Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 3302-18/2014-1 Ob-3695/14 , Stran 2301
Št. 3302-18/2014-1 Ob-3695/14
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014 (Uradni list RS, št. 7/13, 79/13, 110/13, 49/14 in 66/14) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08), v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v kmetijstvu na območju Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014/2
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08). Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: C. Druge pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih pomoči za programe v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08). II. Upravičenci in splošni pogoji sofinanciranja Upravičenci do sredstev so: registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se je izvedel na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Splošni pogoji financiranja: Splošna določila: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti popolna in predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene z razpisom; – prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sredstev, pridobljenih na osnovi tega razpisa; – upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri, – v primeru, da bo glede na izražen interes za navedeni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila proporcionalno, v primeru večjih vrednosti programa bo strokovna komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posameznega programa, – nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Prosilci morajo predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis«, – račune, izdane od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, – izjavo o resničnosti podatkov, – dokazila o plačilu računov, – program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu, – izjavo o kumulaciji sredstev, – če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo, – seznam prijavljenih stroškov programa, – podpisan vzorec pogodbe. III. Višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 2014 v okvirni višini 10.000 EUR. Na podlagi Odloka o proračunu občine se sredstva namenijo za naslednji ukrep: C. Druge pomoči. Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina dodeljenih sredstev: – Višina sofinanciranja je navedena pri posamezni vrsti ukrepov iz točke VIII.C. – Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. IV. Rok za predložitev vlog: Rok za oddajo vlog je za ukrepe iz točke razpisa VIII.C do vključno 14. 11. 2014. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na sprednji strani ovojnice »Javni razpis kmetijstvo 2014 – Ne odpiraj«. V. Obdobje porabe sredstev Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2014. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam in programom, ki bodo realizirana v času: od 1. 5. 2014 do najkasneje 14. 11. 2014. VI. Pregled in ocenitev vlog: – Strokovni pregled in ocenitev vlog opravlja Komisija, imenovana s sklepom župana, ki pri svojem delu upošteva določila pravilnika. – Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. – Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči tajnik Občine Šempeter - Vrtojba. VII. Obvestilo o izidu razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz točke IV. tega razpisa z odločbo, ki jo na podlagi odločitve komisije izda tajnik občine. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. VIII. Ukrepi VIII.C. Druge pomoči VIII. C. 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju - Ukrep 1 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV. Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja. Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov, vlogi za delovanje društev, je potrebno priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS. VIII. C. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju – Ukrep 2 1. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV. Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja. Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov prireditev …). Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov, vlogi za delovanje društev, je potrebno priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno prilagati mnenja o ustreznosti investicije KSS.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti