Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Št. 379-0003/2014-2 Ob-4199/14 , Stran 2791
Št. 379-0003/2014-2 Ob-4199/14
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno dražbo
za oddajo premičnine v najem
I. Predmet javne dražbe je oddaja v najem 37 sedežnega avtobusa znamke IVECO BUS, tip Crossway Low Entry, motor Iveco Tector 7, leto proizvodnje 2014, izključno za namen izvajanja primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota, za obdobje 1 leta, po izklicni mesečni najemnini 2.082,00 EUR, ki ne vključuje DDV. II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo najemniki premičnine ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini izklicne mesečne najemnine, vplačane na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota štev. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo premičnine«, – fotokopijo dokumenta – licence za prevoz potnikov v cestnem prometu, pridobljeno na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, – pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša najemnino je 100 EUR. 3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino za premičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti najemno pogodbo. Obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in stroške zavarovanja premičnine krije najemnik. 5. Vplačana varščina se najemniku poračuna z najemnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve premičnine v najem in ne sklene najemne pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota. 6. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek oddaje premičnine v najem ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. 7. Javna dražba bo v ponedeljek, 5. 1. 2015 ob 12. uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 8. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o premičnini lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost