Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

Ob-3685/14 , Stran 2285
Ob-3685/14
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZMed), 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) ter 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), Ministrstvo za kulturo RS objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015 (JPR –MV–2015)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Namen, predmet in cilji javnega razpisa Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015 (oznaka: JPR –MV–2015; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: – tiskanih medijev; – radijskih programov; – televizijskih programov; – elektronskih publikacij. Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin: – pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija umetnosti in kulture ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije; – pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne, znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje namenjene starostnikom in oddaje namenjene ljudem s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radijske ali televizijske programe. Pri radijskih in televizijskih programih se ne sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin: – zabavne programske vsebine oziroma oddaje; – športne programske vsebine oziroma oddaje ter – programske vsebine oziroma oddaje, ki vsebujejo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20% od celotne dolžine oddaje. Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve ali delovanja medija. Cilji javnega razpisa: – zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti; – zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, posebej tistih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter ljudem s posebnimi potrebami; – ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter slovenskega jezika; – vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, medijske refleksije umetnosti in kulture ter kulture javnega dialoga; – utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti. 3. Področja javnega razpisa Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer: – področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (v nadaljnjem besedilu: področje A); – področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: področje B). 4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu in upravičenost do sredstev 4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo: – izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Izdajatelj medija mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta; – pravne ali fizične osebe, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producenti), in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani. Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe o financiranju in izvedbi projekta z ministrstvom izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – da s projektom, ki ga prijavlja oziroma ga je prijavil na javni razpis, ne kandidira na kateremkoli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva ministrstva. 4.2 Na področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (področje B) se lahko prijavijo izključno: – izdajatelji radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa ter – neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa in javno predvajani. Status programa posebnega pomena mora biti pridobljen (po posebnem postopku na podlagi ZMed) najpozneje na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa). 4.3 Na javni razpis se ne more prijaviti: – prijavitelj, ki nima izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do ministrstva ali njegovega proračunskega uporabnika; – javni zavod Radiotelevizija Slovenija; – Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana. 4.4 Pogoji sodelovanja so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki pogojev sodelovanja ne izpolnjujejo, bodo zavržene. 4.5 Razpisanih sredstev ne morejo pridobiti: – projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena ZMed, kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni igrano-dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni eksperimentalni ter animirani filmi, kulturno-umetniške in razvedrilne serije ter nanizanke; – projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih; – projekti prijaviteljev, ki so za prijavljen projekt že pridobili sredstva iz drugih javnih virov v višini najmanj 50% od celotne predračunske vrednosti projekta; – projekti, ki na podlagi ocenjevanja po razpisnih merilih ne dosežejo vsaj polovice vseh možnih točk; – projekti, ki niso v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa. 5. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2015, je 1.600.000,00 EUR, oziroma toliko kot je vrednost proračunske postavke »131081 – Izvajanje Zakona o medijih« v sprejetem proračunu ali rebalansu proračuna za leto, v katerem se izvaja razpis. Od tega je za: – področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (področje A) okvirno na voljo 400.000,00 EUR; – področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (področje B) okvirno na voljo 1.200.000,00 EUR. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50% vseh predvidenih upravičenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev proračuna Republike Slovenije in ne sme presegati 30.000,00 EUR na področju A oziroma 80.000,00 EUR na področju B. Posamezni projekt bo lahko sofinanciran v največ 50-odstotnem deležu upravičenih stroškov iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma do največ 30.000,00 EUR na področju A in do največ 80.000,00 EUR na področju B. Posamezni projekt je lahko sofinanciran tudi iz drugih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne smejo presegati 50% vseh upravičenih stroškov projekta. 6. Rok in način prijave na javni razpis Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-MV-2015 se objavi v Uradnem listu RS, 17. 10. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/. Rok za oddajo vlog je 21. 11. 2014. Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi samo en projekt. Če prijavitelj prijavi več kot en projekt (pošlje več vlog), bo obravnavana le tista vloga, ki bo prispela prva, vse nadaljnje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre za dopolnitve vloge, kar mora biti označeno na ovojnici. Če bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več vlog, bodo vse vloge zavržene. Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse vloge zavržene. Prijavitelj mora oddati en izvod vloge v papirnati/tiskani obliki na predpisanem prijavnem obrazcu z obveznimi sestavinami vloge, ki je del razpisne dokumentacije, in eno elektronsko kopijo skenirane vloge na ustreznem nosilcu slike in zvoka. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 9. točko javnega razpisa. Vloga mora biti vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015«. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov prijavitelja. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 21. 11. 2014, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno dne 21. 11. 2014. Osebno oddane vloge bodo upoštevane kot pravočasne, če bodo oddane v vložišču ministrstva do vključno dne 21. 11. 2014. Nepravočasne vloge bodo zavržene. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin, s katerimi je kandidiral za sofinanciranje in bodo realizirane v letu 2015, v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Izdajatelji radijskih in televizijskih programov morajo programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike in zvoka. Vsi podatki iz vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi razpisnih meril. Prijavitelj se mora glede na to, da je oddal vlogo na javni razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Z oddajo vloge prijavitelj potrjuje, da se strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa. 7. Odpiranje in pregled vlog Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost). Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, minister zavrže s sklepom. Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni strani ministrstva. 8. Ocenjevanje projektov V sofinanciranje bodo lahko sprejeti le projekti tistih prijaviteljev, ki na podlagi ocenjevanja po v nadaljevanju navedenih razpisnih merilih dosežejo vsaj polovico vseh možnih točk. Izmed projektov, ki dosežejo vsaj polovico vseh možnih točk, bodo glede na višino razpoložljivih sredstev v sofinanciranje sprejeti tisti projekti, ki bodo v postopku izbire oziroma ocenjevanja dosegli višje število točk. 8.1. Merila za ocenjevanje programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (področje A): 8.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin tiskanih medijev: – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave (40 točk); – pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost (20 točk); – obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin (10 točk); – povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki (10 točk); – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk); – povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev (5 točk); – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3 točke); – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije (2 točki). Možnih je 100 točk za posamezen projekt. 8.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij: – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave (40 točk); – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika (20 točk); – pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete (15 točk); – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine (10 točk); – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk); – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3 točke); – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije (2 točki). Možnih je 100 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 500 točk. 8.2. Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (področje B): – pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin (25 točk); – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave (40 točk); – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine (10 točk); – zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti (10 točk); – omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih (10 točk); – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (10 točk); – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3 točke); – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije (2 točki); – nepridobitnost programa (5 točk). Možnih je 115 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 575 točk. 8.3 Način ocenjevanja projektov Vsak član strokovne komisije samostojno oceni in točkuje vsak posamezen projekt. Skupno število točk, ki jih prejme posamezen projekt, predstavlja vsoto točk, ki so jih posameznemu projektu dodelili vsi člani strokovne komisije. Če je posamezen član strokovne komisije pri določenem projektu v konfliktu interesov, projekta ne sme ocenjevati in se izloči iz ocenjevanja. V tem primeru se seštevku točk preostalih članov strokovne komisije pri vsakem posameznem razpisnem merilu prišteje povprečje tega seštevka. Strokovna komisija na podlagi doseženih točk in razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev. Končno odločitev o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta na podlagi predloga strokovne komisije sprejme minister. Merila so natančneje definirana v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 9. Sestava vloge Obvezne sestavine vloge so: 1. Prijavni obrazec (obrazec 1); 2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2); 3. Finančna konstrukcija (obrazec 3); 4. Obvezne izjave prijavitelja projekta (obrazec 4); 5. Obvezne priloge; 6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!). Obvezne sestavine vloge morajo biti izpolnjene čitljivo in v skladu z Navodili prijaviteljem za izdelavo vloge. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh zgoraj naštetih obveznih sestavin oziroma obvezne sestavine vloge ne bodo v celoti izpolnjene, bo šteta za nepopolno, prijavitelj pa bo pozvan k dopolnitvi vloge. V primeru, da vloga v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena in ne bo vsebinsko obravnavana. Izpisek iz poslovnega oziroma sodnega registra Republike Slovenije ministrstvo pridobi po uradni dolžnosti. Omenjeno dokazilo, ki ni starejše od 30 dni, lahko z namenom pospešitve postopka pregleda vlog priloži tudi prijavitelj sam (ta priloga ni obvezna). Prijavitelji morajo pri sestavi vloge upoštevati Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge se štejejo za del razpisne dokumentacije. 10. Obdobje za porabo sredstev Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpisali pogodbe o financiranju in izvedbi projektov, morajo zahtevke za izplačilo oddati najkasneje do 1. 10. 2015, vsa pridobljena sredstva pa porabiti do 31. 12. 2015. 11. Upravičeni stroški Sofinancirani bodo le uveljavljani in izkazani upravičeni stroški. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. 11.1 V finančni konstrukciji (obrazec 3) lahko prijavitelj navede le upravičene stroške. Upravičeni stroški so neposredni stroški, ki so potrebni za produkcijo programskih vsebin projekta, opredeljeni v prijavi prijavitelja, ter so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti. Med upravičene stroške štejejo: – stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta (avtorji prispevkov, fotografi, karikaturisti, radijski in televizijski voditelji, snemalno osebje). Pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti, namenjene projektu; – stroški drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom (stroški avtorjev prispevkov, fotografov, karikaturistov, radijskih in televizijskih voditeljev, snemalnega osebja, potni stroški, ki so nastali pri izvajanju projekta ter so povezani s produkcijo vsebin). Prijavitelj, ki bo izbran v sofinanciranje in s katerim bo sklenjena pogodba o financiranju in izvedbi projekta, bo moral vse upravičene stroške, ki jih bo uveljavljal v okviru zahtevka za izplačilo in zaključnega vsebinskega in finančnega poročila, izkazati z dokazili o nastanku stroška in dokazili o plačilu stroška (potrdila o izvedenih plačilih). Kot dokazila o nastanku stroška je pri stroških osebja potrebno priložiti izjave zaposlenih o opravljenih urah (po mesecih) za potrebe projekta in kopije plačilnih list. Pri stroških drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom, štejejo kot dokazila o nastanku stroška kopije prejetih računov o opravljenih storitvah, na katerih mora biti označeno, da je kopija enaka originalu, ter avtorske in druge pogodbe. Kot potrdila o izvedenih plačilih pri stroških osebja štejejo izpiski bančnih transakcijskih računov, iz katerih so razvidna nakazila plač zaposlenim, ter plačila davkov in prispevkov oziroma potrdilo Davčne uprave RS, da so plačani vsi davki in druge obvezne dajatve. Pri stroških drugih storitev, ki so neposredno povezane s projektom, kot potrdila o izvedenih plačilih štejejo izpiski bančnih transakcijskih računov, iz katerih so razvidna plačila računov in nakazila avtorskih honorarjev skupaj z davki in prispevki ter druga ustrezna potrdila o izvedenih plačilih. Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja projekta ali pozneje ugotovilo, da je prijavitelj račun oziroma drugo dokazilo o nastanku stroška, ki ga je uveljavil kot strošek tega projekta, uveljavil še pri kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V primeru, da prijavitelj računa oziroma drugega dokazila o nastanku stroška ne uveljavlja v celoti, mora to opredeliti in navesti, v kakšnem odstotku ga uveljavlja. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo oziroma zaključnega vsebinskega in finančnega poročila ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma če ugotovi, da nastali strošek ni povezan z izvedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. 11.2 Neupravičeni stroški niso predmet sofinanciranja, prijavitelj jih krije sam in jih tudi ne sme navesti v finančni konstrukciji. Če bo prijavitelj v finančni konstrukciji navedel tudi neupravičene stroške, se bo v primeru, da bo izbran v sofinanciranje, vrednost projekta znižala za višino v finančni konstrukciji navedenih neupravičenih stroškov. Med neupravičene stroške sodijo: – davek na dodano vrednost za davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12 in 46/13 – ZIPRS1314-A); – stroški distribucije; – stroški tiska; – stroški promocije in prikazovanja; – stroški storitev agencijskih novic; – stroški informacijskih in telekomunikacijskih storitev; – stroški kostumografije, maske in scenografije; – stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški najema, lizinga ali nakupa osnovnih sredstev (snemalna oprema, računalniška oprema, vozila …); – stroški nadomestil, plačanih kolektivnim organizacijam za varstvo avtorske in sorodnih pravic; – režijski stroški (amortizacija, stroški materiala, stroški administracije, stroški računovodskih in finančnih storitev – npr. stroški zavarovanja ter stroški kreditov in drugih finančnih transakcij …); – drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z izvedbo projekta oziroma nastankom sofinancirane programske vsebine. 12. Obveščanje o izboru Ministrstvo bo najpozneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog (glej točko 7. javnega razpisa), prispelih na javni razpis, pisno obvestilo prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu strokovne komisije, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu bo določen rok, do katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi. Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive prijaviteljev na obvestilo in oblikuje končni predlog sofinanciranja projektov. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije minister izda o vsaki formalno ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta. Z izbranimi prijavitelji se na podlagi odločb o odobritvi sofinanciranja sklenejo pogodbe o financiranju in izvedbi projektov. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe vloži tožbo na Upravno sodišče RS. V skladu s petim odstavkom 94. člena ZUJIK je vložitev tožbe dovoljena zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa; – Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge; – prijavni obrazec z obveznimi sestavinami vloge. Razpisna dokumentacija je objavljena in zainteresiranim osebam dostopna na spletni strani ministrstva. 14. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom: Ivan Oven, tel. 01/369-58-55, e-pošta: ivan.oven@gov.si, Minka Jerebič, tel. 01/369-59-14, e-pošta: minka.jerebic@gov.si. Uradne ure ministrstva za posredovanje informacij po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale dne 3. 11. 2014 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju. Opozorilo! Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka JPR-MV-2015, je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, oznaka JPR-MV-2015, zmanjša obseg sredstev, ki so v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Ministrstvo za kulturo RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti