Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Ob-3716/14 , Stran 2313
Ob-3716/14
Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo premoženja v najem
1. Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled. 2. Opis predmeta oddaje v najem: predmet oddaje v najem je restavracija v objektu kulturni spomenik Blejski grad, evidentiran v registru kulturne dediščine s šifro EŠD:24; parc. št. 385, k.o. Bled. Podrobnejši opis celotne nepremičnine je razviden iz razpisne dokumentacije. 3. Varščina Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe na račun Zavoda za kulturo Bled, Cesta svobode 11, Bled, plačati varščino v znesku 1.000,00 EUR najkasneje do 5. 11. 2014 (do tega roka mora varščina prispeti na račun); namen nakazila je »javno zbiranje ponudb – varščina«. Uspelemu ponudniku se bo plačana varščina vštela v najemnino za prvi mesec najema, ostalim pa brezobrestno vrnila v roku 5 delovnih dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo oddali ponudbe, se varščina ne vrne. Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe v 15 dneh od obvestila, da je izbran, se varščina zadrži. 4. Podrobnejši pogoji razpisa in podrobnejši opis predmeta dražbe: – Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki se bo opravljala v nepremičnini, ki je predmet oddaje v najem. – Najemnik bo v objektu, ki je predmet oddaje v najem, dolžan v celoti izvajati gostinsko dejavnost, pri čemer ne sme izvajati zgolj dela dejavnosti, ampak bo moral objekt delovati v celoti. – Najemnina se plačuje mesečno v skladu s pogodbo. – Ponudniki pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Zavod za kulturo Bled, Cesta svobode 11, 4260 Bled, z oznako, kot je na obrazcu NASLOVNICA, ki je del razpisne dokumentacije. Organizator ne odgovarja za morebitno založitev dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo označena, kot je zahtevano. – Dokumentacija ponudnikov iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Podatki o ponudniku; – Ponudba; – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj ponudnik mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske subjekte, kolikor takega potrdila ponudnik ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Dokazilo se predloži v izvirniku ali overjeni kopiji. – Dokazilo o plačani varščini; – Dokazilo o ogledu nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, v izvirniku ali overjeni kopiji; – Parafiran in podpisan osnutek prodajne pogodbe. – Ponudbe bodo štele za pravočasne, če prispejo na naslov organizatorja Zavod za kulturo Bled najkasneje do 7. 11. 2014 do 9. ure, ne glede na to, ali so oddane na pošto ali pa jih ponudniki oddajo osebno. – Odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2014 ob 10. uri in bo javno. Na odpiranju se vodi zapisnik. – Organizator bo najugodnejšega ponudnika izbral glede na naslednja merila: – ponujena najemnina za 5 let – 50%, – izkušnje na področju turizma – 10%, – izkušnje na področju dejavnosti – 20%, – vizija razvoja – 20%. – Merila iz prejšnje alineje in njihovo vrednotenje, so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji. – V primeru, da bo več ponudb prejelo enako število točk, bo organizator te ponudnike pozval k predložitvi nove ponudbe po postopku in na način določen v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe, drugimi pogoji in podatki o ogledu nepremičnine bo objavljena na spletnem naslovu organizatorja: http://www.zavod-za-kulturo-bled.si/. 5. Opozorilo: postopek se do sklenitve pogodbe lahko kadar koli ustavi na podlagi odločitve upravljavca nepremičnega premoženja ali organizatorja javnega zbiranja ponudb. V tem primeru se ponudnikom povrnejo izključno izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
Zavod za kulturo Bled

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti