Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Ob-3672/14 , Stran 2300
Ob-3672/14
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, Slovenija. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 462/10, v izmeri 288 m2, k.o. 964 Velenje. Zemljišče se nahaja v sklopu Športnega parka Konovo v Velenju. Na predmetnem zemljišču je predvidena izgradnja servisno/gostinskega objekta v sklopu Športnega parka Konovo. Dokumentacija je v fazi pridobljenega in veljavnega gradbenega dovoljenja. Površina tlorisa objekta je pripravljena do faze temeljne plošče, z obodnimi stenami ter z vso hidroizolacijo in zaščito le-te. Parcela, ki je predmet prodaje, je razvidna iz pregledne karte, ki je priloga k temu razpisu. Izhodiščna cena nepremičnine parc. št. 462/10, k.o. 964 Velenje, je 41.000,00 EUR brez vključenih davščin. Izhodiščna cena predstavlja tržno vrednost stavbnega zemljišča s plačanim komunalnim prispevkom in izdelano PGD in PZI dokumentacijo ter pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Pregledna karta, besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si, v pisni obliki pa v Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje. III. Pogoji prodaje 1. Parcela, ki je predmet prodaje, je prosta vseh bremen. 2. Parcela se prodaja z namenom izgradnje servisno/gostinskega objekta v sklopu Športnega parka Konovo. 3. Kupec je dolžan v 15. dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od datuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v tem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 4. Kupec plača vse davščine ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 5. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v 8. dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene kupoprodajne pogodbe v določenem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 6. V izhodiščno ceno niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev soglasjedajalcev, ki jih plača kupec. 7. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na predmetu prodaje najpozneje v roku devetih mesecev po podpisu pogodbe in pridobiti uporabno dovoljenje v roku dveh let po pričetku gradnje. Kupec je dolžan o začetku gradnje nemudoma obvestiti prodajalca. Rok začetka gradnje je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Kupec resnost začetka gradnje v roku, določenem v tej točki tj. v roku devetih mesecev po podpisu pogodbe, zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po izhodiščni ceni in to pravico zavaruje z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški knjigi sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Rok devetih mesecev se lahko izjemoma iz objektivnih razlogov podaljša. Za objektivne razloge štejejo razlogi, na katere kupec nima vpliva. V ta namen se izbrani kupec zaveže, da bo po izteku devetmesečnega obdobja, zavarovanega z odkupno pravico, izdal prodajalcu brezpogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis odkupne pravice, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po izhodiščni ceni še za dodatno obdobje devetih mesecev. 8. a) Nepremičnina parc. št. 462/10, k.o. 964 Velenje, se prodaja z veljavnim gradbenim dovoljenjem. V primeru gradnje objekta skladno z gradbenim dovoljenjem morajo biti v objektu zagotovljeni enako veliki prostori športno/rekreacijske vsebine (garderobe, sanitarije, skladiščni prostori, skupni večnamenski prostor). Gostinski del objekta, ki je v veljavnem gradbenem dovoljenju opredeljen v kategoriji zahtevnosti kot restavracija, se lahko modificira tudi v katero drugo nižjo kategorijo gostinskega lokala. b) Pri izgradnji se lahko le ob predhodnem soglasju prodajalca odstopa od veljavnega gradbenega dovoljenja. Tega soglasja ne bo mogoče pridobiti v morebitnem primeru predloga: povečanja predvidenih priključnih moči na komunalni (elektro, vodovod, kanalizacija, toplovod) infrastrukturi, sprememb tlorisnih mer na objektu, povišanja višinskih kot objekta. 9. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki IV. – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu samostojnega podjetnika posameznika si, po pooblastilu ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec. 2. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene na podračun proračuna EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 00 20104-17102014. 3. Ponudnik se s ponudbo zavezuje, da zemljišča, ki so predmet tega razpisa, kupuje zaradi izgradnje servisno/gostinskega objekta v sklopu športnega parka Konovo. V. Ponudba Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 1). 2. Samostojni podjetniki posamezniki: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 2). 3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa, ki vsebuje tudi izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 3). 4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (Priloga št. 4). 5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (Priloga št. 5). 6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na podračun proračuna EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 00 20104-17102014. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno ponedeljka, 3. 11. 2014 do 12. ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (kletna etaža). Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja parc. št. 462/10, K.O. 964 Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 405/IV v 4. nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v torek, 4. 11. 2014 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine v športnem parku Konovo in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in ponudil najvišjo kupnino. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje v Uradu za družbene dejavnosti, od ponedeljka do petka, na tel. 03/896-16-48.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti