Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Ob-3686/14 , Stran 2312
Ob-3686/14
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/14 in 3/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, ID za DDV: SI85675237. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: Predmet prodaje sta zemljišči za gradnjo stavb: parc. št. 481/27 (ID znak 400-481/27-0), v izmeri 1.793 m2, k.o. 400 Ptuj in parc. št. 486/75 (ID znak 400-486/75-0), v izmeri 1.606 m2, k.o. 400 Ptuj. Nepremičnini se prodajata kot celota. Nepremičnini, ki sta predmet prodaje, se nahajata v območju poselitve, in sicer v območju proizvodnih dejavnosti mesta Ptuj P11-P1/4 industrijska cona – osrednji del, ki je namenjeno industriji. Izhodiščna cena: 146.157,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost po predpisani stopnji 22%. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnini bosta prodani najugodnejšemu ponudniku. 3.2. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Izbrani najugodnejši ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko Mestna občina Ptuj podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, Mestna občina Ptuj zadrži njegovo varščino. 3.4. Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014. 3.5. Plačilo kupnine se opravi v roku 8 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Mestna občina Ptuj izstavila po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. 3.6. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati še DDV, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. 3.7. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo bo izročeno po prejemu celotne kupnine. 4. Pogoji udeležbe v postopku: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko, b) navedbo nepremičnin, na katere se ponudba nanaša, c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnin, d) pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo, e) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2014. f) Priloge k ponudbi: – fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe); – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi, – potrdilo o plačilu varščine. 4.3. Ponudniki morajo oddati ponudbe do vključno 4. 11. 2014. Ponudbe se oddajo v zaprti in označeni ovojnici priporočeno po pošti, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Ovojnice se označijo z oznako » Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin parc. št. 481/27 in 486/75, obe k.o. Ptuj«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (vhod iz Zelenikove ulice). 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 11. 2014 ob 13. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 5.2. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku. 5.3. Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 5.4. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja. 5.5. Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. 6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 25, tel. 02/748-29-74, nina.majcen@ptuj.si, kontaktna oseba: Nina Majcen Ogrizek.
Mestna občina Ptuj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti