Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-0046/2014-2 Ob-3656/14 , Stran 2309
Št. 478-0046/2014-2 Ob-3656/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) Občina Vipava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcele
– Prodajalec: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. – Predmet prodaje: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1434/7, k.o. 2401 – Vipava, s površino 2657 m2. – Izhodiščna (najnižja) cena je 95.500,00 evrov. V izhodiščno ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Varščina znaša 10% ponujene cene. – Rok za zbiranje ponudb: interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 11. 11. 2014, do 12. ure, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za nakup parcele 1434/7, k.o. 2401 – Vipava«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. – Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb; samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. – Ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko in številko transakcijskega računa. Navesti morajo ponujeno ceno, ki je lahko enaka ali višja od izhodiščne cene ter priložiti dokazilo o plačani varščini. – Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. – Javno odpiranje ponudb bo potekalo 11. 11. 2014, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava. – Predstavniki ponudnikov ali njihovi pooblaščenci se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. – Pravočasne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba; če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove ponudbe. – Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani Evropske unije ter pravne osebe s sedežem v RS ali v deželah Evropske unije. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10% ponujene cene in jo nakazati na EZR 01336-0100014675. Neuspelemu ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri; uspelemu ponudniku pa bo všteta v kupnino. – Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, se pozove k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo: Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. – O izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse ponudnike najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Izbran ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru; če pogodbe ne podpiše, prodajalec zadrži njegovo varščino. – Občina Vipava si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudniku vrne plačana varščina. – Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve in stroške v zvezi s predlogom za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. – Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na osnovi izstavljenega računa na EZR 01336-0100014675, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Nespoštovanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za razvezo prodajne pogodbe, ob kateri Občina Vipava obdrži plačano varščino. – Po predhodnem dogovoru je možen ogled nepremičnine. Informacije dobite na sedežu Občine Vipava v času uradnih ur ali na tel. 05/364-34-10, kontaktna oseba: Helena Kobal.
Občina Vipava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti