Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 31-1359/2012 Ob-3677/14 , Stran 2297
Št. 31-1359/2012 Ob-3677/14
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za najem objekta
Objekt stoji na parc. št. 224/0, k.o. 2077- Spodnje Jezersko. Je samostoječ, lesen, neizoliran, številka stavbe 106, centroid X: 135843.99, centroid Y: 456203.95, dejanska raba stavbe nestanovanjska, število etaž 2 (pritličje in nadstropje), ogrevanje na drva, leto izgradnje 1900, z uporabno površino 100 m2 in neto tlorisno površino 130 m2. Vsaka etaža ima samostojen dostop - vhod. Prva etaža je razdeljena na dva prostora - dve zaporedni sobi, v prvi sobi je peč (štedilnik) na drva. V drugo etažo je moč dostopati preko zunanjih lesenih stopnic in je prav tako razdeljena na dva dela- dve zaporedni sobi. Objekt ima dimnik (v nadaljevanju koča). Z izbranim kandidatom se bo sklenila najemna pogodba za dobo 10 let. Izklicna cena letnega najema je 300 EUR brez DDV. Najemnik krije stroške tekočega vzdrževanja in ohranja objekt najmanj v stanju, kot ga je prevzel. Stroški izboljšav, ki nastanejo zaradi izvedbe popravil in del na koči, s katerimi najemodajalec ni soglašal, bremenijo najemnika. Najemodajalec si pridružuje pravico vstopiti in preveriti rabo koče 2X letno, ob predhodnem dogovoru z najemnikom. Najemnik se zaveže plačati: – letno najemnino, – strošek sestave najemne pogodbe v skladno z veljavnim cenikom najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2014 z dne 23. 12. 2014, dopolnjen dne 20. 5. 2014, – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na promet nepremičnin. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo ponudbene cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 3. 11. 2014, do 13. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: Ponudba za najem objekta – koča Jezersko – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 31-1359/2012, za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Kot najugodnejša ponudba se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo letno najemnino, izmed vseh prejetih popolnih ponudb. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, najemnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v najemnino. Plačilo najemnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če najemojemalec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše najemne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. Objava javnega razpisa ne zavezuje najemodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil najemno pogodbo za kočo. Najemodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 3. 11. 2014 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti