Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Ob-4192/14 , Stran 2794
Ob-4192/14
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradni list RS, št. 72/13) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktor/ica Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o. Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne na Koroškem, na naslovu Dobja vas 187, Ravne na Koroškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega podjetja LOG (v nadaljevanju: JKP LOG) oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP LOG ter po potrebi na terenu. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – vodi poslovanje in delo javnega podjetja; – zastopa javno podjetje; – organizira in vodi javno podjetje; – skrbi za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog; – pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine in nadzornega sveta; – pripravlja pogodbe in druge akte; – izvršuje sklepe nadzornega sveta in skupščine; – opravlja druge naloge po navodilih skupščine, nadzornega sveta ali ustanoviteljev. Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – da imajo najmanj izobrazbo stopnje VI/1 tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve; – da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih in nalogah; – da imajo organizacijske, strokovne in druge sposobnosti; – poznavanje uradnega jezika. Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki – je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; – ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali – je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti: 1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvidno, da ima kandidat organizacijske, strokovne in druge sposobnosti; 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delih in nalogah (obvezno navesti: obdobje,v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. izjavo o znanju uradnega jezika; 5. program dela in razvojno vizijo delovanja Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o., v naslednjih štirih letih; 6. izjave kandidata da: – ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine; – mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; – ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti. 7. Izjavo, da dovoljuje JKP LOG pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – 4- letni mandat, za polni delovni čas. Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: Ne odpiraj - Prijava na razpis za direktorja JKP Log, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi. Razpis se objavi na Zavodu za zaposlovanje, na spletnih straneh JKP Log, d.o.o., http://www.jkp-log.si/, v Uradnem listu RS in časopisu Večer. Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru. Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Log, d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: Maja Blatnik Gorenšek, tel. 02/870-57-44, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma po e-pošti: maja@jkp-log.si.
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Log, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti