Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Št. 5320-3/2014/3 Ob-3652/14 , Stran 2291
Št. 5320-3/2014/3 Ob-3652/14
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad). 2) Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javnega razpisa) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v tujini, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Cilji javnega razpisa so: 1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete; 2. krepitev gospodarske dejavnosti; 3. vključevanje mladih in dejavnosti za mlade; 4. krepitev znanstvene dejavnosti; 5. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu; 6. medsebojno povezovanje oziroma čezmejno povezovanje. 3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa. 4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu. 5) Pomen izrazov Redna dejavnost/program organizacije so redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano delovanje. Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški, itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti. Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta. 6) Pogoji za dodelitev finančne podpore Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete; – da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo; – da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. 7) Merila za dodelitev finančne podpore Merila za dodelitev finančne podpore, so: – izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti; – obseg in kakovost delovanja; – velikost in razvejanost strukture; – načrti delovanja; – dejanski stroški in potrebe; – nujnost zadev; – simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja; – višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov. Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije se lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij. 8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2015 znaša 800.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2015 ustrezno spremeni. Sredstva, dodeljena za leto 2015, morajo biti porabljena v letu 2015. 9) Predvidena višina dodeljenih sredstev Višina dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. Omejitve po posameznih kategorijah so navedene v razpisni dokumentaciji. Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji. 10) Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si. Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, v času uradnih ur. 11) Način prijave Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci po svetu 2015«, – polni naslov sprejemnega mesta (Urada), kot je naveden zgoraj, – naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 12) Trajanje javnega razpisa Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 1. 12. 2014 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada. Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 13) Odpiranje vlog: posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje 3. 12. 2014. Odpiranje vlog ni javno. 14) Ocenjevanje vlog Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa. Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene. Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo zavrnjene. Strokovna komisija bo ocenjevala prispele vloge po vrstnem redu prispetja, neposredno po odprtju prispelih vlog. 15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 2. 2. 2015. 16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks: 01/230-80-17 ter po elektronski pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu