Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Št. 478-7/2014-4 Ob-4208/14 , Stran 2792
Št. 478-7/2014-4 Ob-4208/14
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, na podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10), 21. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Letnega načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žužemberk, na svoji 27. seji, dne 10. 4. 2014, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Žužemberk
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Predmet javne dražbe so nepremičnine parc. št. 1425/0, k.o. 1439 – Hinje (ID4628641), v izmeri 2687 m2, parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 1102379), v izmeri 2608 m2, parc. št. 1421/0, k.o. – Hinje (ID3453601), v izmeri 3417 m2 in parc. št. *128/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 4628644), v izmeri 563 m2, ki predstavljajo zaokroženo posest, in sicer stanovanjsko hišo, gospodarsko poslopje – hlev, objekt za spravilo pridelka in kozolec ter kmetijska zemljišča. Objekti so prazni in se nahajajo v naselju Pleš, ki leži v zahodnem delu Suhe Krajine ob cesti Hinje – Prevole. Stanovanjski objekt je enodružinska stanovanjska hiša, ki je bila po razpoložljivih podatkih zgrajena leta 1800, hiša je bila dograjena po II. svetovni vojni. Objekt je podkleten, z dvoriščne strani sta k njemu prislonjena še lesen svinjak in stranišče. Hlev je zidan iz kamna, leto gradnje 1800, k njemu je prislonjena še lesena nadstrešnica za krmo. Objekt za spravilo pridelka je manjši objekt iz kamna, leto gradnje 1800. Kozolec je lesena dvokapnica pokrit z zareznikom. Kozolec je zgrajen iz 2x3 lesenih stebrov, čelna stran je obita z lesom. Stavbišče kmetijskega objekta nima cestnega dostopa in ni komunalno opremljeno. 2.2. Del nepremičnine parc. št. 1421/0, k.o. – Hinje (ID3453601) in nepremičnini parc. št. 1425/0, k.o. 1439 – Hinje (ID4628641) in parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 1102379) po namenski rabi spadajo v območje najboljših kmetijskih zemljišč. 2.3. Na nepremičninah – delu parc. št. 1421/0, k.o. – Hinje (ID3453601), parc. št. 1425/0, k.o. 1439 – Hinje (ID4628641) in parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 1102379), obstaja možnost uveljavljanja predkupne pravice v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12; v nadaljevanju: ZKZ). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. 4. Izklicna cena nepremičnine in najnižji znesek višanja 4.1. Izklicna cena znaša 29.548,71 EUR. Najnižji znesek višanja je 300,00 EUR. 4.2. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% za pozidano stavbno zemljišče in kmetijsko zemljišče oziroma morebitni DDV ni vključen v ceno in prav tako bremeni kupca. 5. Način in rok plačila kupnine 5.1. Kupnina se plača v 8 dneh po izstavitvi računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu nemudoma po pravnomočnosti odločbe Upravne enote Novo mesto o odobritvi pravnega posla. 5.2. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo možen na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na Občini Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 30. 12. 2014, z začetkom ob 9. uri. 7. Višina varščine 7.1. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin v višini 2.954,87 EUR. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Žužemberk, št. 01393-0100015568, obvezno navesti namen nakazila: »Javno dražba – kmetija na Plešu«. 7.2. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Dražiteljem, ki plačajo varščino a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 7.3.V primeru, da bo ponudbo za prodajo nepremičnin – dela parc. št. 1421/0, k.o. – Hinje (ID3453601), parc. št. 1425/0, k.o. 1439 – Hinje (ID4628641) in parc. št. 1423/0, k.o. 1439 – Hinje (ID 1102379), v času njene objave na oglasni deski oziroma spletni strani Uprave enote Novo mesto, sprejel kateri od predkupnih upravičencev po 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena tudi uspelemu dražitelju v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe Upravne enote Novo mesto o odobritvi pravnega posla. 7.4. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se njegova varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe 8.1. Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota. 8.2. V skladu s 20. členom ZKZ bo po opravljeni javni dražbi ponudba za prodajo navedenih nepremičnin 30 dni objavljena na oglasni deski in spletni strani Uprave enote Novo mesto. Uspeli dražitelj je po opravljeni javni dražbi in javni objavi ponudbe za prodajo zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Občine Žužemberk, katere en izvod pošlje priporočeno s povratnico oziroma osebno dostavi na Občino Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, en izvod pa pošlje priporočeno s povratnico ali osebno dostavi Upravni enoti Novo mesto, Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da bo pisno izjavo o sprejemu ponudbe sprejel kateri od predkupnih upravičencev po 23. členu ZKZ, bo slednji pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe imel prednost. 8.3. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. 8.4. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se lahko pokliče na tel. 07/388-51-80 ali 07/388-51-93. 9. Opozorilo: župan lahko ob sklenitvi pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražitelju povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi 10.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. 10.2. Dražitelji morajo najkasneje do 29. 12. 2014, do 12. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Kmetije na Plešu« na naslov Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvu oddati: – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra (prave osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni, – potrdilo o plačani varščini s priloženo celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV in telefonsko številko, – zastopniki fizičnih in pravnih oseb morajo priložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, – dokazilo o plačilu varščine iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke v primeru vračila varščine. 11. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali gornjih pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 12. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena z uspelim dražiteljem oziroma morebitnim predkupnim upravičencem po 23. členu ZKZ, najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila Uprave enote Novo mesto o tem, kdo od navedenih je sprejel ponudbo. 13. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (notarske overitve pogodbe, vpis v zemljiško knjigo, upravne takse in drugo) plača kupec.
Občina Žužemberk

AAA Zlata odličnost