Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

Št. 478-1/2014-1 Ob-2459/14 , Stran 1320
Št. 478-1/2014-1 Ob-2459/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 5. člena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, št. 010-1/04, Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Ime in sedež organizatorja in upravljavca javnega zbiranja ponudb je Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana. II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem. III. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet oddaje v najem je neopremljen gostinski lokal na naslovu Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, ki v naravi predstavlja restavracijo s kuhinjo in vsemi pomožnimi prostori in skladišči in ločenim WC-jem, v izmeri 165 m2. IV. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati naslednje dokumente: 1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti; 2. Višina mesečne najemnine, ki jo je ponudnik pripravljen plačati: Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki pošljejo v roku 10 dni od objave v Uradnem listu RS na naslov: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana s pripisom: »Javna ponudba za najem gostinskega lokala – Ne odpiraj«. Odpiranje ponudb bo 27. 5. 2014 ob 11. uri. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki pisno obveščeni. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponudbena mesečna najemnina, ki ne sme biti nižja od 800,00 EUR. Poleg mesečne najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pred prevzemom gostinskega lokala je izbrani ponudnik dolžan plačati varščino za čas uporabe prostora v višini ene mesečne najemnine. Po prenehanju najemnega razmerja se varščina, valorizirana z indeksom rasti življenjskih potrebščin vrne upravičencu. V. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 5 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti najemodajalcu. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. Vse dodatne informacije v zvezi z javno ponudbo dobite pri Zlati Marin, tel. 01/234-73-06 ali email: zlata.marin@duc.si. Ogled gostinskega lokala je mogoč po predhodnem dogovoru.
Dom upokojencev Center, Ljubljana

AAA Zlata odličnost