Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

Ob-2420/14 , Stran 1318
Ob-2420/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Ker v prvem postopku javnega zbiranja ponudb, objavljenem 28. 3. 2014 v Uradnem listu RS, št. 21/14, pod številko objave Ob-2029/14, prodajalec Davčna uprava RS ni prodal vseh vozil, razpisuje v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno zbiranje ponudb za odkup rabljenih vozil. Izklicna prodajna cena se v tem zbiranju ponudb, glede na prvotno ocenjeno vrednost, zniža za 25%. 1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 6 osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. Vozila so odjavljena iz prometa. Skupna ocenjena vrednost vozil je 3.099,00 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa Eurotax – brez DDV, znižana za 25%. Tako znižana ocenjena vrednost posameznega vozila je izklicna prodajna cena. Vozila se kupujejo po načelu videno–kupljeno. DDV se ne obračuna. 2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda ponudbo za eno ali več vozil. Ponudbo pošlje v pravilno označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti/ izklicne prodajne cene. 3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb je plačana varščina, ki znaša 10% znižane izklicne prodajne cene za vsako vozilo. Če ponudnik odda ponudbo za več vozil, se vplača skupno varščino (eno nakazilo). Varščino je treba nakazati na depozitni račun DURS št. SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-2010003-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina/priloga ponudbe. 4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 10. 6. 2014 do 10. ure, na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS. 5. Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2014 ob 10.30, na naslovu naročnika. 6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena za posamezno vozilo. 8. Predkupne pravice ni. 9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu ponudniku. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo ponudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili enako ceno pozval k oddaji nove ponudbe za predmetno vozilo. V primeru, da je ponujena cena za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga izvede komisija in na katerem so lahko prisotni predstavniki ponudnikov. 10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: Do roka je treba predložiti: – izpolnjen in podpisan obrazec »ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 12. Z najugodnejšim ponudnikom bo za vsako posamezno vozilo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa predmetnega vozila upravičen naslednji najugodnejši ponudnik. 13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem vozil je možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v preglednici »Seznam vozil za prodajo 2014 – drugi krog«, v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu ponudbe. 15. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Podatki o vozilih, lokacijah in kontaktnih osebah so razvidni iz preglednice »Seznam vozil za prodajo 2014 – drugi krog«, ki je priloga razpisne dokumentacije. 16. Ponudniki dodatne informacije v zvezi s posameznimi vozili dobijo vsak delavnik, med 9. in 14. uro pri kontaktnih osebah za posamezna vozila. Pri istih osebah se lahko dogovorijo tudi za ogled vozil. 17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede prodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Tanja Despot, tel. 01/478-28-83; e-naslov: tanja.despot@gov.si.
Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost