Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Ob-3659/14 , Stran 2308
Ob-3659/14
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/2000 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK) in 28., 29. in 30. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje. 1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 2. Pogoji za imenovanje Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma imeti: – univerzitetno izobrazbo družboslovne, poslovne, upravne ali pravne smeri, – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih, – osnovno znanje tujega jezika, – bibliotekarski izpit. Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let. 3. Zaželena dodatna znanja: opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP). 4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi: – dokazilo o ustrezni izobrazbi, – dokazilo o opravljenim bibliotekarskem izpitu, – dokazilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 5. Rok in naslov za vlaganje prijav Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za prosto delovno mesto direktorja« v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 6. Sklenitev delovnega razmerja: z imenovanim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom. 7. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri Mateji Vrhovšek na elektronskem naslovu, mateja.vrhovsek@kpgt.si ali po tel. 07/3482-112, vsak delovnik od 7. do 15. ure. 8. Objava javnega razpisa: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani KPG Trebnje, spletnih straneh občin ustanoviteljic in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje