Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 478-225/2014-6 Ob-3676/14 , Stran 2303
Št. 478-225/2014-6 Ob-3676/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo presežnega orožja
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Javno dražbo vodi pristojna komisija. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena, najnižji znesek višanja in višina varščine Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodaja se vsak posamezen kos orožja. Posamezni dražitelj lahko odda ponudbo tudi za več kosov predmeta prodaje. Seznam s fotografijami orožja je objavljen na spletni strani Ministrstva za obrambo http://www.mo.gov.si/javne_objave/ravnanje_s_premičnim_premoženjem//javne_dražbe/. 3. Višina varščine Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini, kot je navedena v tabeli druge točke objave na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114, sklic 00 201000-05112014, koda namena: GOVT in namen plačila: varščina za orožje pod zap. št. (navedite zaporedno številko). Z vplačilom varščine se dražitelj obveže, da bo pristopil k javni dražbi. Vplačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina dražiteljev, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se zadrži. Če uspeli dražitelj ne plača kupnine, se varščina prav tako zadrži. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni dražbi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca najpozneje v roku 15 dni po izstavitvi računa. Na podlagi 5. točke 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) cena ne vključuje DDV. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji (način, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov) ter ogled predmetov Na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za promet z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci), za kar predložijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti ministra, pristojnega za notranje zadeve. Dražitelji, ki jih to zanima, morajo do roka, ki je naveden v tej točki, priložiti naslednje dokumente: – potrdilo o vplačani varščini in priloženo celotno številko TRR v primeru vračila varščine; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (tuji državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, če takega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). Predložiti je treba tudi ID številko za DDV, matično številko, e-naslov in telefonsko številko. Javne dražbe se lahko udeležijo le dražitelji, ki bodo predložili dokumente v zaprti ovojnici do 3. novembra 2014, do 13. ure na naslov, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: Javna dražba za nakup orožja. Številka zadeve: 478-225/2014. Z oznako »Ne odpiraj – Javna dražba 05112014«. Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Če ovojnica ne bo opremljena, tako kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti, da bi jo založilo. Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, plača kupec. Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Ogled bo mogoč za dražitelje, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 6. točke, na lokaciji Vojašnice slovenske teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6 v Ljubljani, 24. in 28. oktobra 2014, od 10. ure do 12. ure po predhodnem dogovoru z osebo za stike Bojanom Fritschem, tel. 01/581-35-04, vsaj en dan vnaprej. 7. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. 1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno. 2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 3. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša cene. 8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 5. novembra 2014, z začetkom ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55 a, 1000 Ljubljana. 9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije o javni dražbi: za dodatne informacije o javni dražbi lahko dražitelji pišejo na elektronski naslov, drazba_premicnine@mors.si.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti