Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

Št. 430-9/2014 Ob-3718/14 , Stran 2334
Št. 430-9/2014 Ob-3718/14
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in določil Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II (Uradni list RS, št. 65/14) Občina Kostanjevica na Krki objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na Krki. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji kandidiranja: 1. Upravičenci po tem razpisu so: – fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Kostanjevica na Krki, – društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta, ki služi izvajanju dejavnosti društva. 2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave: – veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) uporabno dovoljenje, – mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih voda kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), – čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno draga – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško, – prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za iste upravičene stroške oziroma isti namen. 3. Deleži sofinanciranja: – 60% upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.500,00 EUR. III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014- rebalans II, po programu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav, konto 411999, v višini 7.500,00 EUR. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2014 do oddaje vloge in se jih izkazuje s fotokopijami računov. Sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa in montaže male čistilne naprave. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge. V. Vsebina vloge Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce: 1. Izjava lastnika nepremičnine. 2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu. 3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti. 4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi oziroma pogodba z gospodarsko javno službo. 5. Računi o nakupu in montaži male čistilne naprave. 6. Potrdilo o plačanih računih. 7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige. 8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1. 9. Certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod. 10. Parafiran vzorec pogodbe. Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem redu, kot je navedeno. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajništvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v času uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki (www.kostanjevica.si). Dodatne informacije posreduje Stanislav Rostohar, na tel. 08/205-06-20, e-pošta: stanislav.rostohar@kostanjevica.si, v času uradnih ur. VI. Rok in način prijave Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Kandidati lahko vloge oddajo do vključno 18. 11. 2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica na Krki. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. VII. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala v roku 8 dni od zaključka razpisa. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev iz razpisa. Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 15 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. VIII. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora v tem primeru vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki