Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

Št. 4102-8/2014-2 Ob-4207/14 , Stran 2773
Št. 4102-8/2014-2 Ob-4207/14
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07 – ZUNEO-A), Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2015
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov, katerih namen je krepitev vloge in moči ter preseganje stereotipov in stereotipnih vlog v okviru prednostnih področij oziroma ciljnih skupin: 1. migrantske ženske, 2. romske ženske. Projekti naj vključujejo dejavnosti krepitve znanja, usposabljanja, ozaveščanja in delo na terenu za preprečevanje diskriminacije ter zagotavljanje enakosti spolov migrantskih žensk in romskih žensk. Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnosti projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene. III. Pogoji za prijavo Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo ustrezno dokazilo o registraciji, – so neprofitne pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, – prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije, – prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala ter ni del rednega programa organizacije, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki F) 3. obrazca Projekt/2015, – posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu. V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer: – je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij, – delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, – osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva, – dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij. Vse prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene. IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev razpisa je 16.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2015 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije. V. Delež in višina sofinanciranja projektov Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 8.000,00 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 8.000,00 EUR. VI. Način sofinanciranja Izbranim prijaviteljicam ali prijaviteljem bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: 1. obrok v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo v višini 30% odobrenih sredstev; 2. obrok v roku 30 dni po prejemu in potrditvi končnega poročila in zahtevka za izplačilo v višini preostalih največ 70% odobrenih sredstev. Izvajalec je dolžan predložiti ministrstvu končno poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 10. 2015. VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. 10. 2015. Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju. VIII. Upravičenost stroškov Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta, – so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, – so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd). Stroške dela redno zaposlenih in upravičene stroške na projektu bo ministrstvo sofinanciralo največ do višine 20 EUR bruto/uro. Predavateljske ure (bruto znesek) oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji, ministrstvo sofinancira po naslednjem ključu: za osebe s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR bruto/uro, za osebe z višje, visokošolsko ali 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, za osebe z univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali magisterijem znanosti največ 96 bruto/uro, za osebe z doktoratom znanosti največ 116 bruto/uro. Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice ipd. ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne bo sofinanciralo. Ministrstvo tudi ne bo sofinanciralo stroškov investicij. Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11; v nadaljevanju: ZProst), predstavlja do 100% po tem razpisu zahtevane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro. IX. Predložitev prijav Prijave se oddajo osebno ali kot priporočena pošiljka po pošti. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji strani opremljene s tabelo na obrazcu NVO2015/Ovojnica. Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. X. Rok za predložitev prijave: rok za oddajo prijav je 26. 1. 2015. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 14. ure oddana v vložišču (soba 11) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte. XI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila). Celotna razpisna dokumentacija obsega: – razpisno besedilo, – obrazec NVO2015/Ovojnica, – pojasnilo o upravičenih stroških, – obrazec Projekt/2015 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2015«, – vzorec pogodbe, – obrazec za zaključno poročilo, – obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo Delo/2015), – obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2015). XII. Obvezna oblika in vsebina prijave Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2015 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane s spiralo ali vpete v mapo. Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2015 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2015«. Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2015« (Obrazec Projekt/2015) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik), – ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik, – če je prijavitelj prostovoljska organizacija, je potrebno priložiti še listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij, – pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca Projekt/2015), če izjave ne podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje (pri zavodih) oziroma zastopnica / zastopnik (pri društvih), ki je kot takšna navedena v evidenci AJPES. Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu Projekt/2015, ali prijave, ki bodo oddane na predrugačenem obrazcu, bodo zavržene. XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti prijav Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrstva. Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 28. 1. 2015. Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena. V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. XIV. Ocenjevanje prijav Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v III. točki tega javnega razpisa. Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica ali prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena. V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javni razpis. XV. Merila za ocenjevanje so Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! XVI. Razdelitev sredstev V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo najmanj 10% razpisanih sredstev dodeljenih izvajalcu projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na javni razpis ne bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst dodeljena subjektom, ki niso prostovoljske organizacije. Ministrstvo bo sofinanciralo projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da prvouvrščenega projekta ni prijavila organizacija, ki vključuje prostovoljsko delo v skladu z ZProst, bo ministrstvo sofinanciralo tudi enega od projektov, ki vključuje prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer tistega, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da je prvouvrščeni projekt prijavila organizacija, ki vključuje prostovoljsko delo v skladu z ZProst, bo ministrstvo sofinanciralo tudi drugo uvrščeni projekt, ne glede na to, ali ta vključuje prostovoljsko delo v skladu z ZProst ali ne. Če bo glede na razmerje med zaprošenimi in razpoložljivimi sredstvi možno sofinancirati še tretji projekt, bo to projekt, ki je od preostalih projektov prvi v vrsti glede na doseženo število točk. Pri ocenjevanju projektov bo komisija na podlagi merila za izbor projekte razvrstila glede na doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila točk ter v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve sredstev, in sicer na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ministrica bo na predlog komisije sprejela sklep o izboru projekta, ki ga bo možno v celoti sofinancirati do višine odobrenih sredstev, ter tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinanciranje naslednjega projekta glede na vrstni red doseženega števila točk. V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost projekt, ki bo pri XV. točki »Merila za izbor projektov« pri merilu 1. »Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških« dosegel večje število točk. Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od vročitve sklepa. Upravna taksa za pritožbo se plača v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu Projekt/2015 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2015«. XVII. Informacije Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure na tel. 01/369-76-00 ali po e-pošti: ana.klinar@gov.si in sonja.robnik@gov.si. Zadnji dan za pojasnila je 19. 1. 2015. Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. XVIII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav. XIX. Sklenitev pogodbe Ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti