14
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, mat. številka: 5874653, ID št. za DDV: SI55789935. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Kranj, imenovana s sklepom župana št. 024-1/2014-2-(41/24), z dne 11. 3. 2014. II. Predmet oddaje: predmet oddaje je poslovni prostor na naslovu Poštna ulica 3, v Kranju, v izmeri 47,20 m2. III. Izhodiščna najemnina za oddajo nepremičnine Izhodiščna mesečna najemnina se določi na podlagi veljavnega cenika najema poslovnih prostorov, št. 032-14/2013, z dne 15. 5. 2014, ki je kot sestavni del priloga tega javnega zbiranja ponudb, primer: storitvene in obrtne delavnice (skupina C) x Lokacija 4 = 1,72 EUR/m2 = 80,84 EUR. IV. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS in ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev lastninske pravice na območju RS. b) Ponudniki morajo oddati popolno in zavezujočo ponudbo z vsemi prilogami priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem nepremičnine« na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj do vključno 12. 1. 2014. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – pravne osebe: dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do dne 7. 1. 2015 na Uradu za finance Mestne občine Kranj, kontakt 04/237-31-79), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove – za vračilo vplačane varščine, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javnega zbiranja ponudb in osnutkom pogodbe, – ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, – natančen opis dejavnosti in način opravljanja dejavnosti, ki bi jo ponudnik opravljal v poslovnem prostoru, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo najmanj do sklenitve pogodbe, – potrdilo o nakazilu varščine, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke javnega zbiranja ponudb. V. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje je izbran tisti ponudnik, ki doseže najvišje število točk po naslednjih merilih: 1. ekonomska oživitev Starega Kranja Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je dejavnost, ki bo pomenila ekonomsko oživitev starega Kranja. a) državni organi, krajevne skupnosti, društva in humanitarne organizacije, politične stranke, razstavni saloni, zdravstveno in socialno varstvo ter varstvo mladine, varovanje kulturnih dobrin, javne svetovalne službe, izobraževanje in raziskovalne dejavnosti, skladiščenja, trgovina z neživili, pisarniške dejavnosti, storitve infrastrukturnih sistemov, turistične in prevozniške dejavnosti, komisionarske, posredniške dejavnosti, gostinski lokali, hoteli, igralnice – 0 točk; b) dejavnosti, ki prispevajo k ekonomskemu oživljanju mestnega jedra – specializirane trgovine osnovne oskrbe na drobno, trgovina z živili, živilska obrt, kulturne, umetniške, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti – do 30 točk; c) dejavnosti, ki bistveno prispevajo k ekonomskemu oživljanju mestnega jedra – storitvene in obrtne delavnice, osebne storitve, servisne delavnice, fotoateljeji, tiskarstvo, založništvo, fotokopiranje, fine obrti plemenitih kovin, profitne zdravstvene dejavnosti, proizvodne dejavnosti, intelektualne storitve, zavarovalnice, borzne hiše, finančni servis, marketing in informacijski servisi, servisi za osebno porabo in investicije – do 50 točk. 2. višina najemnine Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je višina najemnine izražena v EUR. Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino, bo dobil 20 točk, ostali ponudniki pa število točk po sledeči formuli: A=(x/y) x 20 A=število točk za merilo višina kupnine x= višina najemnine posameznega ponudnika y = najvišja višina najemnine Ponujena najemnina mora biti najmanj v višini izhodiščne najemnine, ki se glede na nameravano dejavnost izračuna na podlagi veljavnega cenika. 3. starost podjetja Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je starost podjetja. a) do 3 let – 5 točk b) do 5 let – 10 točk c) do 7 let – 15 točk d) do 10 let- 20 točk e) 10 in več let – 30 točk VI. Pogoji oddaje a) Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – oddano«. b) Varščina: ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe v višini 3 izhodiščnih najemnin na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-48122013 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Nepremičnina bo oddana ponudniku, za katerega bo Komisija ugotovila, da je dosegel najvišje število točk na podlagi kriterijev iz V. točke in bo s sklepom komisije izbran za najugodnejšega ponudnika. d) Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Mestna občina Kranj pravico zadržati vplačano varščino; e) Vplačana varščina se najemniku vračuna v najemnino, in sicer tako, da bo ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen plačila najemnine za poslovni prostor za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj in v primeru, da na poslovnem prostoru ni nastala škoda zaradi neprimerne uporabe poslovnega prostora. V primeru da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine Kranj oziroma, da je v poslovnem prostoru nastala škoda, mu varščina zapade na račun le-teh. f) Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist lastnika. VII. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini, dobijo interesenti na Mestni občini Kranj, Splošna služba pri kontaktni osebi Milojki Ažman, tel. 04/237-31-58, elektronska pošta: milojka.azman@kranj.si, ogled pa bo možen na podlagi dogovora pri kontaktni osebi Andraž Hladnik, tel. 04/237-31-63, elektronska pošta: andraz.hladnik@kranj.si in bodo skupaj z razpisno dokumentacijo objavljene na interni strani, www.kranj.si. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri javnem zbiranju ponudb, dvignejo tudi na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba, v času uradnih ur. VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 15. 1. 2015, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 9. Odpiranje ja javno. b) Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna, ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna najemnina za nepremičnino, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so dosegli enako število točk po kriterijih iz V. točke javnega zbiranja ponudb, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti