Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 35210-72/2014 Ob-3657/14 , Stran 2305
Št. 35210-72/2014 Ob-3657/14
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 (MUV, št. 6/2014) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo kulturnega spomenika Žički dvorec v Mariboru
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: Predmet prodaje obsegajo nepremičnine na naslovih Vojašniški trg 1, 2b in 2c ter Vojašniška ulica 27 na Lentu v Mariboru z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki (vse k.o. 657 – Maribor-Grad): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Transformator (zahodni del stavbe 2280, na parceli 1999/1) ni predmet prodaje. Izklicna cena: 214.000,00 € III. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je stavba Žički dvorec na naslovu Vojašniški trg 2b in 2c v Mariboru, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD: 6242), št. stavbe 2279 in del stavbe 2280 s pripadajočimi zemljišči. Na parcelah 1995 in 1996/2 (naslov Vojašniški trg 1 in Vojašniška ulica 27) stoji preostanek po požaru uničene stavbe (v naravi obodni zidovi stavbe), ki je prav tako kulturni spomenik, t.i. skladišče Vojašniška 27 (EŠD: 6242), ki sta bili z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV 5/1992 s spremembami) razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena. Žički dvorec je spomenik lokalnega pomena, ki ga Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije varuje v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev spomenika in valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti. Funkcija spomenika se mora v celoti podrediti njegovim spomeniškim vrednotam. Žički dvorec je sestavljen iz dvoje stavb, od katerih je zahodna enonadstropna in ima proti severu šestosno fasado, ki je členjena z ušesastim okenskimi obrobami in konkavnim podstrešnim zidcem. Levi del stavbe je enonadstropen, ima sedem osi. Fasada je členjena z ušesastimi okenskimi obrobami, ki so pretežno odpadle in konkavnim podstrešnim zidcem. Obe stavbi tvorita proti Dravi atrij, ki je zaprt z visokim zidom. Žički dvorec je grajen fazno skozi različna obdobja v zgodovini katere je možno slediti od druge polovice 13. stoletja, pa do konca 18. stoletja, ko je stavba dobila sedanjo podobo. Leži na nekdanjem mestnem obzidju, zgrajenem v 13. stoletju in je izrazito podolžnega tlorisa v smeri vzhod – zahod. Stavba je bila do konca 14. stoletja last kartuzijanskega samostana iz Žič. Kasneje, v začetku 19. stoletja, pa so ga skupaj z Minoritskim samostanom, ob katerem stoji, preuredili v vojašnico, nato pa še v vojaško sodišče in vojaške zapore. Stavba, ki je bila sezidana brez enotnega koncepta, je značilen primer raščene arhitekture in odraža politično, gospodarsko in gradbeno zgodovino mesta Maribor ter s svojim položajem in monumentalnostjo predstavlja enega najpomembnejših in vidnejših elementov mariborske mestne vendute. V svoji notranjosti skriva vrsto izjemnih arhitektonskih kvalitet, ki so potrebne prezentacije in bi stavbo uvrstile med najpomembnejše arhitekturne spomenike v Mariboru. Stavba v zadnjih desetletjih ni imela stalne namenske rabe. Objekt je brez stanovalcev, ni v uporabi in je v slabem stanju ter potreben celovite prenove. Ostanki stavb na Vojašniški ulici 27 (kulturni spomenik skladišče Vojašniška 27, EŠD: 6242), in Vojašniškem trgu 1 po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor predstavljata del gospodarskih poslopij bližnjega minoritskega samostana ter sta bistveni sestavni del ulične podobe. Zgradbi sta sicer zaradi požara, ki se je dogodil v novejšem času, ruševini in v naravi predstavljata samo obodne zidove nekdanjega gospodarskega poslopja in se po podatkih GURS-a ne vodita kot zgradbi. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno. Kot lastnica nepremičnin je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi pri vseh nepremičninah vpisana Mestna občina Maribor. Za nepremičnine – parcele 2181/26, 2181/27 in 2181/28 je Mestni svet Mestne občine Maribor dne 8. 9. 2014 sprejel Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (MUV št. 21/2014). Prav tako je na teh parcelah pod ID št. omejitve 11011092 vknjižena neprava stvarna služnost za telefonsko kabelsko kanalizacijo v korist Telekoma Slovenije d.d. (vezano na ukinjeno parcelo 2181/1). Nepremičnine se na javnem razpisu prodajajo kot celota. IV. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino. VI. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VII. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 12. 11. 2014, ob 12. uri. VIII. Višina varščine Dražitelj mora do vključno 7. 11. 2014 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – IBAN SI56 0127 0010 0008 403 (Banka Slovenije) UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »Plačilo varščine – Žički dvorec«. IX. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražitelju, ki plača varščino, vendar na dražbi ne predloži zahtevanih dokumentov iz X. točke tega razpisa ne more pristopiti k dražbi in se mu varščina zadrži. Prav tako se varščina zadrži, če dražitelj ne pristopi k dražbi oziroma pred draženjem odstopi. Če dva ali več dražiteljev, za nepremičnino ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. X. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU, ki lahko skladno s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin, kar preveri vsak posameznik zase. – Dražitelj mora pred pričetkom dražbe za posamezno nepremičnino predložiti naslednje dokumente v originalu in v slovenskem jeziku: – Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni, – Fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v primeru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega registra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni, – Osebni dokument s fotografijo na vpogled (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), – Potrdilo o plačilu varščine (original) in na listu papirja priložena zapisana celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – Davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Vsa dokazila v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik, skladnost prevoda z izvirnikom pa mora biti notarsko overjena s strani notarja, ki ima status sodnega tolmača za jezik iz katerega je listina prevedena. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo v slovenskem jeziku overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. XI. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine oziroma stanja nepremičnine. – Komunalni priključki so odklopljeni in si jih mora novi lastnik pri posameznem distributerju urediti sam na lastne stroške. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XII. Informacije Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in informacije za ogled nepremičnine dobijo interesenti na Mestni občini Maribor, Mestna uprava, Urad za gospodarske dejavnosti, tel. 02/220-14-06 (Darko Lorenčič). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru v času uradnih ur. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XIII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti