Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

Št. 478-9/2013-6 Ob-2446/14 , Stran 1321
Št. 478-9/2013-6 Ob-2446/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35., 36., 37., 38. in 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter sklepa Občinskega sveta Občine Luče, z dne 14. 2. 2013 in 30. 1. 2014, Občina Luče objavlja
tretje javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini v lasti Občine Luče: A. Nepremičnina parc. št. 340/16, travnik, v izmeri 561 m2, ID nepremičnine 911-340/16-0, k.o. 911 – Raduha, ki v naravi predstavlja dvorišče in funkcionalno zemljišče k stanovanjski hiši na parceli *149, k.o. Raduha. B. Nepremičnina parc. št. *149, stanovanjska hiša, v izmeri 71 m2, ID nepremičnine 911-149/0-1, k.o. 911 – Raduha. Nepremičnini se prodajata v kompletu. Ocenjena vrednost nepremičnin na podlagi cenitvenega poročila znaša 46.907,76 EUR. Na tretjem javnem zbiranju ponudb se cena zniža za 30%, tako da znaša izhodiščna cena obeh nepremičnin skupaj 32.835,43 EUR. 3. V ceno niso všteti stroški vpisa v zemljiško knjigo, ki jih plača kupec. 4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 5. Pogoji prodaje: – nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa, se prodajata kot zaključena celota, – nepremičnini se prodajata po načelu »videno – kupljeno«, – ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe, – nepremičnini se prodajata s pogojem, da bo moral kupec Občini Luče proti plačilu zagotoviti uporabo elektrike iz obstoječega hišnega priključka, – ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Luče, številka 01267-0100019123. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 10 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 6. Ponudba: Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, navedbo zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – potrdilo o plačilu varščine v višini 4.000,00 EUR. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: – izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki, – ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb, – Občina Luče lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, – Občina Luče si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. 8. Sklenitev pogodbe: – izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva, skleniti prodajno pogodbo, nato pa v 8 dneh po izdaji računa plačati preostanek kupnine. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla; kupcu bo notarsko overjeni izvod kupoprodajne pogodbe izročen po plačilu celotne kupnine, – če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe, – pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, – župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo morebitni stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Luče. 9. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 9. 6. 2014, do 11. ure na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče. Do tega datuma oziroma ure mora ponudba prispeti na sedež občine. Ponudbe se lahko pošljejo po pošti ali oddajo osebno v glavni pisarni Občine Luče. Na zaprti ovojnici mora biti na levi spodnji strani ovojnice vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«. Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv za firme) ter svoj naslov. Ponudbe, ki bodo na Občino Luče prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane. 10. Čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Luče. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Luče. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb, kolikor niso zakoniti zastopniki ponudnika. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Za posameznega ponudnika je lahko na javnem odpiranju prisotna le po ena oseba. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb. 11. Podrobnejše informacije: dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. 03/839-35-50 pri Klavdiju Strmčniku. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Luče

AAA Zlata odličnost