Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Št. 410-61/2014 Ob-4226/14 , Stran 2786
Št. 410-61/2014 Ob-4226/14
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 90/14, z dne 15. 12. 2014), objavlja župan Občine Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2015
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica. Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2015 in praviloma obsegajo naslednje vsebine: – izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, – izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno), – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, ipd., – organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje, – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov, – oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu: Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, – da izvajajo organizirano redno aktivnost. 3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 13.519,00 €. 4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je ponedeljek, 9. november 2015, za odobrene aktivnosti, ki se bodo izvajale po 9. novembru 2015, pa do ponedeljka, 11. januarja 2016. 6. Vsebina prijave Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije, – program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej, – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom, – seznam članov društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto. Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali pridobi s spletne strani občine, http://www.ilirska-bistrica.si. 7. Rok in naslov za vložitev vloge Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do vključno 16. 1. 2015, do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Turizem 2015«. Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva javni razpis in razpisna dokumentacija, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa. 8. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav. Občina Ilirska Bistrica izrecno opozarja prijavitelje, da bo pogodba o sofinanciranju delovanja turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2015 sklenjena pod pogojem, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva sofinanciranja v Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015. Občina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevzema nobene odgovornosti v primeru nesprejetja Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ali v primeru nezagotovitve ustreznih sredstev. Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvidoma v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo pri: – Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/711-23-15 ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in – Tini Kocjan, pisarna št. 3/III, po tel. 05/711-23-10 ali po e-pošti: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti