Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 007-209/2014/21 Ob-3670/14 , Stran 2309
Št. 007-209/2014/21 Ob-3670/14
Na podlagi 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (Uradni list RS, št. 50/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
Naloge in delovanje varuha – Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti. – Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano. – Varuh letno poroča vladi o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano ter vladi predlaga sprejetje ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe s hrano, pri čemer upošteva varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti. – Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. Pri svojem delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno in pošteno. – Varuh deluje na sedežu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ki zagotavlja materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje. Varuh opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pri tem mu pripada mesečna nagrada za opravljanje funkcije v višini 30 odstotkov osnovne plače, določene za 56. plačni razred, v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju. – Varuh je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službenem potovanju v državi in v tujini, kot so določeni za javne uslužbence. Imenovanje varuha – Za varuha je lahko imenovana fizična oseba, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti in sposobnosti za delo z ljudmi, ki je odgovorna in zanesljiva in ima sposobnost hitrega razumevanja in reševanja kompleksnih problemov, ki je vredna zaupanja in uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. – Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: a) V celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass, ki je dostopen na spletni strani: http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx. b) Vlogo kandidata, ki vsebuje obrazložitev predloga kandidata, vključno z vizijo in cilji pri delu varuha. c) Podpisano izjavo kandidata, da ni član v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter nima funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata. d) Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije. e) Izjavo kandidata, da obvlada uradni jezik. f) Izjavo kandidata, da ni pravnomočno obsojen. g) Izjavo kandidata, da ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil. h) Podpisano izjavo kandidata, da za namene tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti uradna dokazila. – Kandidati pošljejo pisne vloge z življenjepisom in prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Predlog za imenovanje Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali pošljejo pisno v elektronski obliki na naslov: gp.mko@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, in sicer najpozneje v 30 dneh od datuma objave javnega poziva. – Za potrebe izbora kandidata minister pristojen za kmetijstvo imenuje komisijo, ki na podlagi prispelih vlog poda predlog za izbiro kandidata. – Varuha, na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, po predhodnem posvetovanju z deležniki v verigi preskrbe s hrano, imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let. – Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za resničnost navedb v vlogi. – Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti