Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3756. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2015, stran 10401.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 15. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12, 38/14 in 65/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |januar–marec|
|   |                      |    2015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+74)         |   632.089|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   483.173|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   417.678|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   393.718|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   12.560|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   11.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |     100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   65.495|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   14.295|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    1.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   49.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   148.916|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |    1.200|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   147.716|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |   653.731|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   215.279|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   30.560|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |    4.737|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   177.204|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    2.778|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   215.997|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   154.950|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |    6.450|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   54.597|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   220.455|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   220.455|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    2.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |   –21.642|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   11.062|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   11.062|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   11.062|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   –32.704|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –11.062|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   +21.642|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  +140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-16/2014-27
Kostanjevica na Krki, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost