Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

Št. 478-16/2013 Ob-2435/14 , Stran 1323
Št. 478-16/2013 Ob-2435/14
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 14.3-497, z dne 6. 2. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
parc. št. 3/7 in 244/68, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec 1. Navedba prodajalca: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec. 1. Predmet prodaje: Predmet prodaje sta stavbni zemljišči v okolici Slovenj Gradca, ki sta po zazidalnem načrtu Sotočje predvideni za izgradnjo poslovno-storitvenega objekta, s parcelnimi številkami: 3/7, k.o. Slovenj Gradec, v izmeri 2.892 m2, in parc. št. 244/68, k.o. Slovenj Gradec, v izmeri 3.313 m2. Zemljišči se prodajata kot celota. 2. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena za stavbna zemljišča znaša 50 EUR/m2. V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Izbrani ponudnik mora plačati še stroške komunalnega opremljanja zemljišča, ki znašajo 26,05 EUR na m2. Kupec mora zgraditi komunalno infrastrukturo v skladu z OPPN in projektno dokumentacijo. Vrednost zgrajene komunalne infrastrukture se bo upoštevala ob izračunu komunalnega prispevka. 3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč: zemljišča se nahajajo na ureditvenem območju, ki ga ureja Odlok ureditvenega načrta Sotočje s spremembami (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12). Območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja Slovenj Gradec, na sotočju Suhodolnice in Mislinje oziroma med državno cesto št. 1258 – severna obvoznica in občinsko cesto št. 378261. Sodi v prostorsko enoto naselja Center. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč. 5. Varščina Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5% izhodiščne vrednosti nepremičnine (15.512,50 EUR). Ponudbi za nakup zemljišča je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, TRR št. 01312-0100010322, sklic 00-2001-vaša davčna številka, in sicer do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu predmetne nepremičnine. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Mestna občina Slovenj Gradec varščino obdrži. Prav tako Mestna občina Slovenj Gradec obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 6. Prodajni pogoji in merila Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izhodiščno ceno. Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 7. Pogoji sodelovanja Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni); – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 8. Drugi pogoji: – Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. – Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe, vknjižbe pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Mestna občina Slovenj Gradec. – Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. – Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. 9. Obvestilo o izbiri ponudnika: – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. – Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. – O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb. 10. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. – Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. 11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – Sotočje«, naj ponudniki oddajo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani, www.slovengradec.si. Rok za zbiranje ponudb je vključno do torka, 10. 6. 2014, do 9. ure. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 12. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 10. 6. 2014, ob 10. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 02/88-12-142 (David Valič) ali 02/88-12-155 (Silva Tomažič), ali postavijo vprašanje pisno po e-mailu: info@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost