Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Ob-4196/14 , Stran 2787
Ob-4196/14
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (OKO, Uradne objave, št. 14/03) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis
neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti. Skupna višina razpisanih sredstev je 1.600.000 EUR. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 2.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilna sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja. V okvir mikro, malih in srednjih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milj. EUR in/ali bilančna vsoto, ki ne presega 43 milj. EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31.12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto. Za podjetja ustanovljena v letu 2014 in kasneje velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju, se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja: – ki delujejo v izločenih sektorjih: a) ribištvo in akvakultura; b) pridelava kmetijskih proizvodov; c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce); d) cestno prometni sektor (kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora); – za dejavnosti povezane z izvozom, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; – za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi; – ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči; – ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije; – ki nimajo v celoti izpolnjenih finančnih in drugih obveznosti do sklada; – podjetja, ki so v več kot 25% javni lasti; – ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto; – ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p.); – za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50% lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo, pod netržnimi pogoji; – prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo. Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013) ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014. Višina pomoči de minimis Skupna višina pomoči dodeljena »enotnemu podjetju« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto), ne glede na to iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena. Kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR. Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma so najmanj v enem od naslednjih razmerij: a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v družbeni pogodbi ali statutu, d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij prav tako veljajo za enotno podjetje. Skupaj s pomočjo »de minimis« se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč. Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe. Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo. 2.2. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči: – ohranitev obstoječih delovnih mest – (po zaključku investicije se preverja uresničitev napovedi o zaposlitvah, v času od 1 do 3 leta, po realizaciji investicije; izhodišče je stanje zaposlenih ob prijavi iz »Izjave o zaposlenih«; termin za zaključek investicije oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila se opredeli v posojilni pogodbi.), – zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta. 2.3. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila: – Materialne investicije – stroški za: – nakup opreme, – gradnjo in/ali nakup poslovnega objekta, – komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, – nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3 alinee tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10% vseh upravičenih stroškov); – Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja); – Stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom – nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15% vseh upravičenih stroškov). Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih sredstev. Stroški davka pri materialnih in nematerialnih investicijah niso upravičen strošek. Stroški davka pri obratnih sredstvih so upravičen strošek. 2.4. Posojilni pogoji: A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja podjetja Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu. Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR. Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR. Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0%. Odplačilna doba posojila: – odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo) ali – odplačilna doba 9 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo). Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja oziroma kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2× vrednosti odobrenega posojila. Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške zavarovanja posojila poravna posojilojemalec po tržni tarifi. B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom začetnika Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev, do dneva vložitve vloge in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu, vsaj zadnja dva meseca pred vložitvijo vloge. Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev. Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR. Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR. Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0%. Odplačilna doba posojila: odplačilna doba 6 let, 1 leto moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo). Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja oziroma kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila. Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; stroške zavarovanja poravna posojilojemalec po tržni tarifi. 2.5. Pogoji koriščenja posojila Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se praviloma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca, za namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi prispeli na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 1. 1. 2014. Rok za zaključek investicije oziroma predložitev dokazil o namenski porabi posojila je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni pogodbi. Posojilo se ne odobri za refundacijo dolgoročnega bančnega kredita ali leasinga. 3. Merila za izbor končnih prejemnikov Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa bo ocenila komisija za dodelitev sredstev, na osnovi meril. Merila za ocenjevanje vloge so: – Kvantitativna (projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije, lastna udeležba, vrsta investicije, vpliv na okolje, neposredna prodaja izven trga RS, tržna naravnanost, status podjetja). – Analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančno posredniški položaj, plačilna sposobnost: dolgoročna, kratkoročna). – Kvalitativna (ocena na podlagi vloge/poslovnega načrta, ki prikazuje ekonomsko upravičenosti investicije, glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta, upoštevaje finančni položaj podjetja. Komisija lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja/investicije. – Zavarovanje (stvarno in realno zavarovanje glede na višino posojila). Natančno razdelana merila s točkovnikom, so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki je iz kvantitavne ocene(A) prejela 40 ali več točk od 90, preide v analizo finančnega položaja podjetja(B) in kvalitativno ocenjevanje(C). V primeru, da je vloga prejela manj kot 40 točk iz kvantitativne analize, takoj pridobi negativno mnenje in ne more pridobiti posojila javnega sklada. Na podlagi analize finančnega položaja podjetje pridobi podporno bonitetno oceno od S.BON 1 do S.BON 10d, kjer je S.BON 1 najboljša in S.BON 10d najslabša bonitetna ocena. Analiza finančnega položaja se smiselno upošteva v kvalitativni oceni. Na podlagi opravljene kvalitativne analize (ocena ekonomske upravičenosti, glede na tržišče in realnost izvedbe), vloga pridobi pozitivno ali negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev si pridržuje pravico, da vloge prijaviteljev, katerih bonitetna ocena ne izkazuje zmožnosti vsaj povprečnega poravnavanja posojila zavrne, ne glede na število dobljenih točk v okviru kvantitativne analize. V primeru, da sredstva ne zadoščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se dodelijo sredstva tistim vlogam, ki dosežejo več točk po kvantitativnih merilih. 4. Vsebina vloge za neposredno posojilo Prijavitelji predložijo: 1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije. 2. Poslovni načrt oziroma investicijski program (samo za investicije nad 25.000 EUR). 3. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz bilančnega dobička/izgube za preteklo leto, oddano na AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2014 oziroma kasneje predložijo računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES) a. S.BON – 1 – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, b. S.BON – 2 – gospodarske družbe, samostojni podjetniki, s statusom začetnika, pri katerih še ni nastopila obveznost oddaje letnega poročila Ajpes-u. 5. Potrdilo FURS oziroma davčnega urada o plačanih davkih, ki ni starejše od 30 dni. 6. Popisni list prejetih posojil, potrjen s strani banke/leasingodajalca. 7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 8. Podjetja s statusom začetnika: Potrdilo o izplačevanju plač za zadnja dva meseca z dokazili o nakazilih (za dokazilo o izplačevanju plač je potrebno predložiti obračune plač za zadnja 2 meseca ter potrdila o izplačilu plač/plače in vseh davkov in prispevkov iz naslova plač. Za s.p. in enoosebne družbe je za doseganje tega pogoja potrebno predložiti obračune in potrdila o plačilu prispevkov za navedeno obdobje). 9. Dokazilo Gurs-a o vrednosti nepremičnine, ki bo predmet zastave in/ali kupoprodajna pogodbo in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine). 10. Dokazila glede na vrsto investicije: – nakup opreme – pred(račun) ali kupoprodajna (pred)pogodba, – nakup zemljišča – lokacijska informacija in kupoprodajna (pred)pogodba, – komunalno opremljanje zemljišča – lokacijska informacija in (pred)račun oziroma (pred)pogodba, – gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradb. del, – nakup patenta, licence in drugih pravic – kupoprodajna (pred)pogodba, – obratna sredstva – (pred)račun, (pred)pogodba. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 10. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in pojasnila ter opravi ogled v prostorih prosilca/investitorja. 5. Rok za prijavo in odločanje Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 31. 10. 2015. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 31. 10. 2015, bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 31. 10. 2015 ali po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo. Roki za prijavo so: 31. 1. 2015, 31. 3. 2015, 31. 5. 2015, 31. 8. 2015, 31. 10. 2015 Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 3 delovnih dni, od navedenega datuma za prijavo. Merilo za pravočasno prispelo vlogo do roka prijave, je poštni žig odtisnjen na ovojnici; v primeru osebne izročitve pa datum vpisan na ovojnici pošiljke. Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in podala predlog upravi v odločanje. Uprava bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh, od posameznega roka za prijavo. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ali po telefonu 05/33-50-173, 05/33-50-105, 05/33-50-158. Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2014 – podjetniške investicije« ali osebno oddajte v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba št. 36/I. nadstr.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti