Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

Ob-2442/14 , Stran 1315
Ob-2442/14
Svet Centra za socialno delo Maribor, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91 in spremembe), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in spremembe), 29. člena in prvega odstavka 33. člena Statuta Centra za socialno delo Maribor, ter sklepa Sveta Centra za socialno delo Maribor št. 1. iz korespondenčne seje dne 8. 5. 2014, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Maribor. Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – pet let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Mandat direktorja Centra za socialno delo Maribor traja pet let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Pisne prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, potrdilom o nekaznovanosti, potrdilom sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ter lastno vizijo razvoja Centra za socialno delo Maribor za mandatno obdobje, naj kandidati/ke v zaprti ovojnici pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane v izbirnem postopku. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Maribor

AAA Zlata odličnost