Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-32/2014 Ob-3684/14 , Stran 2310
Št. 478-32/2014 Ob-3684/14
Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v obdobju 2013/2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, na seji dne 20. 12. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Lenart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC) in sicer sklop nepremičnin: 1. par. št. 911/28, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 2453 m2, 2. par. št. 1094/20, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 206 m2, 3. par. št. 911/31, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 2337 m2, 4. par. št. 1100/10, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 4 m2, skupna površina 5000 m2. Vse parcelne številke v tem sklopu nepremičnine se prodajajo skupaj, kot zaključena celota. Nepremičnine so geodetsko odmerjene, elaborat je predan pristojni geodetski upravi, ki še o njem ni pravnomočno odločila. Podatki o parcelah in geodetske situacije so na voljo na uradni spletni strani. Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajajo v sklopu je 100.000,00 EUR in vsebuje 22% DDV, ki je vštet v prodajni ceni (DDV plača kupec). V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin (od točke F. do K.): V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart (Uradni list RS, št. 78/04; MUV, št. 20/10) so zemljišča, navedena pod točko A. po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; 24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja in streliva) D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah) F) Gradbeništvo G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 51 Zračni promet) I) Gostinstvo J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti L) Poslovanje z nepremičninami M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti P) Izobraževanje Q Zdravstvo in socialno varstvo R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti S) Druge dejavnosti. Vrste dopustnih gradenj: – gradnje novih objektov, – nadomestne gradnje, – spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti, – funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije, – adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav, – gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, – urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic, – gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov, – nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov, – odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb, – tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah – postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov, – postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. Vrste dopustnih objektov: – nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, nezahtevni in enostavni objekti. Vrste dopustnih objektov: Ne stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski objekti. III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. IV. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo skupaj kot zaključena celota. 2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. – Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko: 00 2014. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Pogodbeni stranki se sicer lahko dogovorita o obročnem plačilu, vendar bodo tudi v tem primeru celotno kupnino plačali najkasneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe. Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo. V. Drugi pogoji: Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden čas realizacije razvojnega projekta. Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost, v skladu z namensko rabo zemljišč, ki so po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje, po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone v Lenartu (MUV, št. 23/08). Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodarsko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč, velja za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest, občina pa kupcu vrne do 70% kupnine, preostanek pa si zadrži, kot pogodbeno kazen, in kot garancijo za škodo in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. Kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni (30%), lahko občina zahteva povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine. VI. Ponudba 1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene. – Kopijo matične in davčne številke. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: – do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. 2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. VIII. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske v zemljiško knjigo nosi kupec. 4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart. IX. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 18. 2. 2014 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov. Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane. Javno odpiranje ponudb bo dne, 10. 11. 2014, ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje. X. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.breznik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi razpisno dokumentacijo. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti