Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3751. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2015–31. 3. 2015, stran 10395.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 30. ter 109. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 10. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2015–31. 3. 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žiri (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Žiri za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Žiri za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13, 30/14, 85/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |   Proračun|
|   |                     |  leta 2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  763.022,31|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  763.022,31|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  670.073,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  670.073,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  92.949,31|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  11.833,39|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  81.115,92|
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  753.906,06|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  268.697,79|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  74.585,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  11.920,19|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  178.977,13|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   3.215,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  295.410,80|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  164.572,85|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|  10.000,00|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  120.837,90|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  186.265,37|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  186.265,37|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   3.532,10|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   3.532,10|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   9.116,25|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   9.116,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   9.116,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   9.116,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|     0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –9.116,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –9.116,25|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali |     0,00|
|   |+)                    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 9.116,00 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410/0005-2014-17
Žiri, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost